De Verborgen Diversiteit: 350 Soorten Bijen in Nederland en België

In Nederland en België leven ongeveer 350 verschillende soorten bijen. Deze diversiteit is verrassend groot, gezien de meeste mensen alleen bekend zijn met de honingbij. Deze bijensoorten, variërend van solitaire bijen tot hommels en de autochtone zwarte bij, spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten. Dit is niet alleen essentieel voor onze voedselvoorziening maar draagt ook bij aan de biodiversiteit. Ondanks hun belang, staan bijna 60% van deze soorten op de rode lijst, wat aangeeft hoe kwetsbaar deze populaties zijn.

Belangrijke Inzichten

 • Er zijn ongeveer 350 verschillende soorten bijen in Nederland en België, waaronder honingbijen, solitaire bijen, hommels en de autochtone zwarte bij.
 • Bijna 60% van de bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst, wat hun kwetsbaarheid benadrukt.
 • De varroamijt vormt een grote bedreiging voor bijen, met name voor de honingbij.
 • Alle bestuivers, niet alleen bijen, zijn essentieel voor onze voedselvoorziening en het in stand houden van de biodiversiteit.
 • Initiatieven zoals de ‘Week van de Bij’ moedigen gemeentebesturen, bedrijven en burgers aan om actie te ondernemen ter ondersteuning van bijen en andere bestuivers.

1. Honingbijen

De honingbij speelt een cruciale rol in ons ecosysteem door de bestuiving van vele plantensoorten, waaronder gewassen die essentieel zijn voor onze voedselvoorziening. In Nederland en België komen ongeveer 350 verschillende soorten bijen voor, onderverdeeld in honingbijen, solitaire bijen en hommels. De zwarte bij is de enige autochtone honingbij in deze regio’s.

De varroamijt vormt een van de grootste bedreigingen voor de honingbij. Onderzoek in Bosland toont aan dat zwarte bijen mogelijk een verhoogde weerstand tegen deze mijt hebben.

De honingbij is niet alleen belangrijk voor de bestuiving, maar ook voor de productie van honing. Bijen verzamelen nectar van verschillende planten zoals heide, smeerwortel en distel, die vervolgens wordt omgezet in honing.

2. Solitaire bijen

Solitaire bijen vormen een essentiële groep binnen de bijenpopulatie in Nederland en België. In tegenstelling tot honingbijen en hommels, leven solitaire bijen niet in kolonies maar leiden een zelfstandig bestaan. Elk vrouwtje bouwt haar eigen nest en zorgt voor haar nakomelingen. De diversiteit aan solitaire bijen is verbazingwekkend, met meer dan 300 verschillende soorten die elk hun unieke rol spelen in de bestuiving van planten.

Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van vele wilde planten en gewassen.

Een overzicht van enkele bekende soorten solitaire bijen:

 • Metselbijen
 • Wolbijen
 • Groefbijen
 • Zandbijen

Deze bijen zijn gespecialiseerd in het bestuiven van specifieke plantensoorten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen. Het is daarom van groot belang om hun leefomgeving te beschermen en te bevorderen.

3. Hommels

Hommels zijn essentieel voor de biodiversiteit en spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele planten. In Nederland en België zijn er verschillende soorten hommels te vinden, elk met hun eigen unieke eigenschappen en voorkeuren voor bepaalde bloemen en planten.

De zwarte bij is hierbij de enige autochtone honingbij. Dit maakt de zwarte bij bijzonder belangrijk voor het behoud van de lokale biodiversiteit. De varroamijt vormt echter een grote bedreiging voor de gezondheid van bijen, inclusief hommels.

Zowel voor solitaire bijen als voor hommels zijn er verschillende kasten of nestblokken in de handel te koop die natuurlijk bijdragen aan het voortbestaan van deze belangrijke bestuivers.

Het is van cruciaal belang dat we actie ondernemen om de hommelpopulatie te beschermen en te ondersteunen. Dit kan door het creëren van geschikte leefomgevingen en het verminderen van het gebruik van pesticiden die schadelijk kunnen zijn voor bijen.

4. Zwarte bij

De Zwarte bij is de enige inheemse honingbij in Vlaanderen en speelt een cruciale rol in de lokale ecologie door haar unieke bijdrage aan het behoud van biodiversiteit. Echter, deze soort staat onder grote druk en wilde volkeren komen niet meer voor, waardoor het behoud ervan een urgente kwestie is.

In samenwerking met ZwarteBij.org en Natuur en Bos wordt er gewerkt aan het herstel van deze bijensoort in haar natuurlijke habitat, het Pijnven. Dit biedt perspectief voor het behoud van de Zwarte bij en haar belangrijke rol in de ecologie.

Een van de grootste bedreigingen voor de Zwarte bij is de varroamijt. Onderzoek in Bosland bij 42 verschillende volken van de Zwarte bij toont aan dat er gezocht wordt naar tekenen van verhoogde weerstand tegen deze mijt. Dit onderzoek is onderdeel van het ‘RECSMR Project’ en is cruciaal voor de toekomst van de Zwarte bij.

5. Varroamijt

De Varroamijt vormt een ernstige bedreiging voor honingbijen, met name door haar parasitaire aard en de verspreiding van ziekten. Dit kan leiden tot aanzienlijke verliezen in bijenpopulaties, wat weer resulteert in verminderde productiviteit en gedragsveranderingen bij de bijen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar methoden om de weerstand tegen de Varroamijt te verhogen, met name bij de Zwarte bij in Bosland. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van natuurlijke resistentie, zonder het gebruik van chemische middelen zoals oxaalzuur of sterke acariciden.

In Bosland wordt onderzocht of natuurlijke selectie kan leiden tot een mate van resistentie bij de bijen zelf.

Een belangrijk aspect van dit onderzoek is het meten van de hygiënische respons van de bijen. Dit wordt gedaan door te observeren hoe snel bijen hun broed opruimen bij een gesimuleerde besmetting, wat een indicatie kan geven van hun weerbaarheid tegen de Varroamijt. Het doel is om bijenvolkeren te identificeren die een verhoogde weerstand vertonen, zodat deze verder kunnen worden ontwikkeld en gebruikt voor de bestrijding van de Varroamijt.

6. Dagvlinders

Dagvlinders zijn een essentieel onderdeel van de biodiversiteit in Nederland en België. Ze zijn niet alleen een lust voor het oog, maar spelen ook een cruciale rol in de bestuiving van vele plantensoorten. De dagpauwoog is een van de bekendste dagvlinders in deze regio’s en staat symbool voor de verborgen diversiteit die onze natuur te bieden heeft.

Een gevoelig evenwicht tussen plant en dier bemoeilijkt de overlevingskansen van het zeer zeldzame gentiaanblauwtje.

De monitoring van dagvlinders biedt waardevolle inzichten in de gezondheid van ons ecosysteem. Recentelijk is er een vernieuwde vlindermonitoringsroute opgezet om de invloed van beheer en klimaatverandering op de biodiversiteit te onderzoeken. Dit is cruciaal voor het behoud van deze prachtige insecten en hun leefgebieden.

 • Dagpauwoog
 • Gentiaanblauwtje
 • Kommavlinder

Deze soorten vertegenwoordigen slechts een fractie van de diversiteit aan dagvlinders in onze regio. Het behoud van hun habitat is essentieel voor het voortbestaan van deze soorten.

7. Nachtvlinders

Nachtvlinders, vaak over het hoofd gezien in vergelijking met hun dagactieve tegenhangers, spelen een cruciale rol in het ecosysteem. Ze zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten en dienen als voedselbron voor andere dieren.

Nachtvlinders zijn aangepast aan het leven in het donker, met speciale zintuigen om in het nachtelijke duister te navigeren.

De diversiteit aan nachtvlinders in Nederland en België is opmerkelijk, met honderden soorten die elk hun unieke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. De Vlinderstichting zet zich al decennia in voor de bescherming van deze belangrijke groep insecten.

8. Zweefvliegen

Zweefvliegen, vaak verward met bijen vanwege hun gelijkende uiterlijk, spelen een cruciale rol in het ecosysteem als bestuivers. De diversiteit aan zweefvliegen in Nederland en België is opmerkelijk, met soorten variërend van de kleine bosbijvlieg tot de opvallende dagpauwoog-zweefvlieg.

Zweefvliegen zijn meesters in het stilhangen in de lucht, een vaardigheid die hen onderscheidt van vele andere insecten.

Hieronder volgt een lijst van enkele opvallende zweefvliegsoorten:

 • Bosbijvlieg
 • Dagpauwoog-zweefvlieg
 • Citroenvlinder mimic
 • Bruinrode heidelibel mimic

Deze soorten illustreren de verbazingwekkende aanpassingsvermogen van zweefvliegen, die vaak mimiek gebruiken om roofdieren te ontwijken.

9. Kevertjes

In Nederland en België zijn er tal van kevertjes die een cruciale rol spelen in het ecosysteem. Deze kleine insecten zijn verantwoordelijk voor het afbreken van organisch materiaal en het bestuiven van verschillende plantensoorten. Kevertjes zijn onmisbaar voor de biodiversiteit en dragen bij aan een gezonde natuur.

Hieronder volgt een lijst van enkele bekende keversoorten die in deze regio’s voorkomen:

 • Johanneskever
 • Junikever
 • Kleine julikever
 • Krompootdoodgraver
 • Bruine korenbout

Het is belangrijk om de habitat van deze kevertjes te beschermen en te bevorderen, aangezien ze een essentiële rol spelen in het ecosysteem.

De diversiteit aan kevertjes in Nederland en België is indrukwekkend en toont de verborgen rijkdom van onze natuur. Door bewustwording en bescherming kunnen we ervoor zorgen dat deze kleine helden hun belangrijke werk kunnen voortzetten.

10. Heidelibellen

Heidelibellen vormen een fascinerende groep binnen de insectenwereld van Nederland en België. De diversiteit onder deze soorten is opmerkelijk, met 9 verschillende soorten in Vlaanderen alleen al. Deze soorten lijken op het eerste gezicht sterk op elkaar, maar bij nadere inspectie onthullen subtiele details hun unieke kenmerken.

De Kempense heidelibel, een van de meest bijzondere soorten, is te herkennen aan zijn driehoekige tot druppelvormige vlekken op de zijkant van het achterlijf. Mannetjes pronken met kleuren van de Belgische driekleur en hebben zwarte poten, terwijl de vrouwtjes een minder opvallende bruingele kleur hebben.

Andere opmerkelijke soorten heidelibellen die waargenomen kunnen worden, zijn de bandheidelibel, de zwarte heidelibel en de steenrode heidelibel. Het identificeren van deze soorten is een uitdaging en vereist aandacht voor detail.

11. Kempense heidelibel

De Kempense heidelibel staat op de rode lijst en is zeer zeldzaam in Vlaanderen, met het Hageven in Pelt als laatste bekende leefgebied. Deze soort is moeilijk te identificeren vanwege de subtiele verschillen met andere heidelibellen. Mannetjes zijn herkenbaar aan driehoekige tot druppelvormige vlekken op het achterlijf en zwarte poten, terwijl vrouwtjes een bruingele kleur hebben met soortgelijke vlekken.

Het behoud van de Kempense heidelibel vereist gerichte inspanningen, gezien hun beperkte aantal en specifieke habitatvereisten.

Andere opmerkelijke soorten heidelibellen in het Hageven zijn:

 • Bandheidelibel
 • Zwarte heidelibel
 • Steenrode heidelibel

Deze diversiteit onderstreept het belang van het Hageven als een cruciale habitat voor heidelibellen in Vlaanderen.

12. Aziatische honingbijen

De Aziatische honingbijen onderscheiden zich door hun unieke verdedigingsmechanismen tegen natuurlijke vijanden zoals de Aziatische hoornaar. Deze hoornaar, die sinds 2017 in Nederland voorkomt, vormt een ernstige bedreiging voor de lokale bijenpopulaties door het afvangen van honingbijen bij de bijenkast. De Aziatische honingbijen hebben echter specifieke strategieën ontwikkeld om zich tegen dergelijke aanvallen te verdedigen, in tegenstelling tot de Europese honingbijen die nog geen effectieve verdedigingsmechanismen hebben ontwikkeld.

De Aziatische hoornaar creëert een dusdanige stress bij de honingbijen dat ze hun nest niet meer goed durven te verlaten, met alle gevolgen van dien.

Biologiestudent Lard Bielen onderzoekt de respons van zwarte bijenvolken in het Pijnven op de Aziatische hoornaar. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van Prof. Nathalie Beenaerts en bijendeskundige Dylan Elen, en is gericht op het begrijpen van de verdedigingsstrategieën van de zwarte bij tegen deze invasieve soort.

13. Bijenburcht

Is er in jouw stad of gemeente al een bijenburcht? De meeste bijensoorten (70%) nestelen immers in de grond. Dit maakt de bijenburcht een essentieel onderdeel voor het behoud van de bijenpopulatie. Een bijenburcht, vaak vergezeld van een informatief bord, helpt om het bewustzijn over deze verborgen bijenwereld te vergroten.

Een bijenburcht met een passend infobord dat via de website van week van de bij gratis beschikbaar is, maakt mensen bewust van het bestaan van deze schijnbaar onzichtbare bijenwereld.

Naast de bijenburcht zijn er ook andere initiatieven zoals infostanden rond bestuivers en bezoeken aan het Natuur en Milieucentrum. Deze activiteiten bieden een ideale plek om je te laten bestuiven met het bloemen- en bijenvirus.

Dit jaar richten we ons op alle bestuivers, waaronder bijen, hommels, dag- en nachtvlinders, zweefvliegen, kevertjes en vele andere insecten. Deze diversiteit is essentieel voor onze voedselvoorziening en het behoud van biodiversiteit.

14. Pijnven

Het Pijnven is een uitgestrekt natuurgebied dat bekend staat om zijn rijke biodiversiteit en unieke ecosystemen. In dit gebied zijn recentelijk inspanningen verricht om de natuurlijke habitat te versterken en de diversiteit van planten en dieren te vergroten.

Een opmerkelijke actie in het Pijnven-domein was het planten van een honderdtal ‘kloempen‘ in 2023. Deze ‘kloempen’ zijn een actieve vervanging van boomsoorten op een afgemeten manier, bedoeld om de ecologische waarde van het gebied te verhogen. Deze inspanning onderstreept het belang van actief beheer en herstel van natuurgebieden voor het behoud van biodiversiteit.

Het Pijnven biedt een thuisbasis voor een breed scala aan flora en fauna, waardoor het een cruciale rol speelt in het behoud van de natuurlijke rijkdom van de regio.

Deze acties zijn essentieel voor het behoud van de natuurlijke schoonheid en ecologische diversiteit van het Pijnven en dragen bij aan een gezondere en veerkrachtigere natuur.

15. Bijenkasten

Bijenkasten spelen een cruciale rol in de imkerij en bijenconservatie. Ze bieden een veilige haven voor bijenvolken en faciliteren de productie van honing en andere bijenproducten. De nabijheid van bijenkasten is essentieel voor het succesvol bevruchten van zwarte darren, waarna de bevruchte koninginnen terugkeren om hun eigen volk te starten.

Bijenkasten zijn niet alleen belangrijk voor de productie van honing, maar ook voor het onderzoek naar de overleving van bijenvolken in het wild, zonder behandeling tegen de Varroa-mijt.

Bijenkasten komen in verschillende soorten en maten, afgestemd op de behoeften van de imker en de bijen. Een overzicht van beschikbare bijenkast raampjes:

 • Standaard raampjes
 • Gemonteerde raampjes
 • Aangepaste raampjes voor specifieke bijensoorten

16. Zwarte darren

De zwarte darren spelen een cruciale rol in het behoud van de inheemse zwarte bijenpopulatie in Nederland en België. Deze darren, afkomstig van de enige inheemse honingbij in Vlaanderen, worden zorgvuldig ingezet voor de bevruchting van koninginnen om zo de genetische zuiverheid van de populatie te waarborgen.

In de paringsstand van ZwarteBij.org te Bosland, worden zwarte darren en maagdelijke zwarte koninginnen samengebracht. Het doel is om zuivere paringen te verkrijgen, wat essentieel is voor het behoud van deze bedreigde bijensoort.

De inspanningen voor het behoud van de zwarte bij omvatten niet alleen het zorgvuldig beheren van de paringsstand, maar ook het organiseren van infodagen en het samenbrengen van imkers die zich inzetten voor deze zaak. Het is een complex proces dat de toewijding vereist van vele betrokkenen, van onderzoekers tot imkers.

17. Bevruchte koninginnen

Bevruchte koninginnen spelen een cruciale rol in de instandhouding en uitbreiding van bijenvolken. Eenmaal bevrucht, kunnen koninginnen voor de rest van hun leven eitjes leggen, gebaseerd op die ene succesvolle bevruchting. Dit proces vindt plaats in speciaal ingerichte paringsstanden, waar maagdelijke koninginnen en zwarte darren samenkomen voor de bruidsvlucht.

In de paringsstand van ZwarteBij.org te Bosland worden deze cruciale ontmoetingen gefaciliteerd, met als doel zuivere paringen te verkrijgen.

De procedure voor het bevruchten van koninginnen omvat meerdere stappen:

 1. Plaatsing van maagdelijke koninginnen in bevruchtingskastjes nabij bijenkasten met zwarte darren.
 2. De bruidsvlucht, waarbij koninginnen en darren elkaar in de lucht ontmoeten.
 3. Terugkeer van de bevruchte koninginnen naar de imkers om hun eigen volk op te starten.

De locatie van de paringsstand in het uitgestrekte natuurgebied Bosland minimaliseert de kans op bevruchting door niet-zwarte darren, waardoor de zuiverheid van de zwarte bij goed gewaarborgd blijft.

18. Varroa-mijt

De Varroamijt is een van de grootste bedreigingen voor honingbijen, met name vanwege haar vermogen om ziekten te verspreiden en bijenpopulaties te decimeren. De weerstand tegen de Varroamijt bij de Zwarte bijenvolkeren van Bosland is een belangrijk onderzoeksgebied. Dit onderzoek richt zich op het identificeren van gedrag dat wijst op verhoogde weerstand tegen deze parasiet.

Het onderzoek naar de weerbaarheid van bijen tegen de Varroamijt omvat het observeren van hun hygiënische respons. Dit is cruciaal voor het bepalen van de potentie van een bijenvolk.

Momenteel worden chemische producten zoals oxaalzuur en sterke acariciden voorgesteld als oplossing voor de bedreiging van de Varroamijt. Echter, de zoektocht naar natuurlijke weerstand binnen bijenvolkeren blijft van groot belang:

 • Observatie van hygiënische respons
 • Meten van de snelheid van broed opruiming
 • Identificatie van natuurlijke weerstandsfactoren

19. Bestuivers

Bestuivers spelen een cruciale rol in de biodiversiteit en de productie van voedselgewassen. Zonder bestuivers zou een groot deel van de planten die we voor voedsel, kleding en medicijnen gebruiken, niet kunnen bestaan.

Bestuivers zijn niet alleen honingbijen, maar ook solitaire bijen, hommels, vlinders, en zweefvliegen. Elk van deze groepen draagt bij aan de bestuiving van planten.

Hieronder volgt een lijst van enkele belangrijke bestuivers:

 • Honingbijen
 • Solitaire bijen
 • Hommels
 • Dagvlinders
 • Nachtvlinders
 • Zweefvliegen

De bescherming en het behoud van bestuivers is essentieel voor het behoud van onze ecosystemen. Initiatieven zoals de ‘Week van de Bij‘ en symposia over wilde bestuivers zijn cruciaal voor het vergroten van het bewustzijn en het nemen van actie.

20. Bloemen- en bijenvirus

Het bloemen- en bijenvirus vormt een significante bedreiging voor de biodiversiteit en de gezondheid van bijenpopulaties. Dit virus kan zich snel verspreiden onder zowel wilde als gedomesticeerde bijen, wat leidt tot verminderde bestuivingsactiviteit en bijgevolg een negatieve impact op de landbouw en natuurlijke ecosystemen.

Het is cruciaal om de verspreiding van dit virus te beperken door middel van preventieve maatregelen en onderzoek naar resistentie.

Een effectieve aanpak vereist een gecombineerde inspanning van onderzoekers, imkers en beleidsmakers. Het identificeren van resistente bijensoorten en het ontwikkelen van vaccins zijn voorbeelden van strategieën die kunnen bijdragen aan de beheersing van het virus. Daarnaast is het belangrijk om de algemene gezondheid van bijenpopulaties te verbeteren door het bieden van een rijk voedselaanbod en geschikte nestgelegenheid.

21. Actieplan wilde bestuivers

Het Actieplan wilde bestuivers is een initiatief dat zich richt op het verbeteren van de leefomgeving voor bijen en andere bestuivers. Dit plan benadrukt het belang van het creëren van meer nestgelegenheid, het verzekeren van een voldoende voedselaanbod, en het reduceren van het gebruik van pesticiden. Deze acties zijn cruciaal voor het behoud van de biodiversiteit en het ondersteunen van de bestuiving, wat essentieel is voor onze voedselvoorziening.

In het kader van dit actieplan worden gemeentebesturen, bedrijven en burgers aangemoedigd om actief bij te dragen aan een betere leefomgeving voor alle bestuivers.

Belangrijke actiepunten binnen het actieplan zijn:

 • Uitbreiden van het areaal wilde natuur
 • Kwalitatieve verbetering van bestaande natuur
 • Aansturen op pesticidereductie
 • Aanplanten van inheemse bomen en struiken
 • Natuurlijk beheer van groen

Deze acties worden ondersteund door de jaarlijkse Week van de Bij, waarbij extra aandacht wordt besteed aan het belang van bestuivers. Ambassadeurs zoals chocolatier Dominique Persoone en presentator Britt Van Marsenille zetten zich in om de boodschap te versterken en bewustzijn te creëren.

22. Nestgelegenheid

Het creëren van nestgelegenheid is cruciaal voor de instandhouding en groei van de bijenpopulatie. Verschillende soorten bijen vereisen verschillende soorten nesten, variërend van holle stengels voor solitaire bijen tot ondergrondse holen voor hommels. Het aanbieden van een diversiteit aan nestgelegenheden kan helpen om een gezonde en diverse bijenpopulatie te ondersteunen.

Het is belangrijk om natuurlijke materialen te gebruiken en chemische behandelingen te vermijden om de bijen niet te schaden.

Hieronder volgt een lijst van enkele eenvoudige manieren om nestgelegenheid te bieden:

 • Gebruik holle stengels of bamboe voor solitaire bijen.
 • Laat dode bomen of stronken staan voor houtnestelende bijen.
 • Creëer zandige of kale grondplekken voor grondnestelende bijen.
 • Installeer specifieke bijenhotels voor diverse soorten bijen.

23. Voedselaanbod

Het voedselaanbod is cruciaal voor de gezondheid en overleving van bijen en andere bestuivers. Een divers en rijk voedselaanbod ondersteunt een gezonde bijenpopulatie en draagt bij aan de biodiversiteit in het algemeen. Het is belangrijk om een verscheidenheid aan bloemen en planten te bieden die gedurende verschillende seizoenen bloeien, zodat bestuivers het hele jaar door voedsel hebben.

Het creëren van bloemenweiden en het planten van inheemse bloemsoorten zijn effectieve manieren om het voedselaanbod te vergroten.

Hieronder volgt een lijst van aanbevolen planten die bijdragen aan een rijk voedselaanbod voor bijen:

 • Zomerbloeiers
 • Biologische bloembollen
 • 1-jarige bloemen
 • 2-jarige bloemen
 • Bloemenweiden en mengsels
 • Biologische bloemen

Deze planten bieden niet alleen voedsel aan bijen, maar verhogen ook de esthetische waarde van de omgeving. Het is essentieel om pesticiden te vermijden of te minimaliseren bij het verzorgen van deze planten, om de gezondheid van bijen en andere bestuivers te beschermen.

24. Pesticidereductie

Pesticidereductie is cruciaal voor het behoud van biodiversiteit en het welzijn van bestuivers. Het verminderen van het gebruik van pesticiden in tuinen, parken en landbouwgebieden draagt bij aan een gezondere leefomgeving voor bijen, hommels en andere belangrijke bestuivers.

Door het aansturen op pesticidereductie, het aanplanten van inheemse bomen en struiken en een natuurlijk beheer beoogt Week van de Bij een verbetering van de algemene biodiversiteit.

Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om bij te dragen aan pesticidereductie:

 • Gebruik natuurlijke bestrijdingsmiddelen zoals neemolie of zeepoplossingen.
 • Kies voor inheemse planten die van nature resistenter zijn tegen plagen.
 • Moedig natuurlijke predatoren aan door het creëren van een divers ecosysteem in je tuin.
 • Beperk het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot een absoluut minimum.

25. Week van de Bij and more

De Week van de Bij is een jaarlijks terugkerend evenement dat zich richt op het vergroten van het bewustzijn over het belang van bijen en andere bestuivers voor ons ecosysteem. Gedurende deze week worden er diverse activiteiten georganiseerd om de bijenpopulatie te ondersteunen en te promoten.

Deelnemen aan het symposium is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Enkele hoogtepunten van de Week van de Bij 2024 zijn:

 • Kick Off en persvoorstelling nieuw Suske & Wiske verhaal ‘De Hippe hommels’ te Meise op zondag 26 mei.
 • Symposium “Wilde bestuivers” voor milieu- en groendiensten op donderdag 30 mei.

Daarnaast gaat de Week van de Bij samenwerken met de actie “Maai Mei Niet”, een initiatief om je gazon minder vaak te maaien en zo een voedselrijke omgeving voor bijen en andere dieren te creëren. Dit benadrukt het belang van lokale acties en hoe individuele bijdragen een verschil kunnen maken voor de bijenpopulatie.

Conclusie

De verborgen diversiteit van bijen in Nederland en België, met een indrukwekkend aantal van 350 soorten, onthult een rijke en complexe wereld die essentieel is voor onze biodiversiteit en voedselvoorziening. Van de solitaire bijen tot de enige autochtone honingbij, de zwarte bij, elk speelt een cruciale rol in de bestuiving van planten en gewassen. De bedreigingen zoals de varroamijt en het gebrek aan natuurlijke nestgelegenheid benadrukken de urgentie van beschermingsmaatregelen. Initiatieven zoals de ‘Week van de Bij’ en onderzoek naar weerstand tegen parasieten zijn stappen in de goede richting om deze onmisbare bestuivers te ondersteunen. Laten we ons inzetten voor een toekomst waarin de bijenpopulatie kan floreren, voor onze eigen welvaart en die van de natuur.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten bijen zijn er in Nederland en België?

In Nederland en België leven ongeveer 350 verschillende soorten bijen, waaronder honingbijen, solitaire bijen en hommels.

Wat is de grootste bedreiging voor honingbijen?

De varroamijt is een van de grootste bedreigingen voor honingbijen.

Wat is een bijenburcht?

Een bijenburcht is een speciaal aangelegde plek waar bijen kunnen nestelen. De meeste bijensoorten nestelen in de grond.

Wat is het doel van de Week van de Bij?

Tijdens de Week van de Bij worden gemeentebesturen, bedrijven en burgers aangemoedigd om in te zetten op nestgelegenheid, voedselaanbod en pesticidereductie voor bijen en andere bestuivers.

Hoe overleven zwarte bijenvolken in het Pijnven?

In het Pijnven worden zwarte bijenvolken onderzocht op hun overlevingskansen in het gebied zonder behandelingen tegen de Varroa-mijt.

Wat zijn de voornaamste bestuivers naast bijen?

Naast bijen en hommels zorgen ook dag- en nachtvlinders, zweefvliegen, kevertjes en andere insecten voor de bestuiving van planten.