Waarom 60% van de Solitaire Bijensoorten Op de Rode Lijst Staan

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst. Dit artikel belicht waarom zoveel solitaire bijensoorten bedreigd zijn en wat er gedaan kan worden om ze te beschermen.

Key Takeaways

 • Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van meer dan 75% van de voedselgewassen, wat hen onmisbaar maakt voor onze ecosystemen.
 • Bijna 60% van de solitaire bijensoorten staat op de rode lijst, wat wijst op een ernstige bedreiging voor hun voortbestaan.
 • Intensivering van de landbouw en urbanisatie zijn twee van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het verlies van leefgebied en voedselvoorziening voor solitaire bijen.
 • Bewustwording bij het publiek over de cruciale rol van bijen in onze ecosystemen neemt toe, wat leidt tot meer initiatieven voor het behoud van bijen.
 • Verschillen tussen solitaire bijen en honingbijen benadrukken het unieke belang van solitaire bijensoorten voor de biodiversiteit en bestuiving.

De Bedreiging van Solitaire Bijensoorten

Oorzaken van de afname

De afname van solitaire bijensoorten kan worden toegeschreven aan een reeks van onderling verbonden factoren. Klimaatverandering speelt een cruciale rol, aangezien het leidt tot veranderingen in migratieroutes en verspreidingsgebieden, wat de beschikbaarheid van voedsel en habitat beïnvloedt. Daarnaast heeft de intensivering van de landbouw geleid tot een afname van de natuurlijke voedselbronnen en nestgelegenheden voor deze bijen.

 • Verlies van habitat door urbanisatie
 • Pesticidengebruik in de landbouw
 • Ziekten en parasieten
 • Concurrentie met andere bestuivers

Deze factoren samen vormen een complex web dat de overleving van solitaire bijensoorten bedreigt.

Het is van cruciaal belang om deze oorzaken aan te pakken om de afname van solitaire bijensoorten te stoppen en hun populaties te herstellen. Beschermingsmaatregelen moeten gericht zijn op het behoud van natuurlijke habitats, het verminderen van het gebruik van schadelijke pesticiden en het bevorderen van biodiversiteit in zowel landelijke als stedelijke gebieden.

Het belang van solitaire bijen voor ecosystemen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen, een taak die niet alleen essentieel is voor de biodiversiteit maar ook voor onze voedselvoorziening. Deze bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal planten die andere bestuivers niet kunnen of willen bestuiven. Dit maakt ze onmisbaar in het behouden van gezonde en veerkrachtige ecosystemen.

Solitaire bijen zijn vaak efficiëntere bestuivers dan hun sociale tegenhangers, zoals de honingbij, omdat ze pollen direct overbrengen van de ene naar de andere bloem zonder terug te keren naar een kolonie. Dit verhoogt de kans op succesvolle bestuiving aanzienlijk.

 • Bijdrage aan de biodiversiteit
 • Bestuiving van voedselgewassen
 • Ondersteuning van natuurlijke habitats
 • Verhoging van de productie van groenten, fruit en noten

Deze punten benadrukken het belang van het beschermen van solitaire bijensoorten voor het behoud van onze ecosystemen en voedselvoorziening.

Maatregelen ter bescherming

Om de solitaire bijensoorten te beschermen, zijn er verschillende maatregelen die genomen kunnen worden. Deze variëren van lokale initiatieven tot nationale strategieën. Een belangrijke stap is het creëren van meer natuurlijke habitats, zoals bloemrijke weides en onbespoten tuinen, die essentieel zijn voor de voeding en voortplanting van deze bijen.

Het is cruciaal om het gebruik van pesticiden te verminderen en alternatieven te overwegen die minder schadelijk zijn voor bijen.

Hieronder volgt een lijst van enkele maatregelen:

 • Aanleg van bij-vriendelijke zones in stedelijke en landelijke gebieden.
 • Promotie van biologische landbouwpraktijken.
 • Ondersteuning van lokale imkers en bijenprojecten.
 • Voorlichting en bewustwording creëren bij het publiek over het belang van solitaire bijen.

De Rol van Landbouw en Urbanisatie

Intensivering van de landbouw

De intensivering van de landbouw heeft een directe impact op de leefomgeving van solitaire bijensoorten. Door de toename van monoculturen en het gebruik van pesticiden wordt het voor deze bijen steeds moeilijker om voldoende voedsel en nestgelegenheid te vinden.

De diversiteit aan bloemen en planten neemt af, wat leidt tot een verminderde beschikbaarheid van voedsel voor bijen.

Een belangrijk aspect van de intensieve landbouw is het gebruik van pesticiden. Deze chemicaliën zijn niet alleen schadelijk voor de bijen zelf, maar beïnvloeden ook de kwaliteit van de planten waarvan bijen afhankelijk zijn voor voedsel.

 • Vermindering van de biodiversiteit
 • Afname van nestgelegenheid
 • Verhoogde blootstelling aan pesticiden

Deze factoren samen vormen een ernstige bedreiging voor de overleving van solitaire bijensoorten.

Verlies van leefgebied door urbanisatie

De uitbreiding van stedelijke gebieden heeft een directe impact op de leefomgeving van solitaire bijensoorten. Door urbanisatie verdwijnen natuurlijke habitats, zoals wilde bloemenweides en ongerepte bossen, die essentieel zijn voor de voortplanting en voeding van deze bijen. Het verlies van deze habitats leidt tot een afname van de biodiversiteit en bedreigt het voortbestaan van solitaire bijensoorten.

Urbanisatie dwingt solitaire bijen om zich aan te passen aan nieuwe omgevingen, vaak met minder geschikte leefomstandigheden.

Een belangrijke stap in het tegengaan van habitatverlies is het creëren van groene zones binnen stedelijke gebieden. Deze kunnen dienen als nieuwe leefgebieden voor solitaire bijen en andere bestuivers. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn:

 • Aanleg van bloemenrijke parken en tuinen
 • Plaatsing van bijenhotels in openbare ruimtes
 • Ontwikkeling van groendaken en geveltuinen

Deze maatregelen helpen niet alleen bij het behoud van solitaire bijensoorten, maar dragen ook bij aan de algehele stedelijke biodiversiteit en het welzijn van de stadsbewoners.

Effecten op de voedselvoorziening van bijen

De afname van geschikte leefgebieden door urbanisatie en intensieve landbouw heeft een directe impact op de voedselvoorziening van bijen. Zonder voldoende bloemen en planten kunnen bijen niet de benodigde nectar verzamelen, wat essentieel is voor hun overleving en de productie van honing. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de bijenpopulaties zelf, maar ook voor de bestuiving van vele gewassen die afhankelijk zijn van bijen.

De enzymen in het speeksel van bijen zetten complexe suikerketens van nectar om in enkelvoudige suikers, wat cruciaal is voor het maken van honing en de bestuiving van bloemen.

De volgende lijst illustreert enkele belangrijke gewassen die afhankelijk zijn van bijen voor hun bestuiving:

 • Appels
 • Amandelen
 • Kersen
 • Avocado’s
 • Komkommers

Het beschermen van bijen en hun leefgebieden is daarom niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook voor onze voedselvoorziening en landbouwproductie.

Beschermingsinspanningen en Bewustwording

Initiatieven voor het behoud van bijen

Er zijn diverse initiatieven opgezet om de solitaire bijensoorten te beschermen en hun populaties te herstellen. Deze variëren van lokale projecten tot nationale programma’s. Een belangrijk aspect van deze initiatieven is het creëren van bijvriendelijke habitats, door bijvoorbeeld het aanleggen van bloemenweides en het plaatsen van bijenhotels.

 • Maak je tuin bijvriendelijker
 • Gebruik geen pesticiden
 • Geef waarnemingen van wilde bijen door via waarneming.nl

Het gaat niet goed met de bijen in Nederland en ze kunnen dus wel een helpende hand gebruiken.

Deze eenvoudige stappen kunnen een groot verschil maken in het behoud van bijenpopulaties. Het is cruciaal dat iedereen, van individuen tot overheden, samenwerkt om de bijen en hun essentiële rol in onze ecosystemen te beschermen.

De toename van bewustwording bij het publiek

De afgelopen jaren is er een significante toename van bewustwording bij het publiek over het belang van bijen, inclusief solitaire bijensoorten, voor onze ecosystemen. Dit heeft geleid tot een groei in initiatieven gericht op het behoud van deze essentiële bestuivers.

Door de inzet van lokale gemeenschappen en educatieve programma’s is de kennis over de cruciale rol van bijen in de natuur aanzienlijk vergroot.

Verschillende acties zijn ondernomen om de situatie te verbeteren:

 • Voorlichting over bijen, wilde bijen en wespen door experts
 • Aanleg van bij-vriendelijke tuinen en parken
 • Promotie van bij-vriendelijke landbouwpraktijken

Deze inspanningen hebben niet alleen bijgedragen aan een beter begrip van de noodzaak om bijen te beschermen, maar ook aan de praktische stappen die individuen en gemeenschappen kunnen nemen om een positieve impact te hebben.

Succesverhalen en voorbeelden van herstel

Een van de meest inspirerende succesverhalen is het project "Boeren mét de natuur" bij Het Flevo-landschap. Dit initiatief toont aan dat regeneratieve landbouw, die zich richt op het herstel van de bodem en het bodemleven, een positieve impact kan hebben op de lokale bijenpopulaties. Sinds 2022 werkt Het Flevo-landschap samen met enkele boeren om deze benadering in praktijk te brengen.

Succesvolle beschermingsinspanningen vereisen een holistische benadering die zowel de natuurlijke habitat van bijen beschermt als de landbouwpraktijken verbetert.

De resultaten zijn veelbelovend en illustreren hoe samenwerking tussen natuurbeschermers en de landbouwsector kan leiden tot herstel van bijenpopulaties en verbetering van de biodiversiteit. Dit voorbeeld benadrukt de noodzaak van innovatieve oplossingen en de kracht van samenwerking voor het behoud van solitaire bijensoorten.

De Vergelijking met Andere Bestuivers

Verschillen tussen solitaire bijen en honingbijen

Solitaire bijen en honingbijen spelen beide een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen, maar hun levenswijze en gedrag vertonen significante verschillen. Solitaire bijen leven, zoals de naam al doet vermoeden, voornamelijk alleen en zijn niet afhankelijk van een kolonie voor overleving. In tegenstelling tot honingbijen, die in goed georganiseerde kolonies leven met een duidelijke taakverdeling onder de koningin, werksters en darren.

Solitaire bijen zijn essentieel voor de biodiversiteit en de bestuiving van een breed scala aan planten.

Een ander opvallend verschil is de productie van honing. Hoewel sommige solitaire bijensoorten in kleine hoeveelheden honing kunnen produceren, staat de honingbij bekend om zijn vermogen om grote hoeveelheden honing te produceren en op te slaan. Dit is voornamelijk te danken aan hun sociale structuur en de noodzaak om voedselvoorraden aan te leggen voor de kolonie. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste verschillen:

 • Levenswijze: Solitaire bijen leven alleen, honingbijen leven in kolonies.
 • Taakverdeling: Geen vaste taakverdeling bij solitaire bijen, duidelijke taakverdeling bij honingbijen.
 • Honingproductie: Solitaire bijen produceren weinig tot geen honing, honingbijen produceren grote hoeveelheden.

De rol van wespen en hoornaars in ecosystemen

Wespen en hoornaars spelen een cruciale rol in onze ecosystemen, voornamelijk als natuurlijke bestrijders van plaagsoorten. Wespen zijn over het algemeen vleeseters en jagen op andere insecten, waardoor ze bijdragen aan de biologische bestrijding van ziektes en plagen. Dit is vooral belangrijk in de tuinbouwsector, waar ze helpen om plaagsoorten onder controle te houden.

Wespen en hoornaars worden vaak onterecht verguisd, ondanks hun belangrijke ecologische functies.

Europese hoornaars leven in kolonies en zijn, net als wespen, essentieel in het bestrijden van plaagsoorten. Ze zijn niet per definitie agressief, maar kunnen dat wel worden in de buurt van hun nest. Dit gedrag is een natuurlijke reactie op bedreigingen. Het is belangrijk om rustig te blijven en nesten te vermijden om steken te voorkomen.

Het unieke van solitaire bijensoorten

Solitaire bijensoorten onderscheiden zich van andere bestuivers door hun unieke levenswijze en bijdrage aan de biodiversiteit. Elke solitaire bijensoort heeft zijn eigen specifieke behoeften en voorkeuren, wat betekent dat ze elk een unieke rol spelen in hun ecosysteem. Dit maakt het behoud van een breed scala aan habitats essentieel voor hun overleving.

Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele plantensoorten, waaronder gewassen die belangrijk zijn voor de menselijke voedselvoorziening.

Een interessant aspect van solitaire bijensoorten is hun diversiteit. In Nederland komen bijvoorbeeld 42 soorten voor, verdeeld over 16 geslachten. De frequentie per soort verschilt echter sterk, wat de complexiteit van hun behoud benadrukt.

Deze lijst toont slechts een fractie van de diversiteit onder solitaire bijen, waarbij elke soort zijn eigen unieke eigenschappen en levenscycli heeft.

Conclusie

Het is duidelijk dat de situatie van solitaire bijensoorten in Nederland en België zorgwekkend is, met bijna 60% van deze soorten op de rode lijst. Deze trend is niet uniek voor bijen; ook andere dieren zoals de ransuil ondervinden vergelijkbare problemen. De oorzaken zijn divers, variërend van intensivering van de landbouw tot klimaatverandering, die niet alleen de natuurlijke cycli van prooidieren zoals muizen aantasten, maar ook de leefgebieden van deze essentiële bestuivers. De bescherming van inheemse bijen wordt steeds belangrijker erkend, gezien hun cruciale rol in de bestuiving van voedselgewassen. Dit artikel benadrukt de noodzaak van bewustwording en actie om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan en de bescherming van solitaire bijensoorten en andere bedreigde dieren te verbeteren.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn wilde of niet-gedomesticeerde bijen die niet in kolonies leven, zoals de honingbij, maar elk individu bouwt zijn eigen nest en zorgt voor zijn eigen nakomelingen. Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen, met ongeveer 350 soorten in Nederland en België.

Waarom staan 60% van de solitaire bijensoorten op de rode lijst?

Bijna 60% van de solitaire bijensoorten staan op de rode lijst vanwege een combinatie van factoren zoals habitatverlies, intensivering van de landbouw, pesticidengebruik, klimaatverandering en de verspreiding van ziektes en parasieten.

Waarom zijn solitaire bijen belangrijk voor ecosystemen?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en voedselgewassen. Meer dan 75% van de voedselgewassen wordt bestoven, waarbij bijen en hommels een belangrijke bijdrage leveren. Hun werk ondersteunt de biodiversiteit en zorgt voor voedselzekerheid.

Wat wordt er gedaan om solitaire bijen te beschermen?

Er worden diverse initiatieven ondernomen om solitaire bijen te beschermen, zoals het creëren van bij-vriendelijke habitats, het verminderen van het gebruik van pesticiden, het bevorderen van biologische landbouw en het vergroten van de publieke bewustwording over het belang van bijen.

Hoe verschillen solitaire bijen van honingbijen?

Solitaire bijen leven niet in kolonies en hebben geen koningin. Elk individu zorgt voor zijn eigen nakomelingen. Ze zijn ook efficiëntere bestuivers dan honingbijen omdat ze minder selectief zijn in de bloemen die ze bezoeken en meer pollen overbrengen.

Wat is de impact van urbanisatie op solitaire bijen?

Urbanisatie leidt tot het verlies van leefgebied voor solitaire bijen door de bouw van woningen en wegen. Dit resulteert in een afname van de beschikbaarheid van voedsel en nestgelegenheid, wat bijdraagt aan de achteruitgang van hun populaties.