Van uitsterven bedreigd: De strijd om het voortbestaan van solitaire bijen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de biodiversiteit en zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten en gewassen. Ondanks hun belang, worden deze bijen bedreigd door diverse factoren, waaronder menselijke activiteiten. Dit artikel belicht de strijd om het voortbestaan van solitaire bijen, de impact van menselijke activiteiten op hun leefomgeving, en verkent innovatieve oplossingen voor hun behoud.

Belangrijkste Inzichten

 • Naar schatting leven er wereldwijd 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst.
 • In sommige gebieden is in een kwart eeuw tijd driekwart van de insecten verdwenen, wat wijst op een ernstig verlies aan biodiversiteit.
 • Bestuivers zijn noodzakelijk voor de teelt van veel fruit en groente, maar het verlies van bestuiving door insecten is een groeiend probleem.
 • Innovatieve oplossingen, zoals het trainen van bijen voor bestuiving en de ontwikkeling van RoboBees, bieden hoop voor de toekomst.
 • Het verlies aan biodiversiteit en bestuivers heeft significante economische gevolgen, met miljarden euro’s schade en risico’s voor het financiële systeem.

De cruciale rol van solitaire bijen in de biodiversiteit

Belang van solitaire bijen voor ecosystemen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de biodiversiteit en zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten en gewassen. Deze bijen, die alleen leven en niet deel uitmaken van een kolonie, zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot aantal wilde en gecultiveerde planten. Hun werk is van onschatbare waarde voor de gezondheid van ecosystemen en de productie van voedsel.

Solitaire bijen zijn bijzonder effectief in het bestuiven van bepaalde planten, waardoor ze een unieke bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Een websitepagina benadrukt de bedreiging voor 60% van de solitaire bijensoorten, met 350 soorten in Nederland en België. Dit onderstreept het belang van wilde bijen in ecosystemen. De diversiteit van solitaire bijen is een rijkdom die we moeten beschermen om de gezondheid van onze ecosystemen te waarborgen.

Diversiteit van solitaire bijen in Nederland en België

In Nederland en België is de diversiteit van solitaire bijen opmerkelijk. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van zowel wilde planten als gewassen. De variëteit aan soorten zorgt voor een robuuste bestuiving en draagt bij aan de biodiversiteit van de regio.

De aanwezigheid van solitaire bijen is essentieel voor de gezondheid van ecosystemen.

Een recente ontdekking, zoals gemeld door Natuurpunt, benadrukt de voortdurende verandering en aanvulling van de bijenpopulatie in deze gebieden. In 2023 werden nieuwe soorten solitaire bijen voor België geïdentificeerd, wat de rijke biodiversiteit en het belang van voortdurende monitoring en bescherming onderstreept.

Bedreigingen voor de leefomgeving van solitaire bijen

De leefomgeving van solitaire bijen staat onder druk door verschillende menselijke activiteiten. Verlies van habitat door urbanisatie en intensieve landbouwpraktijken vormt de grootste bedreiging. Daarnaast hebben het gebruik van pesticiden en de verandering van natuurlijke landschappen in monoculturen een negatieve impact op de diversiteit en beschikbaarheid van voedselbronnen voor deze bijen.

De afname van biodiversiteit en de verslechtering van ecosystemen vormen een ernstige bedreiging voor de voortbestaan van solitaire bijen.

De volgende punten benadrukken de belangrijkste bedreigingen:

 • Verlies van natuurlijke habitats door stedelijke ontwikkeling en landbouwuitbreiding.
 • Intensief gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen.
 • Verandering van gevarieerde landschappen in eentonige landbouwgronden.
 • Klimaatverandering die leidt tot verschuivingen in bloeiperioden en beschikbaarheid van voedsel.

De impact van menselijke activiteiten op solitaire bijen

Verlies van habitat door urbanisatie en landbouw

De expansie van stedelijke gebieden en intensieve landbouwpraktijken leiden tot een aanzienlijk verlies van natuurlijke habitats, wat een directe bedreiging vormt voor de overleving van solitaire bijen. De transformatie van landschappen in bebouwde gebieden en monoculturen vermindert de beschikbaarheid van voedsel en nestgelegenheid voor deze essentiële bestuivers.

De landbouw is gewoon veel te groot voor Nederland geworden en moet een stuk kleiner.

De strijd om grond wordt steeds intensiever, waarbij landbouwgrond niet alleen plaats moet maken voor woningbouw en bedrijventerreinen, maar ook voor nieuwe natuur, waterberging en energieproductie. Deze verschuiving in grondgebruik benadrukt de noodzaak van een evenwichtige benadering om zowel de biodiversiteit als de menselijke behoeften te ondersteunen.

 • Verlies van biodiversiteit: Direct gevolg van habitatverlies.
 • Vermindering van voedselbronnen: Minder bloemen en planten voor bijen.
 • Nestgelegenheid: Afname door verstedelijking en landbouwintensivering.
 • Concurrentie: Toename door beperkte natuurlijke hulpbronnen.

Gebruik van pesticiden en de gevolgen voor bijen

Het gebruik van pesticiden, met name neonicotinoïden, heeft een verwoestend effect op de populaties van solitaire bijen. Deze chemicaliën zijn ontworpen om schadelijke insecten te doden, maar maken geen onderscheid tussen plagen en nuttige bestuivers zoals bijen. Het Europese verbod op neonicotinoïden in 2018 was een stap in de goede richting, maar de export van deze stoffen naar landen buiten Europa blijft een zorgwekkend probleem.

Het is cruciaal om alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen te vinden en te implementeren om de biodiversiteit te beschermen.

Een recent rapport van Wageningen Economic Research benadrukt de economische schade die het verlies van bestuivers, waaronder solitaire bijen, kan veroorzaken. Dit onderstreept het belang van het behouden van deze essentiële dieren voor onze ecosystemen en economieën.

De paradox van de landbouw: dader en slachtoffer

De landbouwsector bevindt zich in een complexe situatie waarbij het zowel de dader als het slachtoffer is in de context van milieu- en biodiversiteitsproblemen. Aan de ene kant is de intensieve landbouwpraktijk, met zijn overproductie en het gebruik van stikstof, een van de grootste boosdoeners als het gaat om de achteruitgang van de biodiversiteit en de leefomgeving van solitaire bijen. Aan de andere kant zijn boeren vaak ingeluisd door een systeem dat groter en industriëler moest, waardoor ze nu met schulden, wanhoop en grote sociale problemen kampen.

De strijd om de grond wordt scherper, met een verschuiving in waardering van agrarisch gebruik naar nieuwe functies zoals woningbouw, energieproductie en natuurherstel. Dit is een onontkoombare ontwikkeling die de landbouwsector voor nieuwe uitdagingen stelt.

De diversiteit binnen de landbouwsector is groot, variërend van rijk tot arm, van biologisch tot intensief, en van akkerbouw tot veeteelt. Deze diversiteit maakt het moeilijk om een eenduidige oplossing te vinden voor de problemen waar de sector mee kampt. Het is duidelijk dat een balans gevonden moet worden tussen de economische belangen van de landbouw en de noodzaak om de biodiversiteit te beschermen.

Innovatieve oplossingen voor het behoud van solitaire bijen

Het trainen van bijen voor bestuiving

Het trainen van bijen om specifieke gewassen te bestuiven is een innovatieve benadering die de efficiëntie van bestuiving kan verhogen en de biodiversiteit kan ondersteunen. Deze methode maakt gebruik van het natuurlijke gedrag van bijen en past dit aan om de bestuiving van landbouwgewassen te optimaliseren.

Door bijen te trainen, kunnen we hun voorkeuren voor bepaalde bloemen beïnvloeden, wat leidt tot een gerichtere en effectievere bestuiving.

De stappen voor het trainen van bijen omvatten:

 • Het identificeren van de gewenste gewassen voor bestuiving.
 • Het gebruik van geurstoffen om bijen te lokken naar deze gewassen.
 • Het belonen van bijen wanneer ze de gewenste gewassen bestuiven.

Deze aanpak biedt een veelbelovende oplossing voor de uitdagingen waarmee de landbouwsector wordt geconfronteerd, zoals het verlies van natuurlijke bestuivers en de afhankelijkheid van handmatige bestuivingstechnieken. Het is een stap voorwaarts in het behoud van solitaire bijen en het ondersteunen van de biodiversiteit in landbouwecosystemen.

De potentie van RoboBees en andere technologieën

De ontwikkeling van RoboBees en andere technologische innovaties biedt een fascinerende blik op de toekomst van bestuiving. Deze autonoom vliegende microrobots, ter grootte van een stuiver, kunnen mogelijk de rol van natuurlijke bestuivers overnemen in gebieden waar deze sterk in aantal zijn afgenomen. De potentie van deze technologieën ligt niet alleen in het vervangen van natuurlijke bestuivers, maar ook in het vermogen om bestuiving te optimaliseren en te controleren in landbouwomgevingen.

Hoewel de technologie nog in ontwikkeling is, beloven de eerste resultaten een revolutie in de manier waarop we denken over bestuiving en biodiversiteitsherstel.

De inzet van technologie voor bestuiving kent echter ook uitdagingen, zoals de hoge kosten en de noodzaak voor verdere ontwikkeling om de complexiteit van natuurlijke ecosystemen na te bootsen. Desondanks blijft de interesse in deze technologieën groeien, mede door de toenemende druk op natuurlijke bestuivers en de zoektocht naar duurzame alternatieven.

 • Voordelen:
  • Vervanging van natuurlijke bestuivers in afnemende populaties
  • Optimalisatie van bestuiving in landbouwomgevingen
  • Potentieel voor biodiversiteitsherstel
 • Uitdagingen:
  • Hoge ontwikkelings- en implementatiekosten
  • Noodzaak voor technologische vooruitgang om natuurlijke ecosystemen na te bootsen
  • Afhankelijkheid van voortdurende innovatie en onderzoek

Het belang van biodiversiteitsherstel voor economieën

Het herstel van biodiversiteit, inclusief de bescherming van solitaire bijen, is cruciaal voor het behoud van economische stabiliteit en groei. De afhankelijkheid van de wereldeconomie van goed functionerende ecosystemen is aanzienlijk. Dit wordt onderstreept door het feit dat 55% van de wereldeconomie afhankelijk is van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

De aantasting van de natuur door menselijk handelen heeft vergaande gevolgen voor de economie, vooral in sectoren die direct afhankelijk zijn van natuurlijk kapitaal zoals landbouw, voedsel, horeca en toerisme.

De risico’s voor het financiële systeem door afnemende bestuiving zijn significant. Financiële instellingen, zoals Allianz, maken zich zorgen over de potentiële economische vertraging of stilstand veroorzaakt door een tekort aan bijen. Dit benadrukt het belang van investeringen in biodiversiteitsherstel, niet alleen voor de natuur, maar ook voor de economie.

 • Directe economische gevolgen: Verlies aan productiviteit in de landbouw en daarmee verbonden sectoren.
 • Indirecte economische gevolgen: Invloed op de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking, wat leidt tot hogere zorgkosten en verlies aan arbeidsproductiviteit.

Het is duidelijk dat het herstel van biodiversiteit een investering is die zich op meerdere niveaus terugbetaalt, zowel ecologisch als economisch.

De economische gevolgen van het verlies aan bestuivers

Het WER/Allianz-rapport over biodiversiteitsverlies

Het recent gepubliceerde WER/Allianz-rapport, getiteld ‘Bending the curve for biodiversity loss’, werpt een verontrustend licht op de economische gevolgen van het verlies aan biodiversiteit, met een specifieke focus op de rol van bestuivers zoals bijen. Eén van de opmerkelijke conclusies is dat het verminderen van subsidies op landbouw, bosbouw en visserij wereldwijd de financiële schade door biodiversiteitsverlies met driekwart kan verminderen.

Het verslechteren van ecosystemen eist een enorme tol, vooral als de schade onherstelbaar of alleen tegen hoge kosten te repareren is.

Het rapport benadrukt ook dat 55% van de wereldeconomie afhankelijk is van goed functionerende biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Dit maakt het verlies aan biodiversiteit niet alleen een ecologisch, maar ook een financieel risico. De paradox is dat investeringen die bedoeld zijn om de economie te laten groeien, vaak een negatief effect hebben op de biodiversiteit.

De afhankelijkheid van de wereldeconomie van biodiversiteit

De wereldeconomie is in hoge mate afhankelijk van een gezonde biodiversiteit. Vijfenvijftig procent van de wereldeconomie is afhankelijk van goed functionerende biodiversiteit en ecosysteemdiensten, zoals bestuiving door bijen en andere bestuivers. Dit benadrukt de cruciale rol die biodiversiteit speelt in onze economische systemen.

De landbouw-, voedsel-, horeca- en toerismesectoren zijn sterk afhankelijk van natuurlijk kapitaal en worden bedreigd door het verlies aan biodiversiteit.

De directe en indirecte economische gevolgen van het verlies aan biodiversiteit zijn aanzienlijk. Naast de directe impact op sectoren zoals landbouw en toerisme, zijn er ook indirecte gevolgen zoals de invloed op de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking, wat weer leidt tot hogere zorgkosten en verlies aan arbeidsproductiviteit.

De risico’s voor het financiële systeem door afnemende bestuiving

Het verlies aan biodiversiteit, en in het bijzonder de afname van bestuivers zoals bijen, vormt een significant risico voor het financiële systeem. Vijfenvijftig procent van de wereldeconomie is afhankelijk van goed functionerende biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Dit is niet alleen een ecologisch probleem, maar ook een economisch vraagstuk dat de stabiliteit van economieën wereldwijd bedreigt.

Het verslechteren van ecosystemen eist een enorme tol, vooral als de schade onherstelbaar of alleen tegen hoge kosten te repareren is.

De paradox van de landbouw, waarbij deze sector zowel dader als slachtoffer is van de afnemende bestuiving, onderstreept de complexiteit van het probleem. Zonder bevruchting van bloemen door insecten vormen zich geen vruchten, wat leidt tot een verlies van gezondheid voor hele bevolkingsgroepen, vooral in midden- en lage-inkomenslanden.

Conclusie

De strijd om het voortbestaan van solitaire bijen is meer dan een ecologische uitdaging; het is een cruciale factor voor de stabiliteit van onze economieën en de gezondheid van onze ecosystemen. Het verlies van deze essentiële bestuivers bedreigt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de voedselvoorziening en economische stabiliteit wereldwijd. Het is daarom van het grootste belang dat we actie ondernemen om hun leefomgeving te beschermen en te herstellen. Dit vereist een gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgers. Door het bevorderen van biodiversiteit en het verminderen van de impact van landbouw en bebouwing op de natuur, kunnen we de neerwaartse spiraal van bestuiververlies omkeren en een duurzame toekomst voor zowel solitaire bijen als de mensheid waarborgen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn wilde of solitaire bijensoorten die niet in kolonies leven zoals honingbijen. Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan zo’n 350 in Nederland en België voorkomen.

Waarom zijn solitaire bijen belangrijk voor de biodiversiteit?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de biodiversiteit en de productie van voedsel zoals fruit en groenten. Hun diversiteit en specialisatie in bestuiving dragen bij aan gezonde ecosystemen.

Wat bedreigt de solitaire bijen?

De grootste bedreigingen voor solitaire bijen zijn verlies van habitat door urbanisatie en landbouw, het gebruik van pesticiden en de afname van biodiversiteit. Deze factoren leiden tot een verminderde leefomgeving voor de bijen.

Wat zijn de economische gevolgen van het verlies aan bestuivers?

Het verlies aan bestuivers zoals solitaire bijen kan leiden tot significante economische schade. Dit komt omdat veel gewassen afhankelijk zijn van bestuiving voor de productie. Een rapport van Wageningen Economic Research en Allianz schat de schade in miljarden euro’s.

Wat wordt er gedaan om solitaire bijen te beschermen?

Er worden verschillende innovatieve oplossingen onderzocht, zoals het trainen van bijen voor bestuiving en de ontwikkeling van RoboBees. Daarnaast is het belangrijk om te werken aan biodiversiteitsherstel en het verminderen van het gebruik van pesticiden.

Hoe kan ik bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen?

Individuen kunnen bijdragen door tuinen en openbare ruimtes bijvriendelijker te maken, bijvoorbeeld door het planten van inheemse bloemen en het vermijden van pesticiden. Ook het ondersteunen van lokale initiatieven voor het behoud van bijen kan een positief effect hebben.