De Wonderlijke Diversiteit van Solitaire Bijen: Een Verkenning van 20.000 Soorten

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst. Deze diversiteit en het belang van solitaire bijen voor het ecosysteem zijn vaak onderbelicht. Dit artikel verkent de wonderlijke wereld van solitaire bijen, hun rol binnen de biodiversiteit, de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd en hoe we kunnen bijdragen aan hun bescherming.

Belangrijkste Inzichten

 • Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan 350 in Nederland en België.
 • Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving en dragen bij aan de biodiversiteit en de groei van planten.
 • Habitatverlies, klimaatverandering en andere menselijke activiteiten vormen grote bedreigingen voor solitaire bijen.
 • Beschermingsinitiatieven en lokale projecten, zoals het Zaanse Bijen en bollenlint, zijn essentieel voor het behoud van solitaire bijen.
 • Iedereen kan bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen door bijvriendelijke tuinen te creëren en deel te nemen aan burgerwetenschapsprojecten.

De Unieke Wereld van Solitaire Bijen

Kenmerken van solitaire bijen

Solitaire bijen vormen een fascinerende groep binnen de bijenfamilie, met meer dan 20.000 soorten wereldwijd. In tegenstelling tot honingbijen, leven solitaire bijen niet in kolonies maar leiden een onafhankelijk bestaan. Elk vrouwtje bouwt haar eigen nest, verzorgt haar nakomelingen en verzamelt voedsel zonder de hulp van soortgenoten. Deze zelfstandigheid maakt solitaire bijen uiterst belangrijk voor de bestuiving van planten.

Een opvallend kenmerk van solitaire bijen is hun diversiteit in uiterlijk en gedrag. Afhankelijk van de soort, kunnen hun nesten variëren van holtes in de grond tot kleine gaatjes in hout of zelfs lege slakkenhuizen. Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende nesttypes:

 • Holtes in de grond
 • Gaatjes in hout
 • Lege slakkenhuizen
 • Tussen plantenstengels

Solitaire bijen zijn essentieel voor het behoud van biodiversiteit en spelen een cruciale rol in ons ecosysteem door hun bestuivingswerk.

Verschillende leefomgevingen

Solitaire bijen zijn opmerkelijk aanpasbaar en kunnen in een breed scala aan leefomgevingen overleven. Van de dichte bossen en weelderige tuinen tot de stedelijke schoolpleinen, hun aanwezigheid is een teken van een gezonde biodiversiteit. De diversiteit van hun habitats onderstreept het belang van een gevarieerde leefomgeving voor hun overleving.

Solitaire bijen nemen juist later in het seizoen in aantal toe doordat meer bijensoorten zomervliegers zijn. Deze mismatch betekent dat in de zomer meer bloemen nodig zijn.

Het creëren van bijvriendelijke gebieden in stedelijke en landelijke omgevingen is cruciaal. Hieronder volgt een lijst van acties die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving voor solitaire bijen:

 • Het inrichten van schoolpleinen als natuurrijke speelgebieden.
 • Het bevorderen van biodiversiteit door het behouden en herstellen van natuurlijke habitats.
 • Het aanleggen van bijentuinen en -parken in stedelijke gebieden.
 • Het organiseren van vrijwilligersprojecten gericht op het verbeteren van de leefomgeving.

Het belang voor het ecosysteem

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Ze zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van vele planten, waaronder gewassen die essentieel zijn voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen zou onze wereld er heel anders uitzien.

Bijen zijn belangrijk voor ons ecosysteem. De innovatieve groen oplossingen van Mobilane stimuleren de biodiversiteit en het behoud van bijen.

De inzet van solitaire bijen draagt bij aan een gezonde leefomgeving, die belangrijk is om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Dit helpt bij het verminderen van hitte in onze omgeving en zorgt voor wateropvang in tijden van extreme regenval. Het behoud van bijen is dus niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor ons welzijn en onze toekomst.

Bedreigingen en Bescherming

Habitatverlies en klimaatverandering

De impact van habitatverlies en klimaatverandering op solitaire bijen is aanzienlijk. Deze factoren leiden tot een afname van de biodiversiteit en bedreigen de overleving van deze essentiële bestuivers. Solitaire bijen zijn afhankelijk van specifieke habitats voor voeding en voortplanting, waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn voor veranderingen in hun omgeving.

De klussen zijn erop gericht de natuur te behouden en te herstellen, en dragen bij aan de leefomgeving van veel (bedreigde) planten en dieren.

Het is cruciaal om actie te ondernemen tegen deze bedreigingen. Lokale gemeenschappen en overheden kunnen samenwerken om de leefomgeving van solitaire bijen te verbeteren en hun voortbestaan te waarborgen. Initiatieven zoals het creëren van bijvriendelijke gebieden en het verminderen van het gebruik van pesticiden zijn stappen in de goede richting.

Beschermingsinitiatieven in Nederland en België

In Nederland en België zijn diverse initiatieven ontplooid om solitaire bijen te beschermen en hun leefomgeving te verbeteren. Deze inspanningen zijn cruciaal voor het behoud van deze belangrijke bestuivers. Een sleutelcomponent van deze beschermingsinspanningen is de creatie van bijvriendelijke habitats.

 • Het aanleggen van bloemrijke weides en bijentuinen.
 • Het plaatsen van bijenhotels op strategische locaties.
 • Het stimuleren van biologische landbouwpraktijken die minder schadelijk zijn voor bijen.

Deze initiatieven dragen bij aan een toename van de biodiversiteit en versterken het ecosysteem als geheel.

De samenwerking tussen overheidsinstanties, non-profitorganisaties en lokale gemeenschappen speelt een essentiële rol in het succes van deze projecten. Door gezamenlijk op te trekken, wordt de impact van de beschermingsmaatregelen aanzienlijk vergroot.

De rol van lokale gemeenschappen

Lokale gemeenschappen spelen een cruciale rol in de bescherming van solitaire bijen door het creëren van een inclusieve omgeving waarin verschillende partijen samenwerken. De eerste stap is het samenbrengen van diverse groepen om een gezamenlijk plan te ontwikkelen dat rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen.

Door samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties, kunnen gemeenten effectieve strategieën implementeren voor het verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte.

Een belangrijk aspect van deze samenwerking is de focus op educatie en bewustwording rond het belang van solitaire bijen voor ons ecosysteem. Dit kan onder meer door:

 • Het organiseren van informatieve bijeenkomsten
 • Het ontwikkelen van educatief materiaal
 • Het stimuleren van de aanleg van bijvriendelijke tuinen en parken

Deze gezamenlijke inspanningen dragen bij aan een veiligere en groenere leefomgeving voor zowel de solitaire bijen als de lokale gemeenschap. Het is essentieel dat alle partijen betrokken blijven en actief bijdragen aan het behoud en de bescherming van deze belangrijke bestuivers.

Bijdragen aan de Biodiversiteit

Bestuiving en plantengroei

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde bloemen en planten, wat essentieel is voor het behoud van biodiversiteit. Zonder de bestuivingsdiensten van bijen zouden veel plantensoorten niet kunnen voortbestaan, wat een directe impact heeft op andere dieren in het ecosysteem.

Bijen zorgen voor de bestuiving van een groot aantal planten, waardoor de diversiteit en de gezondheid van ecosystemen behouden blijven.

Een voorbeeld van succesvolle projecten is het ‘Zaanse Bijen en bollenlint’, dat streeft naar het verbinden van groene en natuurlijke gebieden door het hele land. Dit initiatief draagt bij aan:

 • Een toename van de biodiversiteit
 • Het bieden van voldoende stuifmeel en nectar voor bijen het hele jaar door
 • Het verbeteren van de levenskansen van bijen en andere bestuivers

Interactie met andere insecten en dieren

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in het ecosysteem door hun interactie met een breed scala aan andere insecten en dieren. Deze interacties zijn essentieel voor het behoud van biodiversiteit en het ondersteunen van gezonde ecosystemen. De aanwezigheid van solitaire bijen kan leiden tot een toename van de biodiversiteit, doordat ze andere soorten aantrekken en ondersteunen.

Solitaire bijen zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving van planten, maar ook voor het in stand houden van de voedselketen. Door hun activiteiten dragen ze bij aan een rijkere en meer gevarieerde natuur.

De interactie tussen solitaire bijen en andere dieren kan op verschillende manieren plaatsvinden. Hieronder volgt een lijst van enkele van deze interacties:

 • Aziatische hoornaar | invasieve exoot bedreigt bijen en ecosysteem
 • Vlinders – helpen bij het verzamelen van stuifmeel en nectar
 • Wilde haas – kan profiteren van de toegenomen biodiversiteit
 • Kevers – spelen een rol in hetzelfde ecosysteem als bijen

Voorbeelden van succesvolle projecten

Een van de meest opvallende voorbeelden van succesvolle projecten ter bevordering van de biodiversiteit en bescherming van solitaire bijen is het Hackathon project. Dit project brengt studenten van diverse opleidingen samen om te werken aan vraagstukken in de zorg, waarbij ook de leefomgeving van bijen wordt meegenomen. Het succes van dit project is erkend met de Innovatieprijs 2023.

Door de inzet van innovatieve gereedschappen en technologieën kunnen we de leefomgeving van solitaire bijen aanzienlijk verbeteren.

Een ander belangrijk project is het uitvoeringsprogramma van de gemeente Zaanstad, waarbij ondernemers en bedrijven samenwerken aan de verbetering van de leefomgeving voor solitaire bijen. Dit programma omvat diverse projecten gericht op arbeidsmarkt, digitalisering en energietransitie, die indirect bijdragen aan een betere habitat voor bijen.

Hoe Kunnen We Helpen?

Het creëren van bijvriendelijke tuinen en parken

Het aanleggen van bijvriendelijke tuinen en parken is een cruciale stap in het ondersteunen van de lokale bijenpopulatie. Door het kiezen van de juiste planten en bloemen, zoals bijvriendelijke bodembedekkers, kunnen we een omgeving creëren waar bijen en andere bestuivers kunnen floreren.

Het is essentieel om planten te selecteren die gedurende verschillende seizoenen bloeien, zodat bijen het hele jaar door voedsel hebben.

Hieronder volgt een lijst met enkele aanbevolen planten voor bijvriendelijke tuinen:

 • Lavendel
 • Salie
 • Zonnebloem
 • Klimop
  Deze planten zijn niet alleen aantrekkelijk voor bijen, maar dragen ook bij aan de esthetiek van de tuin of het park. Het initiatief in Zaanstad, waarbij plekken zoals het Stationsplein worden vergroend, toont aan dat zelfs in stedelijke gebieden ruimte is voor natuur. Door lokale gemeenschappen te betrekken bij het vergroenen van hun omgeving, kunnen we samen een verschil maken.

Deelname aan burgerwetenschapsprojecten

Burgerwetenschapsprojecten bieden een unieke kans voor individuen om actief bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en natuurbehoud. Door deel te nemen aan deze projecten, kunnen burgers direct invloed uitoefenen op de bescherming van solitaire bijen en hun leefomgeving. Verschillende organisaties en overheden organiseren participatie- en informatiebijeenkomsten om geïnteresseerden te informeren en te betrekken bij lopende projecten.

Door deel te nemen aan burgerwetenschapsprojecten, krijgen burgers de kans om hands-on ervaring op te doen in het veld van ecologie en natuurbescherming.

Hieronder volgt een lijst van stappen die geïnteresseerden kunnen ondernemen om deel te nemen aan een burgerwetenschapsproject:

 1. Zoek naar lokale of online burgerwetenschapsprojecten gericht op solitaire bijen of biodiversiteit.
 2. Meld je aan voor een informatiesessie of workshop. Een voorbeeld is de online informatiesessie georganiseerd door de Vlaamse overheid op maandag 29 januari 2024.
 3. Volg de instructies van het projectteam en verzamel data volgens de richtlijnen.
 4. Deel je bevindingen met het projectteam en de bredere gemeenschap.

Educatie en bewustwording vergroten

Educatie en bewustwording zijn cruciale elementen in de bescherming van solitaire bijen en het bevorderen van biodiversiteit. Door het vergroten van kennis en begrip kunnen we een positieve impact hebben op lokale ecosystemen.

Het is essentieel om zowel jongeren als volwassenen te betrekken bij educatieve programma’s.

Een effectieve manier om dit te bereiken is door:

 • Geven van voorlichtingslessen voor groep 7/8 en middelbare scholen.
 • Het organiseren van workshops en lezingen over het belang van bijen voor ons ecosysteem.
 • Het stimuleren van deelname aan burgerwetenschapsprojecten gericht op bijen.

Deze activiteiten helpen niet alleen bij het verspreiden van kennis, maar moedigen ook aan tot actieve deelname aan de bescherming van onze natuurlijke omgeving. Imker Ton Eisink is een voorbeeld van iemand die actief bijdraagt aan de educatie rondom bijen door het verzorgen van bijenkasten en het geven van voorlichting.

Toekomstperspectieven

Onderzoek en monitoring

Het voortdurende onderzoek en de monitoring van solitaire bijen zijn cruciaal voor het begrijpen van hun levenscycli, verspreiding en de impact van milieuveranderingen op hun populaties. De verzameling van data over tijd helpt bij het identificeren van trends en bedreigingen, waardoor gerichte beschermingsmaatregelen mogelijk worden.

Door het in kaart brengen van de verspreiding en diversiteit van solitaire bijen, kunnen wetenschappers effectievere conservatiestrategieën ontwikkelen.

Een belangrijk aspect van onderzoek en monitoring is de participatie van burgers. Door middel van burgerwetenschapsprojecten kunnen gegevens op grote schaal verzameld worden. Dit versterkt niet alleen het onderzoek, maar verhoogt ook de publieke bewustwording over het belang van solitaire bijen voor ons ecosysteem.

 • Participatie van burgers in onderzoek:
  • Melding van waarnemingen
  • Deelname aan enquêtes
  • Bijdragen aan datacollectie

Deze aanpak zorgt voor een brede basis van gegevens, essentieel voor het ontwikkelen van effectieve beschermingsstrategieën en het bevorderen van de biodiversiteit. Het is van vitaal belang dat dit onderzoek en de monitoring voortdurend worden ondersteund en uitgebreid, om de toekomst van solitaire bijen veilig te stellen.

Innovatieve beschermingsstrategieën

In de strijd tegen de afname van solitaire bijenpopulaties, worden innovatieve beschermingsstrategieën steeds belangrijker. Deze strategieën omvatten een breed scala aan initiatieven, van technologische oplossingen tot gemeenschapsgerichte projecten.

Door het toepassen van nieuwe technologieën en het betrekken van lokale gemeenschappen bij beschermingsprojecten, kunnen we een significante impact maken op de bescherming van solitaire bijen.

Een voorbeeld van dergelijke innovaties is de ontwikkeling van speciale bijenhotels en het gebruik van mobiele apps voor monitoring en datacollectie. Deze tools helpen niet alleen bij het verzamelen van waardevolle informatie over bijenpopulaties, maar stimuleren ook de betrokkenheid van het publiek bij het beschermen van deze essentiële bestuivers.

 • Het plaatsen van extra verlichting of snoeien van begroeiing op locaties waar bijen zich veilig kunnen voelen.
 • Uitbreiden van de inzet van buurtouders naar plekken waar bescherming van bijen noodzakelijk is.
 • Inrichten van een meldpunt voor bijenbescherming en het actief communiceren over de mogelijkheid om bedreigingen voor bijen te kunnen melden.

Het belang van internationale samenwerking

Internationale samenwerking is cruciaal voor de bescherming van solitaire bijen en hun habitats. Door gezamenlijk op te treden, kunnen landen effectievere strategieën ontwikkelen en implementeren, die rekening houden met de grensoverschrijdende natuur van ecologische systemen. Deze samenwerking kan variëren van het delen van onderzoeksgegevens tot het coördineren van beschermingsmaatregelen.

Samenwerking tussen landen is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk om de biodiversiteit op wereldschaal te behouden.

Een voorbeeld van succesvolle internationale samenwerking is het delen van best practices en technologieën voor habitatbehoud. Dit omvat ook het gezamenlijk aanpakken van bedreigingen zoals habitatverlies en klimaatverandering. Door deze gezamenlijke inspanningen kunnen landen leren van elkaars successen en fouten, en zo de effectiviteit van hun eigen inspanningen vergroten.

 • Delen van onderzoeksgegevens
 • Coördineren van beschermingsmaatregelen
 • Aanpakken van gemeenschappelijke bedreigingen
 • Leren van elkaars successen en fouten

Conclusie

De wonderlijke diversiteit van solitaire bijen, met een geschat aantal van 20.000 soorten wereldwijd, benadrukt het belang van deze onmisbare bestuivers in onze ecosystemen. In Nederland en België alleen al leven ongeveer 350 van deze soorten, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat. Dit onderstreept de noodzaak om onze inspanningen te verdubbelen ter bescherming van hun leefgebieden en het bevorderen van biodiversiteit. Initiatieven zoals het Zaanse Bijen en bollenlint tonen aan dat lokale acties een significante impact kunnen hebben op het behoud van deze essentiële soorten en het welzijn van onze natuurlijke omgeving. Door samen te werken en bewustwording te vergroten, kunnen we een positieve verandering teweegbrengen voor de solitaire bijen en de biodiversiteit als geheel.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen zijn er wereldwijd?

Er zijn naar schatting over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen.

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Wat is het percentage van solitaire bijensoorten dat op de rode lijst staat?

Bijna 60% van de bijensoorten staat op de rode lijst.

Wat is het doel van het Zaanse Bijen en bollenlint?

Het doel is om aaneengesloten stukken groen en natuur te verbinden en te voorzien van bloemen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit.

Hoe kan ik bijdragen aan het behoud van solitaire bijen?

Je kunt bijdragen door bijvriendelijke tuinen en parken te creëren, deel te nemen aan burgerwetenschapsprojecten en door educatie en bewustwording te vergroten.

Wat zijn enkele voorbeelden van succesvolle projecten voor het behoud van solitaire bijen?

Voorbeelden van succesvolle projecten zijn het Zaanse Bijen en bollenlint en spaarzaam maaien in gemeente Zaanstad, wat beter is voor bijen, vlinders en insecten.