Samenwerking tussen mens en natuur: Bescherming van de solitaire bijen

Bijen, vooral de solitaire soorten, spelen een cruciale rol in ons ecosysteem door hun bijdrage aan de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. Ondanks hun belang, staan veel van deze soorten onder druk door bedreigingen zoals het gebruik van pesticiden, habitatverlies en klimaatverandering. Het beschermen van solitaire bijen is niet alleen een kwestie van natuurbehoud, maar ook van voedselzekerheid en biodiversiteit. Dit artikel belicht het belang van solitaire bijen, biedt praktische tips voor het creëren van een bijvriendelijke omgeving, en benadrukt initiatieven die bijdragen aan hun bescherming.

Belangrijke Punten

 • Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van bloemen en voedselgewassen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en voedselzekerheid.
 • Er bestaan ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen wereldwijd, met ongeveer 350 soorten in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.
 • De grootste bedreigingen voor solitaire bijen zijn het gebruik van pesticiden, habitatverlies en de gevolgen van klimaatverandering.
 • Het creëren van een bijvriendelijke tuin door het vermijden van pesticiden en het bieden van nestgelegenheid en voedselbronnen kan een positieve impact hebben op de populatie solitaire bijen.
 • Nationale en lokale beschermingsprogramma’s, samen met de bijdragen van burgers en educatieve initiatieven, zijn cruciaal voor de bescherming van solitaire bijen.

Het belang van solitaire bijen voor ons ecosysteem

De cruciale rol van bijen in de bestuiving

Bijen, waaronder de solitaire bijen, spelen een essentiële rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. Deze bestuiving is cruciaal voor de biodiversiteit en de productie van voedsel. Tijdens het verzamelen van nectar voor de productie van honing, dragen bijen onbedoeld bij aan de bestuiving door stuifmeel van de ene naar de andere bloem over te brengen. Dit proces is niet alleen belangrijk voor de voortplanting van bloemen, maar ook voor de productie van groenten, fruit en noten die wij dagelijks consumeren.

Bijen bezoeken meerdere bloemen om voldoende nectar mee terug te nemen. Tijdens deze bezoeken vindt ook de bestuiving van bloemen plaats.

Een overzicht van de bijdrage van bijen aan de bestuiving van enkele belangrijke voedselgewassen:

 • Appels
 • Amandelen
 • Kersen
 • Avocado’s
 • Komkommers

Deze lijst benadrukt het belang van bijen, en in het bijzonder solitaire bijen, voor onze voedselvoorziening en het behoud van biodiversiteit. Het is daarom van groot belang dat we actie ondernemen om deze onmisbare bestuivers te beschermen tegen bedreigingen zoals het gebruik van pesticiden, habitatverlies en ziekten.

De diversiteit van solitaire bijensoorten

Solitaire bijen vormen een fascinerende groep binnen de bijenfamilie. In Nederland zijn er grofweg 42 soorten solitaire bijen, verdeeld over 16 geslachten. Deze diversiteit toont de rijkdom van onze natuur en het belang van elke soort in het ecosysteem.

De frequentie per soort verschilt sterk, wat wijst op de unieke ecologische niches die elke bijensoort inneemt.

Solitaire bijen hebben verschillende levensstrategieën. Sommige soorten verblijven het hele jaar door in Nederland, terwijl anderen hier enkel als wintergast aanwezig zijn of zelfs zeldzame dwaalgasten zijn. Deze variatie in levenswijze onderstreept de complexiteit van hun bestaan en de invloed van externe factoren zoals klimaatverandering op hun migratieroutes en verspreidingsgebied.

Bedreigingen voor solitaire bijen

Solitaire bijen staan voor diverse bedreigingen die hun voortbestaan in gevaar brengen. De Aziatische hoornaar, een invasieve exoot, vormt een significante bedreiging voor solitaire bijen en het bredere ecosysteem. Deze reuzenwesp, vespa velutina, richt zich specifiek op bijen, inclusief de solitaire soorten, en kan hele populaties decimeren.

Ondanks hun cruciale rol in ons ecosysteem, worden meer dan de helft van de 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen bedreigd.

Het gebruik van pesticiden, droogte en habitatverlies zijn andere belangrijke factoren die bijdragen aan de afname van bijenpopulaties. Het is essentieel dat we bewust zijn van deze bedreigingen en actie ondernemen om de bijen te beschermen.

Praktische tips voor een bijvriendelijke tuin

Het gebruik van pesticiden vermijden

Het verminderen van het gebruik van pesticiden in tuinen en landbouw is cruciaal voor de bescherming van solitaire bijen en andere bestuivers. Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor bijen, zelfs in lage concentraties, en leiden tot een afname van hun populatie. Het is daarom belangrijk om alternatieve methoden voor ongediertebestrijding te overwegen, zoals het gebruik van natuurlijke vijanden of mechanische barrières.

Door het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) kunnen we de afhankelijkheid van chemische middelen verminderen en tegelijkertijd de biodiversiteit in onze tuinen en landbouwgebieden behouden.

 • Alternatieven voor pesticiden:
  • Gebruik van afdekmateriaal om onkruidgroei te voorkomen.
  • Inzet van natuurlijke vijanden zoals lieveheersbeestjes tegen bladluizen.
  • Aanmoedigen van een gezond bodemleven door het gebruik van organische meststoffen.
  • Mechanische onkruidbestrijding, zoals schoffelen of mulchen.

Het creëren van nestgelegenheid

Het bieden van geschikte nestgelegenheid is essentieel voor de ondersteuning van solitaire bijenpopulaties. Door het plaatsen van bijenhotels of het laten staan van dode bomen en takken, bieden we deze nuttige insecten de kans om te broeden en hun populaties te versterken. Het is belangrijk om een diversiteit aan nestmogelijkheden te creëren, aangezien verschillende soorten bijen verschillende voorkeuren hebben.

Het aanleggen van landschapselementen zoals houtwallen en hagen kan ook bijdragen aan het creëren van een natuurlijk habitat voor solitaire bijen.

Hieronder volgt een lijst met enkele praktische tips voor het creëren van nestgelegenheid in uw tuin:

 • Plaats bijenhotels op zonnige en beschutte plekken.
 • Laat dode bomen en takken staan in uw tuin.
 • Overweeg het plaatsen van kunstnesten, die online verkrijgbaar zijn.
 • Creëer rommelige hoekjes met ruige stukken voor een natuurlijke nestgelegenheid.

Voedselbronnen voor bijen

Het aanbieden van een diversiteit aan voedselbronnen is cruciaal voor de gezondheid en overleving van bijen. Drachtbomen en -planten zoals de Linde, Acacia, Lavendel en Zonnebloemen spelen hierin een sleutelrol. Deze planten komen in de zomer tot bloei en voorzien bijen van de nodige nectar en stuifmeel.

Het is belangrijk om planten te kiezen die in verschillende seizoenen bloeien, zodat bijen het hele jaar door voedsel hebben.

Hieronder volgt een lijst van enkele planten die bijzonder waardevol zijn voor bijen:

 • Linde
 • Acacia
 • Lavendel
 • Zonnebloemen
 • Krokussen
 • Sneeuwklokjes
 • Wilde hyacint

Door het planten van deze soorten in uw tuin, draagt u bij aan een rijkere voedselbron voor bijen en ondersteunt u hun overleving.

Beschermingsinitiatieven voor solitaire bijen

Nationale en lokale beschermingsprogramma’s

In Nederland zijn er diverse nationale en lokale initiatieven gericht op de bescherming van solitaire bijen. Deze programma’s zijn essentieel voor het behoud van de biodiversiteit en het ondersteunen van de cruciale rol die bijen spelen in ons ecosysteem. Een voorbeeld van een nationaal initiatief is de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN), hoewel dit project onder druk staat om het gestelde doel in 2027 te halen.

Lokale initiatieven omvatten onder meer het plaatsen van zonnebranddispensers op openbare plekken en het financieren van projecten gericht op zonbescherming, uitgevoerd door GGD’s verspreid over Nederland.

Een lijst van enkele betrokken organisaties:

 • Natuurmonumenten
 • GGD Hart voor Brabant
 • GGD West-Brabant
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • GGD Flevoland
 • GGD Fryslân
 • GGD Hollands Midden
 • GGD Haaglanden
 • GGD Rotterdam-Rijnmond

Bijdragen van burgers aan de bescherming

Burgers spelen een cruciale rol in de bescherming van solitaire bijen. Door bewust te kiezen voor bijvriendelijke planten en het creëren van nestgelegenheden, kan iedereen bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor deze belangrijke bestuivers. Het is essentieel dat individuele acties worden ondernomen om de biodiversiteit te vergroten.

Het aanleggen van een bijvriendelijke tuin of balkon is een eenvoudige maar effectieve manier om bij te dragen.

Hier zijn enkele praktische tips voor burgers die willen helpen:

 • Het gebruik van inheemse planten die nectar en stuifmeel bieden.
 • Het vermijden van pesticiden die schadelijk kunnen zijn voor bijen.
 • Het creëren van nestgelegenheden door bijvoorbeeld het plaatsen van bijenhotels.
 • Het aanbieden van waterbronnen, zoals een ondiepe schaal met stenen.

De rol van educatie en bewustwording

Educatie en bewustwording spelen een cruciale rol in de bescherming van solitaire bijen. Door mensen te informeren over het belang van deze bijen, kunnen we een positieve impact hebben op hun overlevingskansen. Bewustwording van het belang van solitaire bijen is essentieel voor het stimuleren van acties die hun leefomgeving verbeteren.

 • Het organiseren van workshops en lezingen
 • Het ontwikkelen van educatief materiaal voor scholen
 • Het betrekken van lokale gemeenschappen bij beschermingsinitiatieven

Door educatie kunnen we de kennis over solitaire bijen vergroten en mensen motiveren om bij te dragen aan hun bescherming.

De rol van bijen in de voedselproductie

Bestuiving en voedselgewassen

Bijen spelen een essentiële rol in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. Hun werk zorgt ervoor dat planten zich kunnen voortplanten en draagt bij aan de diversiteit van ons ecosysteem. Zonder bijen zou onze voedselvoorziening ernstig in gevaar komen.

Bijen bezoeken meerdere bloemen om voldoende nectar mee terug te nemen. Tijdens deze bezoeken vindt ook de bestuiving plaats.

Hieronder een lijst van enkele voedselgewassen die afhankelijk zijn van bijen voor hun bestuiving:

 • Appels
 • Amandelen
 • Kersen
 • Avocado’s
 • Komkommers

Het is daarom van cruciaal belang dat we acties ondernemen om de bijenpopulatie te beschermen en te ondersteunen. Initiatieven zoals de Nationale Zaaidag moedigen mensen aan om bijvriendelijke bloemen te planten en zo het voedselaanbod voor bijen te vergroten.

Het belang van biodiversiteit

Biodiversiteit is cruciaal voor het behoud van gezonde ecosystemen en speelt een sleutelrol in de bestuiving door bijen. Biodiversiteit bestaat niet alleen uit de variatie tussen soorten, maar ook binnen soorten en de diversiteit aan ecosystemen. Dit rijke tapestry van leven levert ons voedsel, drinkbaar water, zuurstof, en zuivere lucht.

Biodiversiteit heeft ook een eigen, zelfstandige waarde: de intrinsieke waarde.

Het verhogen van de biodiversiteit in stedelijke en landelijke gebieden kan bijdragen aan een gezonder milieu voor bijen en andere bestuivers. Dit kan onder meer door het aanplanten van fruitbomen in steden en gemeenten, wat niet alleen de biodiversiteit verhoogt maar ook de leefomgeving voor bijen verbetert. Het is echter belangrijk dat we verder gaan dan alleen het aanplanten van fruit en actief werken aan het vergroten van de biodiversiteit.

 • Voedselbronnen voor bijen: Zorg voor een divers aanbod aan bloemen en planten.
 • Nestgelegenheid: Creëer veilige nestgelegenheden voor solitaire bijen.
 • Vermijd pesticiden: Het gebruik van pesticiden kan schadelijk zijn voor bijen en moet vermeden worden.

De impact van bijen op de landbouw

Bijen spelen een essentiële rol in de landbouw, voornamelijk door hun bijdrage aan de bestuiving van voedselgewassen. Deze natuurlijke dienst zorgt voor de productie van een groot deel van het voedsel dat wij consumeren.

Meer dan 75% van de voedselgewassen wordt bestoven door bijen, wat hun cruciale bijdrage aan onze voedselvoorziening onderstreept.

Echter, de uitdagingen waar bijen mee te maken krijgen, zoals het gebruik van pesticiden, monoculturen en ziektes, bedreigen deze onmisbare functie. Het is daarom van groot belang dat we methoden ontwikkelen die zowel de landbouwproductiviteit verhogen als de bijenpopulatie beschermen.

Een voorbeeld van zo’n methode is regeneratieve landbouw, die niet alleen de bodemgezondheid verbetert, maar ook de biodiversiteit bevordert, waaronder die van bijen.

Wereld Bijendag en andere bewustwordingscampagnes

Het belang van Wereld Bijendag

Wereld Bijendag, gevierd op 20 mei, is een essentiële dag voor het bewustzijn rondom het belang van bijen voor ons ecosysteem en onze voedselvoorziening. Deze dag benadrukt niet alleen de cruciale rol van bijen in de bestuiving en biodiversiteit, maar moedigt ook aan tot actie voor hun bescherming.

Uiteraard voor het behoud van planten, maar ook de diversiteit ervan, agricultuur, voedsel, en het overbekende begrip duurzaamheid staan centraal op deze Dag.

De maand mei is een bijzondere maand voor de honingbijen en wilde bijensoorten, die dan zeer actief zijn. Het is een uitgelezen kans voor iedereen om stil te staan bij de bijen in hun leefomgeving en hun belang te erkennen. Een populaire activiteit is het fotograferen van bijen, wat bijdraagt aan de bewustwording en waardering voor deze onmisbare insecten.

Activiteiten en initiatieven

Om de bescherming van solitaire bijen te bevorderen, worden er diverse activiteiten en initiatieven georganiseerd. Deze variëren van lokale projecten tot nationale campagnes. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol in de strijd voor het behoud van deze essentiële bestuivers.

 • Vrijwilligerswerk bij lokale natuurorganisaties
 • Deelname aan zonnepanelen acties en energiebesparing initiatieven
 • Bijdragen aan biodiversiteitsprojecten zoals het planten van bomen en het aanleggen van plukbakken

Door deel te nemen aan deze activiteiten, kan iedereen een steentje bijdragen aan de bescherming van bijen en de bevordering van biodiversiteit.

Met de introductie van nieuwe LEADER-gebieden komen er ook uitvoeringsmiddelen beschikbaar voor initiatieven die zich richten op de bescherming van solitaire bijen. Dit biedt kansen voor zowel organisaties als individuen om actief bij te dragen aan het welzijn van onze natuur.

Fotografie als middel voor bewustwording

Fotografie speelt een cruciale rol in het verhogen van de bewustwording rond de bescherming van solitaire bijen en hun habitat. Door de lens van de camera worden de unieke eigenschappen en de schoonheid van deze bijen vastgelegd, wat bijdraagt aan een grotere waardering en zorg voor hun welzijn.

Fotocollectief Twello heeft aangetoond hoe effectief fotografie kan zijn in het aanspreken van milieuproblemen, zoals het gebruik van wegwerpplastic. Hun werk inspireert anderen om ook actie te ondernemen.

Door samen te werken met lokale fotografen en deel te nemen aan fotowedstrijden, kan iedereen bijdragen aan de bescherming van bijen.

Deelname aan fotowedstrijden biedt niet alleen de kans om de schoonheid van bijen te delen, maar ook om leuke prijzen te winnen. Hieronder volgt een lijst van activiteiten die bijdragen aan bewustwording door fotografie:

 • Deelnemen aan lokale fotowedstrijden
 • Bezoeken van fototentoonstellingen over natuur en milieu
 • Volgen van workshops over natuurfotografie
 • Samenwerken met fotografiecollectieven zoals Fotocollectief Twello

Conclusie

De bescherming van solitaire bijen en andere bijensoorten is van cruciaal belang voor de biodiversiteit en de voedselproductie wereldwijd. Het is duidelijk dat deze kleine, maar uiterst belangrijke insecten onder druk staan door factoren zoals het gebruik van pesticiden, habitatverlies en klimaatverandering. Gelukkig groeit het bewustzijn over het belang van bijen en de noodzaak om ze te beschermen. Door onze tuinen bijvriendelijker te maken, het gebruik van pesticiden te vermijden en actief deel te nemen aan het behoud van hun natuurlijke habitat, kunnen we een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de bijenpopulatie. Laten we samenwerken met de natuur om deze onmisbare bestuivers te beschermen en te zorgen voor een bloeiende toekomst voor ons allemaal.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen zijn er wereldwijd en hoeveel daarvan komen voor in Nederland en België?

Wereldwijd zijn er naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België leven.

Wat zijn de belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de honingbij?

De belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de honingbij zijn het gebruik van pesticiden, droogte en habitatverlies.

Wat kan ik doen om bijen in Nederland te helpen?

Je kunt bijen helpen door je tuin bijvriendelijker te maken, geen pesticiden te gebruiken en waarnemingen van wilde bijen door te geven via waarneming.nl.

Hoeveel procent van de voedselgewassen wordt bestoven door bijen?

Meer dan 75% van de voedselgewassen wordt bestoven, waarin bijen een belangrijke bijdrage leveren.

Wat is Wereld Bijendag en wanneer wordt het gevierd?

Wereld Bijendag is een dag om stil te staan bij de (wilde) bijen in je leefomgeving en wordt gevierd op 20 mei.

Wat is de rol van bijen in de productie van honing?

Bijen vervullen een cruciale rol in het bestuiven van bloemen tijdens het maken van honing, wat essentieel is voor de voortplanting van bloemen en de productie van belangrijke voedselgewassen.