Top 350 Solitaire Bijensoorten in Nederland en België

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen in Nederland en België. Deze bijen, die een essentiële rol spelen in de bestuiving van planten, zijn cruciaal voor het behoud van biodiversiteit en de productie van voedsel. Naar schatting zijn er wereldwijd ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er zo’n 350 in Nederland en België voorkomen. Helaas staat bijna 60% van deze bijensoorten op de rode lijst, wat aangeeft dat hun voortbestaan onder druk staat.

Belangrijkste Punten

 • Er bestaan wereldwijd ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen.
 • Ongeveer 350 soorten solitaire bijen leven in Nederland en België.
 • Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst.
 • Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten.
 • Het behoud van solitaire bijen is essentieel voor biodiversiteit en voedselproductie.

1. Gewone sachembij

De Gewone sachembij is een van de meest voorkomende solitaire bijensoorten in Nederland en België. Deze bij speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en de productiviteit van onze ecosystemen.

Het is essentieel om de leefomgeving van de Gewone sachembij te beschermen en te verbeteren om hun voortbestaan te waarborgen.

Deze bijensoort prefereert open landschappen met voldoende bloeiende planten. Het creëren van bijvriendelijke tuinen en parken kan aanzienlijk bijdragen aan hun overleving. Enkele eenvoudige stappen om een bijvriendelijke omgeving te creëren zijn:

 • Planten van inheemse bloemen
 • Vermijden van pesticiden
 • Aanbieden van nestgelegenheid

Het ondersteunen van solitaire bijen zoals de Gewone sachembij is van groot belang voor het behoud van onze biodiversiteit en het welzijn van ons ecosysteem.

2. Roodgatje

Het Roodgatje is een van de meest voorkomende solitaire bijensoorten in Nederland en België. Deze soort valt op door zijn kenmerkende rode achterlijf, wat ook de naam verklaart. Het Roodgatje is vooral te vinden in tuinen, parken en op het platteland, waar het een belangrijke rol speelt in de bestuiving van bloemen.

Het Roodgatje is na de honingbij de meest voorkomende bij in Nederland.

Deze bijensoort is zeer aanpasbaar en kan in diverse omgevingen overleven. Hieronder volgt een lijst van enkele kenmerken:

 • Zeer algemeen in Nederland en België
 • Opvallend rood achterlijf
 • Belangrijk voor de bestuiving van bloemen
 • Aanpasbaar aan verschillende omgevingen

3. Gewone dwergzandbij

De Gewone dwergzandbij is een kleine, maar opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze bijensoort is cruciaal voor de bestuiving van vele wilde planten en gewassen. Ondanks hun belang, staan ze onder druk door habitatverlies en het gebruik van pesticiden.

 • Levensduur: Kort, slechts één seizoen
 • Voedselbron: Nectar en stuifmeel van diverse bloemen
 • Nestgelegenheid: Zandige en open bodems

Deze bijen zijn experts in het graven van nesten in zandige bodems, waar ze hun eitjes leggen en voedselvoorraad voor hun nakomelingen aanleggen.

Het beschermen van hun leefgebied en het verminderen van het gebruik van pesticiden zijn essentiële stappen om de populatie van de Gewone dwergzandbij te ondersteunen. Hun aanwezigheid is een indicatie van een gezond ecosysteem.

4. Grote wolbij

De Grote wolbij is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze solitaire bijensoort is vooral bekend om zijn vermogen om wol te verzamelen voor de bouw van zijn nest. De Grote wolbij geeft de voorkeur aan zonnige gebieden met voldoende bloemen om nectar en stuifmeel te verzamelen.

 • Leefgebied: Zonnige, open gebieden
 • Voedsel: Nectar en stuifmeel van diverse bloemen
 • Nestbouw: Verzamelt dierlijke haren of plantenvezels

De Grote wolbij speelt een belangrijke rol in de bestuiving van planten. Zijn voorkeur voor diverse bloemen maakt hem een essentiële schakel in de biodiversiteit van onze natuur.

5. Aardhommel

De Aardhommel is een van de meest voorkomende bijensoorten in Nederland en België. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallende geel-zwarte kleurpatroon. Aardhommels zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten en gewassen.

Aardhommels zijn zeer sociale insecten die in kolonies leven. Ze bouwen hun nesten vaak in de grond of in oude muizenholen.

Hieronder volgt een korte lijst van planten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor de Aardhommel:

 • Klaver
 • Lavendel
 • Rozemarijn
 • Zonnebloemen
 • Wilde bloemen

Het is belangrijk om deze planten in tuinen en openbare ruimtes te integreren om de Aardhommel en andere bestuivers te ondersteunen. Door het creëren van een vriendelijke omgeving voor deze nuttige insecten, dragen we bij aan de biodiversiteit en het behoud van ons ecosysteem.

6. Tuinbladsnijder

De Tuinbladsnijder is een fascinerende bijensoort die bekend staat om zijn unieke gedrag van het snijden van bladeren om zijn nest te bouwen. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele planten en bloemen in onze tuinen.

Belangrijk is om te weten dat de Tuinbladsnijder niet agressief is naar mensen toe. Ze zijn vooral gefocust op het verzamelen van nectar en het bouwen van hun nesten.

Het creëren van een bij-vriendelijke tuin kan helpen bij het ondersteunen van de populatie van de Tuinbladsnijder.

Hier zijn enkele tips om uw tuin aantrekkelijker te maken voor de Tuinbladsnijder:

 • Plant inheemse bloemen die rijk zijn aan nectar.
 • Zorg voor een waterbron.
 • Laat wat natuurlijke wildernis toe in uw tuin om nestgelegenheid te bieden.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden.

7. Akkerhommel

De Akkerhommel is een van de meest voorkomende bijensoorten in Nederland en België. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan haar opvallende geel-zwarte kleurpatroon en de luidruchtige manier van vliegen. Akkerhommels spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen.

Akkerhommels zijn bijzonder belangrijk voor de biodiversiteit en de bestuiving van vele plantensoorten.

De leefomgeving van de Akkerhommel strekt zich uit over diverse habitats, waaronder tuinen, parken, en landelijke gebieden. Deze bijen zijn zeer aanpasbaar en kunnen in verschillende klimaten overleven. Het is essentieel om hun habitats te beschermen en te bevorderen voor het behoud van de biodiversiteit.

 • Voedselbronnen: Nectar en stuifmeel van diverse bloemen
 • Nestelgedrag: Ondergronds, vaak in verlaten muizenholen
 • Voortplanting: Koninginnen leggen eieren in het voorjaar
 • Levensduur: Werksters leven enkele weken; koninginnen kunnen een jaar overleven

8. Veldhommel

De Veldhommel is een van de meest voorkomende hommelsoorten in Nederland en België. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn gele banden en witte achterlijf. De Veldhommel speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen.

De Veldhommel is bijzonder aanpasbaar en kan in diverse habitats gevonden worden, van tuinen tot schraalgraslanden.

Kenmerken van de Veldhommel:

 • Grootte: 1,5 tot 2 cm
 • Kleur: Zwart met gele banden en een wit achterlijf
 • Voedsel: Nectar en stuifmeel
 • Habitat: Tuinen, weiden, schraalgraslanden, bossen

De bescherming van hun leefgebied is essentieel voor het behoud van deze soort. Het creëren van bloemrijke gebieden in tuinen en parken kan bijdragen aan hun voortbestaan.

9. Gewone groefbij

De Gewone groefbij is een veelvoorkomende soort in Nederland en België, bekend om zijn unieke nestelgedrag en voorkeur voor bepaalde bloemen. Deze bijensoort speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen.

De Gewone groefbij kiest vaak voor zonnige, open gebieden om zijn nest te bouwen.

Een interessant aspect van de Gewone groefbij is zijn vermogen om te nestelen in diverse omgevingen, waaronder tuinen en stedelijke gebieden. Dit maakt hem een belangrijke speler in stedelijke ecologie en biodiversiteit.

 • Voorkeur voor zonnige, open gebieden
 • Nestelt in diverse omgevingen
 • Cruciaal voor bestuiving

10. Zilveren fluitjesmaker

De Zilveren fluitjesmaker is een fascinerende bijensoort die bekend staat om zijn unieke bouwtechnieken en het vermogen om in diverse omgevingen te gedijen. Deze soort speelt een cruciale rol in de bestuiving van vele planten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in Nederland en België.

 • Levensduur: 6 tot 8 weken
 • Voedselbron: Nectar en stuifmeel
 • Habitat: Open velden, tuinen, en bosranden

De Zilveren fluitjesmaker is niet alleen belangrijk voor de natuurlijke ecosystemen, maar ook voor de landbouw. Door hun bestuivingswerk ondersteunen ze de groei van vele gewassen.

Deze bijensoort is een uitstekend voorbeeld van de complexiteit en schoonheid van de natuur. Hun aanwezigheid benadrukt het belang van het behouden van natuurlijke habitats en het ondersteunen van biodiversiteit.

11. Kegelbij

De Kegelbij is een fascinerende soort binnen de Nederlandse en Belgische bijenpopulatie. Deze bij staat bekend om zijn unieke nestbouwtechnieken en voorkeur voor specifieke bloemen. De Kegelbij is essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten, wat hun rol in het ecosysteem onmisbaar maakt.

De Kegelbij heeft een voorkeur voor bloemen met een lange bloeiperiode.

Hieronder volgt een korte lijst van bloemen waar de Kegelbij vaak op te vinden is:

 • Lavendel
 • Salie
 • Zonnebloem
 • Klaproos
 • Kamille

Deze bijensoort is niet alleen belangrijk voor de bestuiving, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit in tuinen en wilde natuur. Het is daarom van groot belang dat we hun leefomgeving beschermen en bevorderen.

12. Zandhommel

De Zandhommel is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze soort is herkenbaar aan zijn gele en zwarte kleurpatroon, wat hem onderscheidt van andere hommelsoorten. De Zandhommel prefereert open landschappen zoals heidevelden en zandgronden, waar hij nectar en pollen verzamelt van diverse bloemen.

De Zandhommel speelt een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen. Zijn aanwezigheid is een indicatie van een gezond ecosysteem.

De leefomgeving van de Zandhommel wordt bedreigd door verstedelijking en intensieve landbouw. Het is daarom van belang dat er maatregelen worden genomen om deze habitats te beschermen. Een voorbeeld van zo’n maatregel is de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant, die bijdraagt aan het behoud van natuurlijke habitats.

13. Gewone maskerbij

De Gewone maskerbij is een fascinerende soort binnen de Nederlandse en Belgische bijenpopulatie. Deze bijensoort staat bekend om zijn unieke uiterlijke kenmerken, waaronder de opvallende ‘masker’-achtige tekeningen op het gezicht, die vooral bij de mannetjes goed zichtbaar zijn.

Belangrijk is de rol die de Gewone maskerbij speelt in de bestuiving van diverse plantensoorten. Hun activiteit draagt bij aan de biodiversiteit en helpt bij het in stand houden van gezonde ecosystemen.

Het beschermen van bijensoorten zoals de Gewone maskerbij is cruciaal voor het behoud van onze natuurlijke omgeving.

Een lijst van enkele planten die door deze bijensoort bestoven worden:

 • Wilde marjolein
 • Lavendel
 • Tijm
 • Salie

Het is van groot belang om bewust te zijn van de bedreigingen die bijenpopulaties, waaronder de Gewone maskerbij, ondervinden. Habitatverlies, klimaatverandering en het gebruik van pesticiden zijn enkele van de voornaamste factoren die hun voortbestaan in gevaar brengen.

14. Grijze zandbij

De grijze zandbij is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze bijensoort is vooral te herkennen aan haar unieke, witgrijze haarbosje, wat haar onderscheidt van andere bijensoorten. Dit kenmerk is niet alleen opvallend, maar speelt ook een cruciale rol in de overleving van de soort, aangezien het hen helpt om op een groter oppervlak van bloemen te foerageren.

De grijze zandbij is een solitaire bijensoort die vooral actief is in de lente. Ze zijn cruciaal voor de bestuiving van vele plantensoorten.

Een interessant aspect van de grijze zandbij is haar nestgedrag. Deze bijen graven kleine tunnels in de grond waarin ze hun eitjes leggen. Dit gedrag maakt ze een belangrijke speler in het ecosysteem, aangezien ze bijdragen aan de bodemstructuur en -ventilatie. De grijze zandbij is een voorbeeld van de biodiversiteit in onze natuur en benadrukt het belang van het behoud van bijensoorten.

15. Pluimvoetbij

De Pluimvoetbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen in Nederland en België. Deze bijen staan bekend om hun unieke gedrag en de specifieke rol die ze spelen in de bestuiving van planten. De mannetjes van de Pluimvoetbij zijn gemakkelijk te herkennen aan hun opvallende pluimachtige haren op de poten.

De Pluimvoetbij is cruciaal voor de bestuiving van vele wilde bloemen en gewassen.

Hieronder volgt een lijst van enkele kenmerken die de Pluimvoetbij onderscheiden van andere bijensoorten:

 • Unieke pluimachtige haren op de poten van de mannetjes.
 • Voorkeur voor specifieke bloemen en planten voor bestuiving.
 • Solitair gedrag, wat betekent dat ze niet in kolonies leven zoals honingbijen.
 • Belangrijke rol in de bestuiving van wilde bloemen en gewassen.

16. Gewone zijdebij

De Gewone zijdebij is een fascinerende soort binnen de Nederlandse en Belgische bijenpopulatie. Deze bij staat bekend om haar zijdeachtige glans, waardoor ze gemakkelijk te herkennen is in het veld.

Een interessant aspect van de Gewone zijdebij is haar nestgedrag. Deze bijen graven kleine tunnels in de grond waarin ze hun eitjes leggen. Dit proces is cruciaal voor de voortplanting en het voortbestaan van de soort.

De Gewone zijdebij speelt een belangrijke rol in de bestuiving van diverse plantensoorten.

Hieronder volgt een lijst van planten die vaak door de Gewone zijdebij worden bestoven:

 • Klaver
 • Lavendel
 • Wilde tijm
 • Koolzaad

17. Klokjesdikpoot

De Klokjesdikpoot is een bijensoort die vooral bekend staat om zijn voorkeur voor klokjesbloemen. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van deze en andere planten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in tuinen en natuurgebieden.

De Klokjesdikpoot is gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallende lichaamsbouw en de manier waarop hij bloemen bezoekt.

Een interessant aspect van de Klokjesdikpoot is zijn levenscyclus en gedrag:

 • Begint zijn activiteit vroeg in het voorjaar.
 • Is vooral actief op zonnige dagen.
 • Heeft een voorkeur voor klokjesbloemen maar bezoekt ook andere bloemsoorten.
 • Speelt een belangrijke rol in de bestuiving van planten.

Deze bijensoort is een prachtig voorbeeld van hoe specifieke bijen zich hebben aangepast aan bepaalde bloemsoorten, wat hun overleving en die van de planten waarmee ze interageren, ondersteunt.

18. Gewone langhoornbij

De Gewone langhoornbij is een opvallende verschijning in de Nederlandse en Belgische natuur. Deze bijensoort kenmerkt zich door zijn uitzonderlijk lange antennes, die vaak langer zijn dan het lichaam zelf. Ze spelen een cruciale rol in de bestuiving van diverse wilde bloemen en planten.

De Gewone langhoornbij is vooral te vinden in gebieden met een rijke flora, waar ze hun nectar en stuifmeel kunnen verzamelen.

Deze bijen zijn solitair, wat betekent dat ze niet in kolonies leven zoals honingbijen, maar elk individu voor zichzelf zorgt. Hieronder volgt een lijst van enkele planten die afhankelijk zijn van de bestuiving door de Gewone langhoornbij:

 • Wilde klaver
 • Lavendel
 • Rozemarijn
 • Tijm
 • Salie

19. IJzige dwergzandbij

De IJzige dwergzandbij is een opmerkelijke verschijning in de Nederlandse en Belgische fauna. Deze soort is vooral te herkennen aan haar unieke aanpassingen aan koudere omgevingen, wat haar naam eer aandoet.

Deze bijensoort speelt een cruciale rol in de bestuiving van vroegbloeiende planten tijdens de koudere maanden.

Enkele kenmerken van de IJzige dwergzandbij zijn:

 • Kleine gestalte
 • Voorkeur voor koude habitats
 • Vroege activiteit in het seizoen

Deze bijen zijn essentieel voor het behoud van biodiversiteit en ondersteunen de bestuiving van vele plantensoorten voordat andere bestuivers actief worden. Hun aanwezigheid benadrukt het belang van het behouden van koude en natuurlijke habitats voor de instandhouding van diverse bijenpopulaties.

20. Gewone behangersbij

De Gewone behangersbij (Megachile) is een fascinerende soort binnen de familie van de Megachilidae. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestbouwgedrag, waarbij ze bladeren knippen en gebruiken om hun nesten te behangen. Dit gedrag heeft hen de toepasselijke naam ‘behangersbijen’ opgeleverd.

Behangersbijen zijn essentieel voor de biodiversiteit en dragen bij aan de bestuiving van vele plantensoorten.

Een interessant aspect van de behangersbijen is hun diversiteit in grootte en uiterlijk, wat hen onderscheidt van andere bijensoorten. Hieronder volgt een lijst van enkele kenmerkende eigenschappen:

 • Vermogen om bladeren te knippen en te gebruiken voor nestbouw
 • Diversiteit in grootte en uiterlijk
 • Belangrijke rol in de bestuiving van planten

21. Zwartbronzen groefbij

De Zwartbronzen groefbij is een fascinerende soort binnen de Nederlandse en Belgische bijenpopulatie. Deze bij staat bekend om zijn opvallende, donkere kleur die bijna naar brons neigt, wat hem onderscheidt van andere bijensoorten.

Belangrijke kenmerken van de Zwartbronzen groefbij zijn onder andere zijn voorkeur voor zonnige habitats en zijn unieke nestelgedrag. Deze soort graaft namelijk zijn nesten in de grond, vaak op zandige of leemachtige bodems.

 • Voorkeur voor zonnige habitats
 • Nestelt in de grond
 • Zoekt naar zandige of leemachtige bodems

Deze bij draagt bij aan de bestuiving van vele plantensoorten, wat hem een belangrijke speler maakt in het behoud van biodiversiteit.

De Zwartbronzen groefbij is een uitstekend voorbeeld van de diversiteit en complexiteit van het bijenleven in Nederland en België. Het beschermen van zijn leefomgeving is essentieel voor het behoud van deze soort.

22. Gewone klokjesbij

De Gewone klokjesbij is een belangrijke bestuiver voor vele plantensoorten, waaronder klokjesbloemen. Deze bijensoort is gemakkelijk te herkennen aan haar voorkeur voor klokjesbloemen en haar unieke vliegpatroon.

De Gewone klokjesbij speelt een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit door de bestuiving van diverse plantensoorten.

Deze bijen zijn vooral actief tijdens de lente en zomermaanden, wanneer klokjesbloemen in bloei staan. Hun aanwezigheid is een indicatie van een gezond ecosysteem.

 • Levenscyclus: Begint in het vroege voorjaar
 • Voedselbron: Voornamelijk nectar en pollen van klokjesbloemen
 • Habitat: Diverse, maar heeft een voorkeur voor gebieden rijk aan klokjesbloemen

Het beschermen van hun natuurlijke habitat is essentieel voor het voortbestaan van de Gewone klokjesbij en de planten die zij bestuiven.

23. Gewone harsbij

De Gewone harsbij is een fascinerende soort binnen de solitaire bijen van Nederland en België. Deze bijen staan bekend om hun unieke nestbouwtechnieken, waarbij ze hars gebruiken om hun nesten te construeren en te beschermen tegen indringers.

Een interessant aspect van de Gewone harsbij is hun voorkeur voor bepaalde planten, zoals de Gewone rolklaver, voor het verzamelen van nectar en stuifmeel. Deze planten spelen een cruciale rol in het voortbestaan van de Gewone harsbij en andere solitaire bijensoorten.

 • Voorkeur voor Gewone rolklaver en andere nectarrijke planten
 • Unieke nestbouwtechnieken met hars
 • Belangrijk voor de bestuiving van diverse plantensoorten

De Gewone harsbij draagt bij aan de biodiversiteit en de bestuiving van planten, wat essentieel is voor gezonde ecosystemen.

24. Gewone kruiskruidbij

De Gewone kruiskruidbij is een belangrijke bestuiver die zich voornamelijk voedt met nectar en pollen van kruiskruid. Deze bijensoort is cruciaal voor de biodiversiteit en helpt bij de bestuiving van vele plantensoorten.

Deze bij is vooral te vinden in tuinen en natuurgebieden waar kruiskruid volop bloeit.

De leefomgeving van de Gewone kruiskruidbij omvat:

 • Tuinen
 • Natuurgebieden
 • Kruidentuinen

Het behoud van deze habitats is essentieel voor het voortbestaan van deze bijensoort. Het aanleggen van een kruidentuin kan bijdragen aan de ondersteuning van de Gewone kruiskruidbij en andere bestuivers. Hieronder volgt een lijst van aanbevolen kruiden voor in de tuin:

 • Tuinkruiden
 • Pitfruit
 • Steenfruit
 • Houtig kleinfruit
 • Overige bessen

Het creëren van een divers ecosysteem in de tuin met deze planten zal niet alleen de Gewone kruiskruidbij ten goede komen, maar ook andere bestuivers aantrekken en ondersteunen.

25. Gewone dubbeltand

De Gewone dubbeltand is een bijensoort die zich onderscheidt door zijn unieke kenmerken en gedragingen. Deze soort is vooral te vinden in Nederland en België, waar hij een belangrijke rol speelt in de bestuiving van diverse planten.

Deze bijensoort is cruciaal voor het behoud van biodiversiteit in onze ecosystemen.

Hoewel de Gewone dubbeltand niet zo bekend is als andere bijensoorten, is zijn bijdrage aan de natuur onmiskenbaar. Het is daarom belangrijk om deze soort te beschermen en te ondersteunen waar mogelijk.

 • Bescherming van habitat: Het behoud van natuurlijke habitats is essentieel voor het overleven van deze soort.
 • Vermindering van pesticidengebruik: Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor bijen. Het verminderen van het gebruik ervan kan de overlevingskansen van de Gewone dubbeltand vergroten.
 • Ondersteuning van lokale imkers: Door lokale imkers te ondersteunen, draagt men bij aan de instandhouding van bijenpopulaties.

Het is van groot belang dat we ons bewust zijn van de impact van onze acties op bijen en andere bestuivers. Door bewuste keuzes te maken en actie te ondernemen, kunnen we helpen om de Gewone dubbeltand en andere bijensoorten te beschermen.

Conclusie

Het ontdekken van de diversiteit aan solitaire bijensoorten in Nederland en België is een fascinerende reis door de natuur. Met ongeveer 350 verschillende soorten, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat, wordt het belang van bewustwording en bescherming van deze essentiële bestuivers benadrukt. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen, wat direct invloed heeft op onze voedselvoorziening en biodiversiteit. Door het creëren van bijvriendelijke omgevingen en het ondersteunen van initiatieven die zich inzetten voor hun behoud, kunnen we bijdragen aan het welzijn van solitaire bijen en daarmee de gezondheid van ons ecosysteem. Laten we samenwerken om deze onmisbare schakels in onze natuur te beschermen en te koesteren.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn solitaire bijen?

Solitaire bijen zijn wilde bijen die, in tegenstelling tot honingbijen, niet in kolonies leven. Elk vrouwtje bouwt haar eigen nest en verzorgt haar eigen nakomelingen. Er zijn ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België.

Waarom zijn solitaire bijen belangrijk?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en landbouwgewassen. Hun activiteiten dragen bij aan de biodiversiteit en helpen bij de productie van voedsel.

Waarom staan veel solitaire bijensoorten op de rode lijst?

Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staan op de rode lijst vanwege habitatverlies, intensieve landbouw, pesticidengebruik en klimaatverandering, die hun overleving bedreigen.

Kunnen mensen helpen bij het beschermen van solitaire bijen?

Ja, mensen kunnen helpen door tuinen en openbare ruimtes bij-vriendelijk in te richten, het gebruik van pesticiden te verminderen, en door het plaatsen van bijenhotels om nestgelegenheid te bieden.

Wat is het verschil tussen solitaire bijen en honingbijen?

Het belangrijkste verschil is dat solitaire bijen niet in kolonies leven en geen honing produceren. Elke solitaire bij werkt alleen en zorgt voor haar eigen nakomelingen, terwijl honingbijen samenwerken in een kolonie onder leiding van een koningin.

Hoe kan ik solitaire bijen in mijn tuin aantrekken?

Je kunt solitaire bijen aantrekken door inheemse bloeiende planten te planten, bijenhotels te plaatsen voor nestgelegenheid en het gebruik van pesticiden te verminderen of te vermijden.