Rode Lijst Alarm: Bescherming van Bedreigde Bijensoorten

Bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem door de bestuiving van planten, waaronder veel gewassen die essentieel zijn voor onze voedselvoorziening. Echter, bijenpopulaties wereldwijd staan onder druk door diverse factoren zoals habitatverlies, pesticidengebruik en klimaatverandering. In Nederland en België zijn bijna 60% van de bijensoorten bedreigd en op de rode lijst geplaatst. Dit artikel belicht de urgentie van bijenbescherming, de rode lijst als alarmbel, initiatieven en onderzoek voor bijenbehoud, praktische stappen voor bescherming en toekomstperspectieven met beleidsaanbevelingen.

Belangrijke Punten

 • Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van veel plantensoorten, waaronder gewassen die belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening.
 • Bijna 60% van de bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten.
 • Initiatieven zoals BeeFall en de inzet van burgerwetenschappers spelen een belangrijke rol in het verzamelen van gegevens over bijenpopulaties.
 • Het creëren van bijvriendelijke habitats en het verminderen van pesticidengebruik zijn cruciale stappen voor de bescherming van bijen.
 • De ontwikkeling van een Europese wildebijendatabase is essentieel voor geïnformeerde beleidsvorming en de bescherming van bijenpopulaties.

De Urgentie van Bijenbescherming

De rol van bijen in het ecosysteem

Bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Ze zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van vele planten, waaronder gewassen die essentieel zijn voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen zou onze wereld er heel anders uitzien, met minder diversiteit in planten en voedsel.

Bijen zijn belangrijk voor ons ecosysteem. De innovatieve groen oplossingen van Mobilane stimuleren de biodiversiteit en het behoud van bijen.

Naast hun rol in de bestuiving, dragen bijen ook bij aan de biodiversiteit door het ondersteunen van de groei van bloemen en planten. Dit heeft een positief effect op andere dieren in het ecosysteem, zoals vogels en zoogdieren, die afhankelijk zijn van deze vegetatie voor voedsel en onderdak.

 • Bestuiving van gewassen
 • Ondersteuning van biodiversiteit
 • Positief effect op andere dieren

Bedreigingen voor bijenpopulaties

Bijenpopulaties wereldwijd staan onder druk door een veelvoud aan factoren. Landbouwgif en stikstofuitstoot zijn prominente bedreigingen die de gezondheid en het voortbestaan van bijen ernstig in gevaar brengen. Meer dan de helft van de Nederlandse bijensoorten staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten of is zelfs al uit Nederland verdwenen.

Bijna elke vierkante meter in Nederland wordt gebruikt, waardoor wilde bijen het zwaar te verduren hebben.

Naast chemische bedreigingen spelen ook biologische factoren een rol. Een voorbeeld hiervan is de Aziatische Hoornaar, een invasieve soort die inheemse bijenpopulaties bedreigt. Deze predator jaagt actief op bijen, wat de druk op reeds kwetsbare populaties verhoogt.

 • Landbouwgif
 • Stikstofuitstoot
 • Habitatverlies
 • Klimaatverandering
 • Invasieve soorten zoals de Aziatische Hoornaar

Het belang van biodiversiteit

Biodiversiteit, de verscheidenheid aan leven op onze planeet, is cruciaal voor het behoud van gezonde ecosystemen. Bijen spelen hierin een sleutelrol door hun bestuivingswerk, wat essentieel is voor de productie van voedsel en het in stand houden van natuurlijke habitats.

Biodiversiteit zorgt voor veerkracht binnen ecosystemen, waardoor deze beter bestand zijn tegen veranderingen en verstoringen.

Het behoud van biodiversiteit vereist een gezamenlijke inspanning. Hieronder volgt een lijst van acties die bijdragen aan de bescherming van bijen en andere bestuivers:

 • Het creëren van bijvriendelijke habitats
 • Het verminderen van het gebruik van pesticiden
 • Het planten van inheemse bloemen en planten
 • Het ondersteunen van biologische landbouwpraktijken

Deze acties zijn niet alleen gunstig voor bijen, maar ook voor het gehele ecosysteem en de menselijke gezondheid. Het is van belang dat overheid, wetenschap, en burgers samenwerken om de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen.

De Rode Lijst: Een Alarmbel voor Bijensoorten

Criteria voor opname op de Rode Lijst

De criteria voor opname op de Rode Lijst zijn streng en veelzijdig, gericht op het identificeren van soorten die het meest risico lopen uit te sterven. Deze criteria omvatten onder meer de grootte en trends van populaties, het leefgebied, en specifieke bedreigingen zoals habitatverlies en klimaatverandering.

 • Grootte en trends van populaties
 • Leefgebied
 • Specifieke bedreigingen

Het is cruciaal om deze criteria zorgvuldig te evalueren om de meest bedreigde soorten effectief te kunnen beschermen.

Het vaststellen van deze criteria vereist gedetailleerde kennis en nauwkeurige natuurwaarnemingen. Het is een proces dat voortdurend wordt bijgesteld om rekening te houden met nieuwe wetenschappelijke inzichten en veranderende omstandigheden in de natuur.

Voorbeelden van bedreigde bijensoorten in Nederland en België

In Nederland en België staan verschillende bijensoorten op de Rode Lijst, wat aangeeft hoe ernstig hun situatie is. Meer dan de helft van de Nederlandse bijensoorten staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten of is zelfs al uit Nederland verdwenen. Dit benadrukt de noodzaak voor directe actie om deze essentiële bestuivers te beschermen.

Met 350 soorten solitaire bijen in de regio die bedreigingen onder ogen zien, is het duidelijk dat acties om biodiversiteit en ecosystemen te behouden van cruciaal belang zijn.

Enkele voorbeelden van bedreigde bijensoorten zijn:

 • De donkere aardhommel
 • De heidehommel
 • De veldhommel
 • De akkerhommel
  Deze soorten zijn essentieel voor de bestuiving van zowel wilde planten als gewassen die belangrijk zijn voor de menselijke consumptie.

Maatregelen tegen het uitsterven van bijensoorten

Het voorkomen van het uitsterven van bijensoorten vereist een gecoördineerde aanpak die zowel lokale als internationale inspanningen omvat. Het beschermen van bijenpopulaties is cruciaal voor het behoud van onze biodiversiteit en voedselzekerheid.

Om effectief te zijn, moeten maatregelen gericht zijn op het verminderen van de impact van landbouwgif, het herstellen van natuurlijke habitats en het bevorderen van de aanplant van inheemse plantensoorten.

Een aantal specifieke acties omvat:

 • Het verminderen van het gebruik van pesticiden
 • Het creëren van bijvriendelijke habitats
 • Het bevorderen van de aanplant van inheemse planten
 • Het ondersteunen van onderzoek en monitoring van bijenpopulaties

Deze acties vereisen de betrokkenheid van verschillende stakeholders, waaronder overheden, onderzoeksinstituten, landbouwers, en burgers. Samen kunnen we een verschil maken in het beschermen van deze essentiële bestuivers.

Initiatieven en Onderzoek voor Bijenbehoud

BeeFall: inzicht in bijenpopulaties

BeeFall is een innovatief initiatief dat zich richt op het verzamelen en openbaar maken van ecologische gegevens over wilde bijen. Het doel is om een uitgebreid beeld te krijgen van de diversiteit, verspreiding en ecologie van deze essentiële bestuivers. Door het identificeren van kennislacunes, streeft BeeFall ernaar om gerichte onderzoeksinspanningen te stimuleren en de bescherming van bijenpopulaties te verbeteren.

Het belangrijkste doel van BeeFall is het openbaar beschikbaar stellen van uitgebreide gegevens over de diversiteit, verspreiding en ecologie van wilde bijen.

Een belangrijk instrument in dit proces is de online tool BeeFall.org, die gebruikers in staat stelt om snel te identificeren waar gegevens ontbreken. Dit faciliteert niet alleen onderzoekers en beleidsmakers, maar ook burgerwetenschappers in hun bijdrage aan bijenbehoud.

 • Bekijk de online tool op BeeFall.org.
 • Deelname van burgerwetenschappers wordt aangemoedigd.
 • Vergelijk gegevens met andere landen en regio’s.

Bijdragen van burgerwetenschappers

Burgerwetenschappers spelen een cruciale rol in het verzamelen van gegevens over bijenpopulaties. Door hun waarnemingen kunnen wetenschappers en beleidsmakers beter begrijpen hoe het met de bijen staat. De inzet van burgerwetenschappers is essentieel voor het vullen van kennishiaten over de verspreiding en status van bijensoorten.

Burgerwetenschap maakt het mogelijk om een veel groter gebied te bestrijken dan traditioneel onderzoek alleen zou kunnen.

Een voorbeeld van een succesvol burgerwetenschapsproject is BeeFall, dat zich richt op het verzamelen van ecologische gegevens om de verspreiding, variatie, trends en interacties van bijen in kaart te brengen. Dit initiatief toont aan hoe belangrijk de bijdrage van burgers kan zijn.

 • Bekijk de online tool op BeeFall.org.
 • Meld je aan als vrijwilliger om bij te dragen aan het verzamelen van gegevens.
 • Deel je waarnemingen en help mee aan de bescherming van bijen.

De rol van onderwijs en bewustwording

Het onderwijs speelt een cruciale rol in het vergroten van het bewustzijn over het belang van bijen en hun bescherming. Door van jongs af aan te leren over de essentiële functie die bijen vervullen in ons ecosysteem, kunnen kinderen opgroeien met respect en zorg voor deze onmisbare insecten. Een breder bewustzijn bij de mensen is essentieel, niet alleen in het onderwijs maar ook daarbuiten.

Educatieve programma’s en initiatieven die zich richten op bijenbehoud zijn van vitaal belang voor het creëren van een duurzame toekomst.

Hieronder enkele manieren waarop onderwijs en bewustwording kunnen bijdragen aan bijenbehoud:

 • Integratie van bijen- en natuurbehoud in het schoolcurriculum.
 • Organiseren van excursies naar bijentuinen en natuurcentra.
 • Het opzetten van schoolprojecten gericht op het creëren van bijvriendelijke habitats.
 • Samenwerking met lokale natuurbeschermingsorganisaties voor praktijklessen.

Door deze stappen te nemen, kunnen we een generatie opvoeden die niet alleen bewust is van de problemen, maar ook actief bijdraagt aan de oplossingen.

Praktische Stappen voor de Bescherming van Bijen

Het creëren van bijvriendelijke habitats

Het creëren van bijvriendelijke habitats is essentieel voor de bescherming en het behoud van bijenpopulaties. Door het aanleggen van bloemrijke weides, het planten van inheemse struiken en bomen, en het bieden van nestgelegenheid, kunnen we een veilige haven creëren voor bijen. Deze acties helpen niet alleen bijen, maar versterken ook het gehele ecosysteem.

Het is cruciaal om te begrijpen dat elke bijdraagt telt. Zelfs kleine veranderingen in onze tuinen of lokale groene ruimtes kunnen een groot verschil maken voor de bijenpopulaties.

Hieronder volgt een lijst met enkele praktische stappen die iedereen kan ondernemen om bijvriendelijke habitats te creëren:

 • Plant bloeiende planten die nectar en stuifmeel bieden gedurende verschillende seizoenen.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden in uw tuin.
 • Laat een deel van uw tuin wild groeien om natuurlijke schuilplaatsen te bieden.
 • Installeer een bijenhotel of laat dode boomstammen liggen als nestgelegenheid.

Het belang van inheemse planten

Inheemse planten spelen een cruciale rol in het ondersteunen van bijenpopulaties. Ze bieden niet alleen essentiële nectar en stuifmeel, maar zijn ook perfect aangepast aan de lokale bijensoorten. Het planten van inheemse flora is een eenvoudige, maar effectieve manier om bijen te helpen en de biodiversiteit te versterken.

Door inheemse planten te integreren in tuinen, parken en landschappen, creëren we een rijke habitat die essentieel is voor het overleven van bijen.

Enkele voorbeelden van inheemse planten die bijen aantrekken zijn:

 • Wilde reseda
 • Kraailook
 • Grasklokje
 • Rapunzelklokje
 • Avondkoekoeksbloem
 • Peen
 • Schermhavikskruid
 • Bitterkruid
 • Jakobskruiskruid

Deze planten bloeien op verschillende momenten van het jaar, waardoor bijen het hele seizoen door voedsel hebben. Het is van cruciaal belang dat we ons inzetten voor het planten van deze en andere inheemse soorten om een gezonde en veerkrachtige bijenpopulatie te ondersteunen.

Vermindering van pesticidengebruik

De vermindering van het gebruik van pesticiden is een cruciale stap in de bescherming van bijen en andere bestuivers. Pesticiden, waaronder insecticiden, herbiciden en fungiciden, kunnen schadelijk zijn voor bijen, leidend tot verminderde populaties en biodiversiteit. Het is daarom essentieel om alternatieve methoden voor plaagbestrijding te overwegen en te implementeren.

Door het gebruik van natuurlijke vijanden van plagen, zoals lieveheersbeestjes en sluipwespen, en door het toepassen van biologische bestrijdingsmiddelen, kunnen we een gezondere omgeving voor bijen creëren.

Hieronder volgt een lijst met praktische stappen om het gebruik van pesticiden te verminderen:

 • Gebruik biologische bestrijdingsmethoden en natuurlijke vijanden van plagen.
 • Kies voor gewassen die minder vatbaar zijn voor plagen en ziekten.
 • Pas geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) toe, waarbij meerdere methoden worden gecombineerd.
 • Beperk het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot het absolute minimum.
 • Stimuleer de aanleg van bloemrijke randen en hagen, die natuurlijke habitats bieden voor bestuivers en natuurlijke vijanden van plagen.

Door deze stappen te volgen, kunnen we bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor bijen en andere bestuivers, terwijl we tegelijkertijd de afhankelijkheid van schadelijke chemicaliën verminderen.

Toekomstperspectieven en Beleidsaanbevelingen

Het belang van een Europese wildebijendatabase

De oprichting van een Europese wildebijendatabase is cruciaal voor het behoud van bijensoorten. Deze database zou als een centrale hub functioneren waarin gegevens over de verspreiding, variatie en trends van wilde bijen worden verzameld. Het biedt een unieke kans voor wetenschappers, beleidsmakers en burgerwetenschappers om samen te werken en de nodige stappen te zetten voor de bescherming van deze essentiële bestuivers.

Door een tekort aan gegevens weten we weinig over de wilde bijen in Europa. BeeFall verzamelt daarom ecologische gegevens om de verspreiding, variatie, trends en interacties van bijen in kaart te brengen.

Het identificeren van kennishiaten en het aanpakken daarvan is een belangrijke stap naar een beter begrip en bescherming van bijenpopulaties. De BeeFall.org tool is een voorbeeld van hoe technologie kan worden ingezet om deze doelen te bereiken, door gebruikers in staat te stellen snel te zien waar informatie ontbreekt en actie te ondernemen.

Samenwerking tussen overheid, wetenschap en burgers

Een effectieve bescherming van bijen vereist een gezamenlijke inspanning van overheid, wetenschap en burgers. Door samen te werken kunnen we een omgeving creëren die zowel de biodiversiteit ondersteunt als de bedreigde bijensoorten beschermt.

De sleutel tot succes ligt in de integratie van kennis en middelen, waarbij elke partij een unieke bijdrage levert.

Hieronder enkele initiatieven die de samenwerking illustreren:

 • Overheid: Implementatie van bijvriendelijke beleidsmaatregelen en subsidies voor onderzoek.
 • Wetenschap: Ontwikkeling van tools zoals BeeFall.org om inzicht te krijgen in bijenpopulaties en de effecten van beleid.
 • Burgers: Actieve deelname aan natuureducatie, het opzetten van buurttuinen en ondersteuning van initiatieven voor duurzaam landgebruik.

Deze samenwerking is essentieel voor het behoud van bijen en de bevordering van een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Aanpassingen in landbouwpraktijken

Duurzame landbouwpraktijken zijn essentieel voor de bescherming van bijen en het behoud van biodiversiteit. Het implementeren van methoden zoals biologische landbouw, agroforestry en permacultuur kan een significante impact hebben op de gezondheid van bijenpopulaties. Deze praktijken verminderen de afhankelijkheid van chemische pesticiden en verbeteren de bodemkwaliteit, wat essentieel is voor een gezond ecosysteem.

Het is cruciaal dat we samenwerken om de aarde gezond te maken. Het is buigen of barsten.

Een belangrijke stap is het creëren van meer ruimte voor kleine boeren, die vaak meer bereid zijn om duurzame landbouwtechnieken toe te passen. Dit vereist echter een aanpassing in het landbouwbeleid om toegang tot land en middelen te vergemakkelijken. De huidige trend waarbij grote boeren land opkopen voor hoge prijzen, maakt het voor nieuwe, kleinere boeren moeilijk om te starten.

 • Verminderen van het gebruik van zware machines
 • Verbeteren van de bodemkwaliteit
 • Bevorderen van biodiversiteit door het uitwisselen van zaden

Deze aanpassingen in landbouwpraktijken zijn niet alleen gunstig voor bijen, maar ook voor de algehele gezondheid van ons ecosysteem. Het is tijd om de manier waarop we landbouw bedrijven te heroverwegen en actie te ondernemen voor een duurzamere toekomst.

Conclusie

De bescherming van bedreigde bijensoorten is een urgente kwestie die onze onmiddellijke aandacht vereist. Met bijna 60% van de bijensoorten in Nederland en België op de rode lijst, is het duidelijk dat de situatie kritiek is. De oprichting van een uitgebreide Europese wildebijendatabase, zoals voorgesteld door het Naturalis Biodiversity Center, is een stap in de goede richting. Dit zal niet alleen helpen bij het identificeren van kennishiaten, maar ook bij het informeren van beleidsmakers en het publiek over de noodzakelijke stappen voor bescherming. Daarnaast is het van cruciaal belang dat we allemaal onze rol spelen, van het planten van bij-vriendelijke bloemen tot het ondersteunen van initiatieven die de biodiversiteit bevorderen. Laten we samenwerken om de bijen en de biodiversiteit die ze ondersteunen te beschermen, voor ons en toekomstige generaties.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Wat is de status van bijensoorten in Nederland qua bedreiging?

Bijna 60% van de bijensoorten in Nederland staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten of is zelfs al uit Nederland verdwenen.

Wat is BeeFall?

BeeFall is een online tool ontwikkeld door het Naturalis Biodiversity Center, die ecologische gegevens verzamelt om de verspreiding, variatie, trends en interacties van bijen in kaart te brengen.

Wat is het doel van een Europese wildebijendatabase?

Het doel van een Europese wildebijendatabase is om als waardevolle bron te dienen voor burgers, wetenschappelijk onderzoek en geïnformeerde beleidsvorming, door kennishiaten te identificeren en aan te pakken voor de bescherming van wilde bijenpopulaties.

Hoe kan ik bijdragen aan de bescherming van bijen?

Je kunt bijdragen door bijvriendelijke habitats te creëren, inheemse planten te planten en het gebruik van pesticiden te verminderen.

Wat zijn de voordelen van klaver voor het milieu?

Klaver zorgt voor meer biodiversiteit, haalt stikstof uit de lucht en is daarmee goed voor vogels, insecten en het milieu.