Waarom 60% van de solitaire bijensoorten bedreigd wordt

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst.

Belangrijkste Punten

 • Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de natuurlijke ecosystemen.
 • Verlies van leefgebied, gebruik van pesticiden, klimaatverandering en concurrentie met honingbijen bedreigen solitaire bijen.
 • Intensieve landbouw, mono-cultuur en het gebruik van neonicotinoïden hebben een negatieve impact op solitaire bijen.
 • Conservatie en beschermingsmaatregelen zoals het creëren van nieuwe habitats en beperking van pesticidengebruik zijn essentieel voor het behoud van solitaire bijen.
 • De toekomst van solitaire bijen vereist voortdurend onderzoek, samenwerking tussen overheid en burgers, en innovatieve conservatiestrategieën.

De Cruciale Rol van Solitaire Bijen in de Natuur

Belang voor biodiversiteit

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in het behouden van de biodiversiteit. Ze bestuiven een breed scala aan planten, wat essentieel is voor de gezondheid van onze ecosystemen. Zonder deze bestuivers zouden veel plantensoorten, en daarmee de dieren die ervan afhankelijk zijn, niet kunnen overleven.

Solitaire bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van meer dan 70% van de top 100 voedselgewassen wereldwijd.

Een belangrijk aspect van hun bijdrage aan de biodiversiteit is hun vermogen om te bestuiven in omstandigheden waar andere bestuivers, zoals honingbijen, dat niet kunnen. Dit maakt ze onmisbaar voor de bestuiving van wilde planten en gewassen. De diversiteit aan solitaire bijensoorten zorgt ervoor dat er een breed scala aan planten bestoven kan worden.

 • BeeGrateful zet zich in om op een betrouwbare manier de biodiversiteit te vergroten.

Bestuiving van wilde planten en gewassen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen. Zonder hun onvermoeibare werk zou de biodiversiteit in vele ecosystemen drastisch afnemen. Deze bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal planten, wat essentieel is voor de voedselvoorziening van mens en dier.

Solitaire bijen zijn efficiënter in bestuiving dan hun sociale tegenhangers, de honingbijen. Dit komt doordat ze pollen direct op hun lichaam verzamelen, wat zorgt voor een hogere bestuivingsgraad.

Een manier om solitaire bijen te ondersteunen, is door het zorgen voor een bij-vriendelijke omgeving:

Deze eenvoudige stappen kunnen een groot verschil maken in het behoud van solitaire bijen en de biodiversiteit in het algemeen.

Verschil met honingbijen

Solitaire bijen verschillen aanzienlijk van honingbijen, niet alleen in hun levenswijze maar ook in hun bijdrage aan de biodiversiteit en bestuiving. Een van de meest opvallende verschillen is dat solitaire bijen geen kolonies vormen. Ze leven alleen, wat hun gedrag en interacties met de omgeving uniek maakt.

 • Solitaire bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een breed scala aan planten, terwijl honingbijen vaak gericht zijn op specifieke gewassen.
 • Honingbijen verzamelen nectar om honing te produceren, terwijl solitaire bijen dit niet doen.
 • De levenscyclus van solitaire bijen is korter, wat betekent dat ze sneller reageren op veranderingen in hun omgeving.

Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele wilde planten en gewassen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en de productiviteit van ecosystemen.

Oorzaken van de Bedreiging

Verlies van leefgebied

Het verlies van leefgebied is een van de voornaamste redenen waarom solitaire bijen bedreigd worden. Door de uitbreiding van stedelijke gebieden, landbouwgrond en infrastructuur wordt het natuurlijke habitat van deze bijen steeds kleiner. Dit leidt tot een afname van de diversiteit aan bloemen en planten waarvan bijen afhankelijk zijn voor voeding en nestgelegenheid.

Het creëren van groene corridors en bijvriendelijke tuinen kan helpen om het verlies van leefgebied tegen te gaan.

 • Uitbreiding van stedelijke gebieden
 • Omzetting van natuur naar landbouwgrond
 • Aanleg van infrastructuur

Gebruik van pesticiden

Het gebruik van pesticiden in de landbouw heeft een directe impact op de gezondheid en overleving van solitaire bijen. Deze chemicaliën, bedoeld om gewassen te beschermen tegen plagen en ziekten, kunnen dodelijk zijn voor bijen of hun vermogen om te navigeren en zich voort te planten aantasten.

Pesticiden kunnen zich ophopen in het milieu, waardoor bijen zelfs op plaatsen ver van landbouwgebieden blootgesteld kunnen worden aan schadelijke stoffen.

Een overzicht van de meest gebruikte pesticiden en hun effecten op bijen:

 • Neonicotinoïden: Verstoren het zenuwstelsel van bijen.
 • Pyrethroïden: Kunnen leiden tot verlamming en dood.
 • Organofosfaten: Beïnvloeden de hersenfunctie en het gedrag.

Deze pesticiden vormen een ernstige bedreiging voor solitaire bijen, die een cruciale rol spelen in de bestuiving van wilde planten en gewassen.

Klimaatverandering

De effecten van klimaatverandering op solitaire bijen zijn veelzijdig en complex. Veranderingen in temperatuur en neerslagpatronen kunnen de bloeiperioden van planten verschuiven, wat leidt tot een mismatch tussen de beschikbaarheid van voedselbronnen en de levenscyclus van de bijen. Dit kan resulteren in voedseltekorten en een afname van de bijenpopulatie.

Klimaatverandering kan ook leiden tot een toename van extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogtes of hevige regenval, die de habitats van solitaire bijen kunnen beschadigen of vernietigen.

Een ander belangrijk aspect is de invloed van klimaatverandering op de verspreiding van ziekten en plagen, die door de veranderende klimaatomstandigheden gemakkelijker kunnen overleven en zich verspreiden. Dit vormt een extra bedreiging voor de solitaire bijenpopulaties.

 • Veranderingen in bloeiperioden
 • Toename van extreme weersomstandigheden
 • Verspreiding van ziekten en plagen

Concurrentie met honingbijen

De introductie van honingbijen in gebieden waar solitaire bijen van nature voorkomen, kan leiden tot directe concurrentie voor voedselbronnen. Dit is vooral problematisch tijdens periodes van schaarse bloei, waarbij de solitaire bijen het onderspit delven tegen de meer sociale en georganiseerde honingbijen.

Honingbijen kunnen ook ziektes overbrengen op solitaire bijen, wat de overlevingskansen van deze laatste verder vermindert.

Een ander aspect van deze concurrentie is de [koloniestructuur](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969724003280) van honingbijen, die hen in staat stelt effectiever voedsel te verzamelen en te delen binnen hun gemeenschap. Dit contrasteert sterk met de solitaire levenswijze van solitaire bijen, die elk voor zichzelf zorgen.

 • Verlies van voedselbronnen
 • Overdracht van ziektes
 • Verstoring van natuurlijke habitats

De Impact van Landbouwpraktijken

Intensieve landbouw

Intensieve landbouwpraktijken hebben een significante impact op de populaties van solitaire bijen. Deze methoden vereisen vaak het gebruik van grote hoeveelheden pesticiden, die niet alleen schadelijk zijn voor ongewenste insecten, maar ook voor de nuttige soorten zoals solitaire bijen.

De monocultuur, een veelvoorkomend kenmerk van intensieve landbouw, leidt tot een vermindering van de biodiversiteit en biedt solitaire bijen minder voedselbronnen en nestgelegenheden.

Een ander belangrijk aspect is de verstoring van het natuurlijke landschap. Velden worden groter en natuurlijke habitats worden vernietigd om plaats te maken voor meer landbouwgrond. Dit resulteert in een verlies van de noodzakelijke omgeving waarin solitaire bijen kunnen gedijen.

 • Verlies van natuurlijke habitats
 • Verminderde biodiversiteit
 • Verhoogd gebruik van pesticiden
 • Verstoring van het natuurlijke landschap

Mono-cultuur

De praktijk van mono-cultuur, waarbij grote oppervlakten land worden gebruikt voor de teelt van slechts één type gewas, heeft een directe impact op de biodiversiteit en de beschikbaarheid van voedsel voor solitaire bijen. Deze vorm van landbouw vermindert de diversiteit aan bloemen en planten, waardoor solitaire bijen minder voedselbronnen hebben.

Mono-cultuur draagt bij aan een verarming van het landschap en vermindert de natuurlijke habitats van vele soorten, inclusief solitaire bijen.

Een belangrijke stap in het tegengaan van de negatieve effecten van mono-cultuur is het bevorderen van diversiteit in de landbouw. Dit kan onder meer door:

 • Het inzaaien van bloemrijke randen langs akkers
 • Het afwisselen van gewassen (gewasrotatie)
 • Het aanleggen van permanente plantenbedden en heggen

Deze maatregelen kunnen helpen om de biodiversiteit te verhogen en bieden solitaire bijen en andere bestuivers meer voedsel en nestgelegenheid.

Het gebruik van neonicotinoïden

Neonicotinoïden zijn een klasse van neuro-actieve insecticiden die ontwikkeld zijn in de jaren ’80 en ’90. Ze worden beschouwd als een van de meest gebruikte insecticiden ter wereld. Hun werking is gericht op het zenuwstelsel van insecten, wat ze bijzonder effectief maakt tegen plagen, maar helaas ook tegen niet-doelwit soorten zoals solitaire bijen.

De impact van neonicotinoïden op solitaire bijen is significant. Blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot desoriëntatie, verminderde voortplantingscapaciteit en uiteindelijk de dood.

 • Verminderde navigatievaardigheden
 • Onderdrukking van het immuunsysteem
 • Verstoring van voortplantingsprocessen

Het is cruciaal om het gebruik van neonicotinoïden te heroverwegen en alternatieven te zoeken die minder schadelijk zijn voor bijen en andere bestuivers.

Conservatie en Beschermingsmaatregelen

Creëren van nieuwe habitats

Het zorgen voor nieuwe habitats is erg belangrijk voor de overleving van solitaire bijen. Deze habitats bieden een veilige plek voor nestelen en voeden, en dragen bij aan de biodiversiteit van het gebied.

 • Identificatie van geschikte locaties
 • Aanplant van inheemse bloemen en planten
 • Constructie van bijenhotels en nestgelegenheden

Door het aanleggen van nieuwe habitats kunnen we de afname van solitaire bijensoorten tegengaan en hun populaties stabiliseren.

Het succes van deze maatregel hangt af van de betrokkenheid van lokale gemeenschappen en overheden. Samenwerking is essentieel om de benodigde middelen en kennis te delen.

Beperking van pesticidengebruik

Het verminderen van het gebruik van pesticiden is cruciaal voor de bescherming van solitaire bijen. Door minder chemische middelen in te zetten, kunnen we de biodiversiteit in onze ecosystemen behouden. Het gebruik van alternatieven zoals biologische bestrijdingsmiddelen wordt aangemoedigd.

Het is belangrijk om boeren en tuiniers bewust te maken van de impact van pesticiden op solitaire bijen en hen te motiveren voor milieuvriendelijkere opties te kiezen.

Hieronder volgt een lijst van aanbevolen alternatieven voor traditionele pesticiden:

 • Biologische bestrijdingsmiddelen
 • Mechanische onkruidbestrijding
 • Gebruik van natuurlijke vijanden van plagen
 • Aanpassing van teelttechnieken

Voorlichting en bewustwording

Een essentieel onderdeel van de bescherming van solitaire bijen is het vergroten van de bewustwording onder het publiek. Door mensen te informeren over het belang van deze bijen en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, kunnen we een breder draagvlak creëren voor hun bescherming.

Een effectieve manier om bewustwording te vergroten is door middel van educatieve programma’s en campagnes. Deze kunnen variëren van schoolprojecten tot gemeenschapsinitiatieven. Een voorbeeld hiervan is de campagne ‘BeeGrateful‘, die zich richt op het bieden van eenvoudige en zichtbare stappen om omgevingen bestuivers-vriendelijk te maken.

 • Organiseren van workshops en lezingen
 • Verspreiden van informatief materiaal
 • Opzetten van bij-vriendelijke tuinen en parken
 • Samenwerken met lokale overheden en organisaties

De Toekomst van Solitaire Bijen

Onderzoek en monitoring

Onderzoek en monitoring zijn cruciaal voor het begrijpen van de trends en bedreigingen die solitaire bijen ondervinden. Doorlopende studies helpen bij het identificeren van de meest effectieve conservatiestrategieën en bieden inzicht in de impact van menselijke activiteiten op hun populaties.

Het verzamelen van data over solitaire bijenpopulaties is essentieel voor het ontwikkelen van gerichte beschermingsmaatregelen.

Een belangrijk onderdeel van onderzoek is het vastleggen van veranderingen in bijenpopulaties over tijd. Dit kan worden gepresenteerd in de vorm van een tabel:

JaarAantal waargenomen soortenVerandering
2018250
2019245-2%
2020240-2%
2021235-2%

Deze gegevens tonen de geleidelijke afname van solitaire bijensoorten, wat de noodzaak van gerichte actie onderstreept. Het is belangrijk dat onderzoek niet alleen gericht is op de negatieve trends, maar ook op het vinden van succesvolle voorbeelden van herstel en behoud van bijenpopulaties.

Samenwerking tussen overheid en burgers

De samenwerking tussen overheid en burgers is cruciaal voor de bescherming van solitaire bijen. Door gezamenlijke inspanningen kunnen effectieve conservatiestrategieën worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze samenwerking biedt de kans om wederzijds vertrouwen op te bouwen, wat essentieel is voor het succes van conservatieprojecten.

Een effectieve samenwerking kan worden gestructureerd door:

 • Het organiseren van informatieve workshops en lezingen.
 • Het opzetten van burgerwetenschapsprojecten.
 • Het stimuleren van de aanleg van bij-vriendelijke tuinen en landschappen.

Innovatieve conservatiestrategieën

De toekomst van solitaire bijen hangt sterk af van de ontwikkeling en implementatie van innovatieve conservatiestrategieën. Deze strategieën moeten zich richten op zowel de bescherming van bestaande habitats als de creatie van nieuwe.

 • Ontwikkeling van bij-vriendelijke stedelijke gebieden
 • Gebruik van technologie voor monitoring en onderzoek
 • Samenwerking met boeren voor duurzamere landbouwpraktijken

Het is cruciaal dat deze strategieën worden ondersteund door zowel overheidsbeleid als gemeenschapsinitiatieven.

Deze aanpak vereist een multidisciplinaire benadering, waarbij ecologen, technologen, landbouwdeskundigen en burgers samenwerken. Door de krachten te bundelen, kunnen we een toekomst creëren waarin solitaire bijen kunnen floreren.

Conclusie

Uit onderzoek blijkt dat bijna 60% van de solitaire bijensoorten op de rode lijst staan, wat aangeeft dat deze bijen ernstig bedreigd worden. Het is van groot belang om maatregelen te nemen ter bescherming van deze bijensoorten om hun voortbestaan te waarborgen en de biodiversiteit te behouden.

Veelgestelde Vragen

Waarom zijn solitaire bijen zo belangrijk voor de biodiversiteit?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol bij het bestuiven van wilde planten en gewassen, waardoor de biodiversiteit wordt bevorderd.

Hoe verschilt de rol van solitaire bijen van die van honingbijen?

Solitaire bijen leven alleen en bouwen hun eigen nesten, terwijl honingbijen in kolonies leven. Solitaire bijen zijn ook efficiënte bestuivers vanwege hun gedrag en vliegpatronen.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de bedreiging van solitaire bijen?

De belangrijkste oorzaken zijn het verlies van leefgebied, het gebruik van pesticiden, klimaatverandering en concurrentie met honingbijen.

Hoe beïnvloeden intensieve landbouwpraktijken solitaire bijen?

Intensieve landbouw leidt tot het verlies van bloemrijke habitats en het gebruik van schadelijke chemicaliën, wat de voedselbronnen en nestgelegenheden van solitaire bijen aantast.

Wat zijn neonicotinoïden en hoe beïnvloeden ze solitaire bijen?

Neonicotinoïden zijn een soort insecticiden die schadelijk zijn voor bijen, waaronder solitaire bijen. Ze kunnen het zenuwstelsel aantasten en de gezondheid en voortplanting van bijen negatief beïnvloeden.

Hoe kunnen burgers helpen bij de bescherming van solitaire bijen?

Burgers kunnen bijdragen door het creëren van bloemrijke tuinen, het verminderen van pesticiden gebruik en het verspreiden van bewustwording over het belang van solitaire bijen voor het ecosysteem.