Waarom bijna 60% van de bijensoorten in gevaar zijn: Een alarmbel

Bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen door hun bestuivingstaak, maar bijna 60% van de bijensoorten staat op de rand van uitsterven. Dit artikel werpt licht op de redenen achter deze zorgwekkende trend en benadrukt het belang van bijen, de bedreigingen waarmee ze geconfronteerd worden, en wat we kunnen doen om hen te helpen.

Belangrijke Punten

 • Bijen, waaronder honingbijen en de vele soorten wilde of solitaire bijen, zijn essentieel voor de bestuiving en dus voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening.
 • Er zijn ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, met ongeveer 350 soorten die in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze soorten staat op de rode lijst.
 • De grootste bedreigingen voor bijen zijn habitatverlies, het gebruik van pesticiden, klimaatverandering, en ziekten en parasieten.
 • De situatie van wilde bijen in Nederland en België is zorgwekkend, maar er worden conservatie-inspanningen ondernomen om hun soortenrijkdom te behouden.
 • Door het verminderen van het gebruik van pesticiden, het herstellen van habitats, en het bevorderen van bewustwording en educatie kunnen we bijdragen aan de bescherming van bijen.

De cruciale rol van bijen in ecosystemen

Belang van bestuiving

Bestuiving door bijen is essentieel voor de voortplanting van vele plantensoorten en voor de productie van ons voedsel. Zonder bijen zou een groot deel van de planten die we voor voedsel, medicijnen en andere doeleinden gebruiken, niet kunnen bestaan. Bijen spelen een cruciale rol in de natuur door het overbrengen van stuifmeel van de ene bloem naar de andere, wat leidt tot vruchtvorming en zaadzetting.

Bijenbestuiving is niet alleen belangrijk voor de diversiteit van plantensoorten, maar ook voor de economie. Veel landbouwgewassen zijn afhankelijk van bijen voor hun bestuiving.

Een lijst van enkele gewassen die afhankelijk zijn van bijenbestuiving:

 • Appels
 • Amandelen
 • Kersen
 • Avocado’s
 • Koffie

Diversiteit van bijensoorten

De diversiteit van bijensoorten is cruciaal voor het behoud van gezonde ecosystemen. Elke bijensoort speelt een unieke rol in de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de productie van voedsel en het in stand houden van natuurlijke habitats.

Bijen zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving van commerciële gewassen, maar ook voor de voortplanting van wilde planten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit.

Het aantal bijensoorten is echter in gevaar. In Nederland en België wordt bijna 60% van de wilde bijensoorten bedreigd. Dit benadrukt het belang van het beschermen van bijen voor de biodiversiteit. Er worden verschillende oplossingen voor conservatie besproken, waaronder het verminderen van het gebruik van pesticiden en het herstellen van habitats.

Impact op voedselvoorziening

De impact van bijen op onze voedselvoorziening is enorm. Zonder bijen zou een groot deel van de gewassen die we dagelijks consumeren niet bestaan. Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van veel fruit-, groente- en notensoorten, wat direct invloed heeft op de voedselproductie en biodiversiteit.

Bijen spelen een cruciale rol in de productie van voedsel. Zonder hun bestuiving zouden veel van onze voedselgewassen niet kunnen groeien.

Hieronder volgt een lijst van enkele voedselgewassen die afhankelijk zijn van bijen voor hun bestuiving:

 • Appels
 • Amandelen
 • Kersen
 • Avocado’s
 • Komkommers

Het beschermen van bijenpopulaties is niet alleen belangrijk voor het behoud van biodiversiteit, maar ook voor onze eigen voedselzekerheid. Het nemen van maatregelen om bijen te helpen, zoals het verminderen van het gebruik van pesticiden en het herstellen van hun natuurlijke habitats, is cruciaal voor het waarborgen van een stabiele voedselvoorziening in de toekomst.

Bedreigingen voor bijenpopulaties

Habitatverlies

Habitatverlies is een van de meest significante bedreigingen voor bijenpopulaties wereldwijd. De intensivering van de landbouw en de uitbreiding van stedelijke gebieden leiden tot een afname van de natuurlijke habitats waar bijen kunnen nestelen en voedsel vinden. Dit heeft een directe impact op hun overlevingskansen en voortplantingsmogelijkheden.

 • Verstedelijking
 • Landbouwintensivering
 • Ontbossing

Bijen hebben bloemrijke habitats nodig om te overleven. Het verlies van deze gebieden door menselijke activiteiten is een ernstig probleem dat directe actie vereist.

Het herstellen van natuurlijke habitats en het creëren van nieuwe groene ruimtes zijn essentiële stappen om het tij te keren. Gemeenschappen en overheden moeten samenwerken om deze cruciale veranderingen door te voeren.

Gebruik van pesticiden

Het gebruik van pesticiden is een van de voornaamste bedreigingen voor bijenpopulaties wereldwijd. Deze chemische stoffen, bedoeld om gewassen te beschermen tegen plagen en ziekten, kunnen dodelijk zijn voor bijen en andere bestuivers. Bijen die blootgesteld worden aan pesticiden kunnen desoriëntatie ervaren, wat leidt tot een verminderde vermogen om voedsel te vinden en terug te keren naar de korf.

Bijenpopulaties lijden aanzienlijk onder de blootstelling aan pesticiden, wat hun vermogen om ecosystemen te ondersteunen en bij te dragen aan de voedselvoorziening beïnvloedt.

Een effectieve manier om de impact van pesticiden op bijen te verminderen, is door het gebruik ervan te beperken en alternatieve bestrijdingsmethoden te overwegen. Hieronder volgt een lijst van mogelijke maatregelen:

 • Gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen
 • Inzet van geïntegreerde plaagbestrijding
 • Aanmoedigen van natuurlijke vijanden van plagen in het ecosysteem
 • Toepassen van precisielandbouwtechnieken om het gebruik van chemische stoffen te minimaliseren

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een diepgaande impact op bijenpopulaties wereldwijd. De stijgende temperaturen en veranderende weerspatronen leiden tot een verschuiving in de bloeiperioden van planten. Dit zorgt ervoor dat bijen moeite hebben om voedsel te vinden, aangezien hun voedselbronnen niet meer synchroon lopen met hun levenscyclus.

Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten, maar klimaatverandering bedreigt hun vermogen om deze cruciale rol te vervullen.

Een lijst van de gevolgen van klimaatverandering voor bijen:

 • Verandering in bloeiperioden van planten
 • Verstoring van migratiepatronen
 • Toename van extreme weersomstandigheden
 • Verlies van habitat door veranderende ecosystemen

Ziekten en parasieten

Bijenpopulaties wereldwijd worden bedreigd door een scala aan ziekten en parasieten, die hun gezondheid en overlevingskansen ernstig kunnen aantasten. De verspreiding van ziekten tussen verschillende bijensoorten is een groeiend probleem, vooral omdat sommige ziekten van gedomesticeerde bijen kunnen overspringen op wilde bijenpopulaties.

Bijen, zowel gedomesticeerde als wilde, zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten. Hun afname door ziekten en parasieten kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor ecosystemen en de menselijke voedselvoorziening.

Een voorbeeld van zo’n ziekteoverdracht is de besmetting van wilde hommelpopulaties door honingbijen. Dit fenomeen is vastgesteld door Engelse onderzoekers en illustreert de complexe interacties tussen verschillende bijensoorten en de risico’s van ziekteoverdracht.

 • Varroamijt
 • Amerikaanse vuilbroed
 • Neusmaaierziekte
 • Kleine bijenkastkever

Deze lijst toont enkele van de meest voorkomende ziekten en parasieten die bijenpopulaties bedreigen. Het is cruciaal dat er maatregelen worden genomen om deze bedreigingen te beheersen en de gezondheid van bijenpopulaties te beschermen.

De situatie van wilde bijen in Nederland en België

Soortenrijkdom

Nederland en België herbergen een rijke diversiteit aan bijensoorten, die een essentiële rol spelen in de bestuiving van zowel wilde planten als landbouwgewassen. De variëteit aan habitats, van stedelijke gebieden tot uitgestrekte natuurgebieden, biedt onderdak aan vele unieke bijensoorten.

Ondanks deze rijkdom staat de soortenrijkdom van bijen onder druk door verschillende factoren zoals habitatverlies en het gebruik van pesticiden.

Een overzicht van de soortenrijkdom in Nederland en België kan als volgt worden samengevat:

 • Hommels: Gekend voor hun cruciale rol in de bestuiving.
 • Solitaire bijen: Een grote diversiteit, met soorten die gespecialiseerd zijn in de bestuiving van specifieke planten.
 • Honingbijen: Belangrijk voor de commerciële bestuiving en honingproductie.

Rode lijst status

De status van bijen op de Rode Lijst is een duidelijke indicator van de urgentie van de situatie. In Nederland en België staan veel bijensoorten op deze lijst, wat aangeeft dat ze bedreigd, kwetsbaar of zelfs met uitsterven bedreigd zijn.

De Rode Lijst is niet alleen een waarschuwingssignaal, maar ook een oproep tot actie voor de bescherming van deze essentiële bestuivers.

Hieronder volgt een overzicht van de status van bijensoorten in Nederland en België:

 • Bedreigd: Een aanzienlijk deel van de bijensoorten valt onder deze categorie, wat aangeeft dat onmiddellijke actie vereist is om hun voortbestaan te waarborgen.
 • Kwetsbaar: Deze soorten staan op het punt om bedreigd te worden als de huidige trends niet veranderen.
 • Met uitsterven bedreigd: Een klein maar significant aantal soorten valt onder deze meest ernstige categorie.

Conservatie-inspanningen

De inspanningen om bijenpopulaties te beschermen en te herstellen zijn van cruciaal belang voor het behoud van onze ecosystemen. Initiatieven variëren van lokale projecten tot nationale strategieën, gericht op het verbeteren van de leefomgeving van bijen en het vergroten van het publieke bewustzijn over hun belang.

Het is essentieel dat we allemaal bijdragen aan de bescherming van bijen, door bewust te kiezen voor bij-vriendelijke planten in onze tuinen en het verminderen van het gebruik van pesticiden.

Een voorbeeld van een succesvolle conservatie-inspanning is te vinden op de website ZwarteBij.org, waar men zich inzet voor de bescherming van inheemse bijensoorten in België en Nederland. Deze organisatie biedt online lezingen aan en heeft een groeiend ledenaantal, wat aantoont dat er een groeiende groep geïnteresseerden is.

Hoe we bijen kunnen helpen

Verminderen van pesticidengebruik

Het verminderen van het gebruik van pesticiden is cruciaal voor de bescherming van bijenpopulaties. Pesticiden, waaronder insecticiden, fungiciden en herbiciden, kunnen dodelijk zijn voor bijen en andere bestuivers. Het gebruik ervan heeft directe gevolgen voor de gezondheid en het overleven van deze essentiële dieren.

Het onvermogen van hommels om verontreinigde nectar te detecteren, benadrukt de noodzaak van strengere reguleringen en bewustwording rond het gebruik van pesticiden.

Een effectieve strategie om het gebruik van pesticiden te verminderen, omvat:

 • Voorlichting aan boeren en tuiniers over de impact van pesticiden op bijen.
 • Promotie van alternatieve bestrijdingsmethoden, zoals biologische bestrijding.
 • Implementatie van geïntegreerd plaagbeheer (IPM) strategieën, die het gebruik van chemische middelen als laatste redmiddel zien.

Herstel van habitats

Het herstel van habitats is cruciaal voor het behoud van bijenpopulaties. Door het creëren van bloemrijke weides en het planten van inheemse flora, kunnen we een omgeving bieden die rijk is aan voedsel en nestgelegenheid voor bijen. Een voorbeeld van een waardevolle plant voor dit doel is de Wondklaver (Anthyllis vulneraria), die niet alleen de biodiversiteit bevordert maar ook een belangrijke voedselbron is voor bijen en vlinders.

Het aanleggen van bij-vriendelijke tuinen en parken kan een significante impact hebben op lokale bijenpopulaties.

Het is ook belangrijk om verbindingen tussen habitats te creëren, zodat bijen zich tussen verschillende gebieden kunnen verplaatsen. Dit kan worden bereikt door ecologische corridors of ‘bijenstraten’ aan te leggen. Hieronder volgt een lijst van acties die ondernomen kunnen worden om habitats te herstellen:

 • Aanplanten van inheemse bloemen en planten
 • Creëren van bloemrijke weides
 • Aanleggen van ecologische corridors
 • Beschermen van bestaande natuurlijke habitats

Bewustwording en educatie

Het vergroten van de bewustwording en educatie rondom bijen en hun belangrijke rol in onze ecosystemen is cruciaal. Door mensen te informeren over de waarde van bijen, kunnen we een gemeenschap creëren die actief bijdraagt aan hun bescherming.

 • Organiseer educatieve workshops en lezingen.
 • Ontwikkel informatieve brochures en online content.
 • Stimuleer scholen om bijenprojecten op te nemen in hun curriculum.

Het is essentieel dat iedereen, van jong tot oud, leert over het belang van bijen en hoe we hun voortbestaan kunnen ondersteunen.

Door samen te werken en kennis te delen, kunnen we een positieve impact maken op de toekomst van bijen en de biodiversiteit als geheel. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze onmisbare bestuivers te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.

Conclusie

Het is duidelijk dat bijna 60% van de bijensoorten wereldwijd in gevaar is, een situatie die een dringende wake-up call voor ons allemaal vormt. De afname van deze essentiële bestuivers heeft verstrekkende gevolgen voor onze ecosystemen, landbouw en de biodiversiteit als geheel. Het beschermen van bijen, zowel de honingbijen als de talrijke wilde of solitaire soorten, is niet alleen een kwestie van ecologische verantwoordelijkheid, maar ook van voedselzekerheid en het behoud van onze natuurlijke wereld. Het is tijd dat we gezamenlijk actie ondernemen om hun leefgebieden te herstellen, het gebruik van schadelijke pesticiden te verminderen en bewustwording te vergroten over het belang van bijen voor ons voortbestaan. Laten we ons inzetten voor de bescherming van deze onmisbare bestuivers, voordat het te laat is.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen honingbijen en solitaire bijen?

Honingbijen leven in grote kolonies en zijn afhankelijk van hun koningin, terwijl solitaire bijen alleen leven en elk vrouwtje haar eigen nest bouwt en voor haar nakomelingen zorgt. Er zijn ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België.

Waarom zijn bijen zo belangrijk voor ecosystemen?

Bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de voortplanting van veel gewassen en wilde planten. Dit heeft een directe impact op de voedselvoorziening en de biodiversiteit van ecosystemen.

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor bijenpopulaties?

De belangrijkste bedreigingen zijn habitatverlies, het gebruik van pesticiden, klimaatverandering, en ziekten en parasieten. Deze factoren leiden tot een afname van de bijenpopulaties wereldwijd.

Hoe staat het met de bijenpopulaties in Nederland en België?

In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat. Dit wijst op een ernstige bedreiging voor de diversiteit en het voortbestaan van bijensoorten in deze regio’s.

Wat kunnen we doen om bijen te helpen?

We kunnen bijen helpen door het gebruik van pesticiden te verminderen, verloren gegane habitats te herstellen, en door bewustwording en educatie te bevorderen over het belang van bijen en de bedreigingen waarmee ze geconfronteerd worden.

Wat betekent het dat een bijensoort op de rode lijst staat?

Een bijensoort die op de rode lijst staat, wordt beschouwd als bedreigd of kwetsbaar. Dit betekent dat deze soorten een hoog risico lopen op uitsterven in het wild als er geen maatregelen worden genomen om hun populaties en habitats te beschermen.