Hoe Kunnen We Solitaire Bijen in Nederland en België Beschermen?

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er in Nederland en België een groot aantal wilde of solitaire bijen. Deze bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen door hun bijdrage aan de bestuiving van zowel wilde planten als voedselgewassen. Helaas staan veel van deze soorten onder druk door diverse bedreigingen zoals habitatverlies, het gebruik van pesticiden en de gevolgen van klimaatverandering. Het is daarom van groot belang dat we actie ondernemen om deze waardevolle insecten te beschermen en hun populaties te ondersteunen.

Belangrijkste Punten

 • Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van wilde planten en voedselgewassen, en dragen significant bij aan onze ecosystemen.
 • Ongeveer 350 soorten solitaire bijen leven in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.
 • Habitatverlies, het gebruik van pesticiden en de effecten van klimaatverandering vormen de grootste bedreigingen voor solitaire bijen.
 • Acties zoals het bijvriendelijker maken van tuinen, het vermijden van pesticiden en het doorgeven van waarnemingen kunnen bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen.
 • De gemeenschap en overheid spelen een cruciale rol in de bescherming van solitaire bijen door voorlichting, subsidies voor bijvriendelijke projecten en de bescherming van habitats.

Het Belang van Solitaire Bijen voor Onze Ecosystemen

Cruciale rollen in de natuur

Solitaire bijen spelen een essentiële rol in onze ecosystemen door de bestuiving van planten en gewassen. Zonder deze kleine maar krachtige bestuivers zouden veel van onze voedselgewassen en wilde planten niet kunnen voortbestaan.

Solitaire bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot deel van de planten die we dagelijks in onze omgeving zien.

Deze bijen zijn niet alleen cruciaal voor de biodiversiteit, maar ook voor de economie. Ze dragen bij aan de voedselproductie door de bestuiving van vele gewassen. Hieronder volgt een lijst van enkele gewassen die afhankelijk zijn van de bestuiving door solitaire bijen:

 • Fruit zoals appels, peren en kersen
 • Groenten zoals pompoenen, courgettes en tomaten
 • Wilde bloemen die andere insecten en dieren ondersteunen

Het beschermen van solitaire bijen is daarom van groot belang voor het behoud van onze natuurlijke omgeving en voedselvoorziening.

Bijdrage aan de voedselproductie

Solitaire bijen spelen een essentiële rol in de bestuiving van een breed scala aan voedselgewassen. Zonder hun onvermoeibare werk zouden veel van de vruchten, groenten en noten die wij dagelijks consumeren niet bestaan. Deze bestuivers zorgen ervoor dat planten zich kunnen voortplanten, wat cruciaal is voor de voedselproductie.

Zonder bijen, een lege winkelkar.

Hieronder een lijst van enkele voedselgewassen die afhankelijk zijn van bijen voor hun bestuiving:

 • Kersen
 • Appelen
 • Braambessen
 • Frambozen
 • Mango’s

De impact van bijen op wilde planten

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten. Zonder hun hulp zouden veel plantensoorten moeite hebben met voortplanten, wat een directe impact heeft op de biodiversiteit in onze ecosystemen.

Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van een breed scala aan planten, waaronder vele die belangrijk zijn voor andere wilde dieren.

Het behoud van solitaire bijen is daarom niet alleen belangrijk voor de bijen zelf, maar ook voor de algehele gezondheid van onze natuurlijke omgeving. Door het creëren van bijvriendelijke habitats kunnen we de biodiversiteit in onze tuinen en daarbuiten verhogen.

 • Maak je tuin bijvriendelijker: Plant inheemse bloemen en struiken.
 • Gebruik geen pesticiden: Chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor bijen.
 • Geef waarnemingen van wilde bijen door: Help onderzoekers bij het monitoren van bijenpopulaties.

De Bedreigingen voor Solitaire Bijen in Nederland en België

Habitatverlies en landbouwpraktijken

Solitaire bijen in Nederland en België staan onder druk door habitatverlies en intensieve landbouwpraktijken. Deze factoren leiden tot een afname van de biodiversiteit en beschikbare voedselbronnen voor bijen. Het is cruciaal om deze trend te keren om de bijenpopulatie te behouden.

Door het verschralen van de bodem en gefaseerd maaien kunnen we de biodiversiteit in onze omgeving verhogen en een beter leefgebied voor solitaire bijen creëren.

 • Maai gefaseerd, zodat niet ineens het leefgebied voor kleine dieren verdwijnt.
 • Maai van binnen naar buiten, zodat dieren kunnen vluchten.
 • Voorkom dat water van (over)bemest landbouwperceel in de poel terecht komt.

Gebruik van pesticiden

Het gebruik van pesticiden is een van de grootste bedreigingen voor solitaire bijen in Nederland en België. Deze chemische stoffen, bedoeld om gewassen te beschermen tegen plagen en ziekten, kunnen ernstige schade toebrengen aan bijenpopulaties. Bijen worden blootgesteld aan pesticiden door direct contact met behandelde planten of via het water.

Het is cruciaal om alternatieven voor pesticidengebruik te overwegen, zoals geïntegreerde gewasbescherming (IPM), die de nadruk legt op duurzame en beredeneerde inzet van gewasbeschermingstechnieken.

 • Vermijd het gebruik van pesticiden in je tuin.
 • Kies voor biologische gewasbeschermingsmethoden.
 • Ondersteun lokale initiatieven die zich richten op het verminderen van pesticidengebruik.

Stikstofuitstoot en klimaatverandering

De toenemende stikstofuitstoot en de gevolgen van klimaatverandering vormen een ernstige bedreiging voor solitaire bijen in Nederland en België. Deze factoren leiden tot veranderingen in de leefomgeving van bijen, waardoor voedselbronnen en nestgelegenheden schaarser worden.

Door de opwarming van de aarde verschuiven de seizoenen, wat resulteert in een mismatch tussen de bloeiperioden van planten en de actieve perioden van bijen.

Om de impact van deze bedreigingen te minimaliseren, kunnen we enkele stappen ondernemen:

 • Verminder de uitstoot van stikstof door duurzamer te leven en te reizen.
 • Bescherm en herstel bijvriendelijke habitats.
 • Ondersteun onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op bijen en hun leefomgeving.

Hoe Kunnen We Helpen?

Maak je tuin bijvriendelijker

Het creëren van een bijvriendelijke tuin is een effectieve manier om solitaire bijen te ondersteunen. Laat het ‘onkruid’ zoals klaver en paardenbloem staan, aangezien deze planten waardevolle voedselbronnen zijn voor bijen. Het is ook aan te raden om de grasmaaier minder vaak te gebruiken, waardoor andere plantensoorten de kans krijgen om te groeien en een divers ecosysteem te vormen.

Een andere belangrijke stap is het aanleggen van een natuurtuin. Dit betekent meer planten en minder tegels of gazon, wat niet alleen het onderhoud vermindert maar ook de biodiversiteit verhoogt. Hieronder volgt een lijst met aanbevelingen voor het creëren van een bijvriendelijke tuin:

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kan iedereen bijdragen aan het behoud van solitaire bijen en hun habitats.

Gebruik geen pesticiden

Het vermijden van chemische bestrijdingsmiddelen is cruciaal voor de bescherming van solitaire bijen en andere bestuivers. Deze middelen, waaronder herbiciden en insecticiden, kunnen ernstige schade toebrengen aan bijen, zelfs in lage concentraties. Het gebruik van natuurlijke alternatieven en het toepassen van biologische bestrijdingsmethoden kan een significant verschil maken in het behoud van de biodiversiteit in onze tuinen en landbouwgebieden.

In België maakt men onderscheid tussen gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Hier zijn enkele eenvoudige stappen die je kunt nemen om je tuin bijvriendelijker te maken zonder het gebruik van pesticiden:

 • Laat het ‘onkruid’ lekker staan. Dit is niet alleen makkelijker voor jou, maar ook beter voor de natuur.
 • Kies voor inheemse soorten planten. Deze zijn beter aangepast aan de lokale omgeving en ondersteunen de lokale fauna.
 • Gebruik biologisch geproduceerde zaden en gewassen. Zo weet je zeker dat er geen schadelijke stoffen in zitten die de voedselketen kunnen verstoren.

Geef waarnemingen van wilde bijen door

Het doorgeven van waarnemingen van wilde bijen is een eenvoudige, maar zeer effectieve manier om bij te dragen aan hun bescherming. Door jouw observaties te delen, help je onderzoekers en natuurbeschermers om beter inzicht te krijgen in de verspreiding en de gezondheid van bijenpopulaties. Dit is cruciaal voor het ontwikkelen van gerichte beschermingsmaatregelen.

Het gaat niet goed met de bijen in Nederland en ze kunnen dus wel een helpende hand gebruiken.

Een populaire platform voor het delen van waarnemingen is Waarneming.nl. Hier kun je eenvoudig je observaties invoeren, of je nu een beginner of een ervaren natuurliefhebber bent. Het platform biedt ook gratis mobiele apps aan, waardoor het nog makkelijker wordt om waarnemingen onderweg te registreren.

 • Welkom – Waarneming.nl: Bijen, wespen en mieren; Vliegen en muggen; Kevers; Wantsen, cicaden en …
 • Gebruik onze gratis mobiele apps: om waarnemingen in te voeren op je smartphone of …

De Rol van de Gemeenschap en Overheid

Voorlichting en bewustwording

Een effectieve manier om solitaire bijen te beschermen is door het vergroten van de bewustwording en kennis over deze belangrijke bestuivers. Dit kan bereikt worden door het organiseren van informatieve evenementen, workshops en lezingen.

Door het delen van kennis en ervaringen kunnen we een breder publiek bereiken en de noodzaak van bijenbescherming onderstrepen.

Hieronder volgt een lijst van mogelijke activiteiten die bijdragen aan voorlichting en bewustwording:

 • Informatie/inspiratiesessies over biodiversiteit
 • Workshops over het creëren van bijvriendelijke tuinen
 • Lezingen door experts op het gebied van bijen en natuurbehoud
 • Educatieve programma’s voor scholen en jeugdgroepen

Deze activiteiten kunnen helpen om de kennis over solitaire bijen te verspreiden en het belang van hun bescherming te benadrukken. Het is cruciaal dat zowel jong als oud zich bewust wordt van de rol die bijen spelen in onze ecosystemen en hoe we hen kunnen ondersteunen.

Subsidies voor bijvriendelijke projecten

Subsidies spelen een cruciale rol in het stimuleren van bijvriendelijke initiatieven. Door financiële steun te bieden aan projecten die de leefomgeving van solitaire bijen verbeteren, kunnen we een significante impact maken op hun overlevingskansen. Gemeenten en provincies bieden regelmatig subsidies aan voor het vergroenen van schoolpleinen, het aanleggen van bijenparadijzen en het realiseren van Tiny Forests.

Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn over de beschikbare subsidies en de criteria voor aanvraag.

Hieronder volgt een lijst van enkele projecten die recentelijk subsidie hebben ontvangen:

 • Groene schoolpleinen
 • Bijenparadijzen bij scholen
 • Aanleg van Tiny Forests
 • Projecten gericht op natuur en gezondheid

Deze projecten tonen aan dat met de juiste ondersteuning, lokale gemeenschappen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van solitaire bijen. Het is belangrijk dat zowel individuen als organisaties actief zoeken naar mogelijkheden om gebruik te maken van deze subsidies.

Bescherming van habitats

De bescherming van habitats is cruciaal voor het voortbestaan van solitaire bijen. Het creëren en onderhouden van diverse leefgebieden biedt bijen de noodzakelijke ruimte om te rusten, te broeden en voedsel te vinden. Dit kan variëren van bossen tot parken, maar het is essentieel dat deze gebieden voldoende mogelijkheden bieden voor bijen om hun levenscyclus te voltooien.

 • Zorg voor een diversiteit aan bloeiende planten gedurende het hele jaar.
 • Creëer rustplekken en broedplaatsen door het gebruik van dood hout en het aanleggen van bijenhotels.
 • Voorkom vervuiling van waterbronnen door landbouwafstroming, vooral in de nabijheid van bemeste landbouwpercelen.

Het inrichten van de ruimte rondom waterbronnen, zoals poelen, draagt bij aan een rijkere biodiversiteit en maakt het gebied aantrekkelijker voor solitaire bijen en andere diersoorten.

Het is van belang dat zowel individuen als gemeenschappen actief betrokken zijn bij de bescherming van deze habitats. Door samen te werken kunnen we een veilige omgeving creëren waarin solitaire bijen kunnen floreren.

Toekomstperspectieven voor Solitaire Bijen

Innovatieve beschermingsmaatregelen

In de strijd tegen de afname van solitaire bijenpopulaties, worden innovatieve beschermingsmaatregelen steeds belangrijker. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van vorstbeschermingstechnieken om de overlevingskansen van bijen tijdens koude lentenachten te vergroten. Daarnaast speelt waterbeheer een cruciale rol, zoals het verhogen van waterinfiltratie op hellende percelen om een gezondere habitat voor bijen te creëren.

Door het implementeren van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) kunnen we het gebruik van schadelijke pesticiden verminderen en tegelijkertijd de bijenpopulaties beschermen.

 • Vorstbescherming
 • Waterbeheer
 • Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)

Deze maatregelen vereisen een gecoördineerde aanpak en samenwerking tussen boeren, natuurbeschermers en de overheid. Door innovatieve technieken te combineren met traditionele kennis, kunnen we een veiligere omgeving voor solitaire bijen waarborgen en hun cruciale rol in onze ecosystemen behouden.

Samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers

Een effectieve samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers is cruciaal voor het behoud van solitaire bijen en de biodiversiteit in het algemeen. Boeren hebben de sleutel in handen om een positieve impact te maken op het milieu door duurzame landbouwpraktijken te adopteren. Natuurbeschermers kunnen op hun beurt kennis en middelen aanbieden om deze transitie te ondersteunen.

Door samen te werken, kunnen we een landschap creëren dat zowel productief is voor de landbouw als bevorderlijk voor de biodiversiteit.

Een lijst van mogelijke acties omvat:

 • Het delen van kennis over duurzame landbouw en natuurbehoud
 • Het gezamenlijk ontwikkelen van bijvriendelijke landbouwpraktijken
 • Het organiseren van workshops en trainingen voor boeren
 • Het stimuleren van het gebruik van inheemse plantensoorten in landbouwgebieden

Het belang van onderzoek en monitoring

Onderzoek en monitoring zijn essentieel voor het begrijpen en beschermen van solitaire bijen. Door continu de gezondheid en populatietrends van deze bijen te volgen, kunnen we tijdig ingrijpen en hun leefomgeving verbeteren. Dit is niet alleen belangrijk voor de bijen zelf, maar ook voor de gehele biodiversiteit en de landbouwproductie die afhankelijk is van hun bestuivingswerk.

Het ontwikkelen van nieuwe beschermingsmaatregelen en het aanpassen van landbouwpraktijken vereist gedegen onderzoek.

Een voorbeeld van belangrijke onderzoeksgebieden:

 • De impact van pesticiden op solitaire bijen
 • Effectieve nestgelegenheid voor verschillende soorten
 • De rol van wilde bloemen en hun beschikbaarheid door de seizoenen heen
 • Samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers voor bijvriendelijke praktijken

Deze punten benadrukken het belang van een voortdurende inzet voor onderzoek en monitoring om de toekomst van solitaire bijen veilig te stellen.

Conclusie

Het beschermen van solitaire bijen in Nederland en België is niet alleen een daad van mededogen, maar ook een noodzakelijke stap om de biodiversiteit en de voedselvoorziening te waarborgen. Door bewust te zijn van de cruciale rol die deze bijen spelen in ons ecosysteem, kunnen we gerichte acties ondernemen om hun leefomgeving te verbeteren. Dit kan variëren van het bijvriendelijker maken van onze tuinen tot het vermijden van pesticiden en het doorgeven van waarnemingen. Elk klein gebaar telt en draagt bij aan een grotere beweging om de bijenpopulatie te ondersteunen. Laten we samenwerken om de solitaire bijen, deze onmisbare bestuivers, de bescherming te bieden die ze zo dringend nodig hebben.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen. Bijna 60% van deze bijensoorten staat op de rode lijst.

Waarom is het belangrijk om bijen te beschermen?

Bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten. Zonder bijen is er geen leven mogelijk op aarde.

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor bijen in Nederland?

De belangrijkste bedreigingen zijn het gebruik van pesticiden, droogte, habitatverlies en stikstofuitstoot.

Doen bijen bijten?

Bijen kunnen steken, maar doen dit over het algemeen niet snel.

Is bijen houden diervriendelijk?

Het houden van bijen voor honing lijkt zowel diervriendelijk als milieuvriendelijk, omdat het bijdraagt aan de bestuiving van bloemen en planten.

Wat eet een bij graag?

Bijen voeden zich voornamelijk met nectar en stuifmeel van bloemen.