De Rode Lijst: Waarom Bijna 60% van Onze Bijen Bedreigd Wordt

Bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem door de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de productie van voedsel en het behoud van de biodiversiteit. Helaas wordt bijna 60% van de bijensoorten in Nederland en België bedreigd. Dit artikel belicht de oorzaken van deze bedreiging, initiatieven voor het behoud van bijen, de rol van inheemse flora, en de uitdagingen en oplossingen voor deze problematiek.

Belangrijkste Punten

 • Er leven ongeveer 350 bijensoorten in Nederland en België, waarvan bijna 60% bedreigd wordt.
 • Bijenoases, bestaande uit fruitbomen, inheemse bomen en struiken, en bijenhotels, zijn cruciaal voor het behoud van bijen.
 • De Werkgroep Biodiversiteit speelt een belangrijke rol bij het onderhouden van bijenoases en heeft behoefte aan meer vrijwilligers.
 • Toenemende verdroging, recreatie, verplichte vanggewassen en natuurlijke vijanden zoals kraaien en vossen vormen grote uitdagingen.
 • Inheemse flora, zoals sleedoorn, kornoelje, roos, en liguster, biedt essentiële voedselbronnen en schuilplaatsen voor bijen.

De Bedreiging van Bijen in Nederland en België

Overzicht van de bijensoorten

In Nederland en België zijn er honderden soorten wilde bijen, elk met hun eigen unieke eigenschappen en leefomgevingen. Bijna 60% van deze soorten wordt bedreigd, wat een directe impact heeft op de biodiversiteit en het ecologische evenwicht. De urgentie om deze soorten te beschermen is hoog, gezien hun cruciale rol in de bestuiving van zowel wilde planten als gewassen die essentieel zijn voor de menselijke voeding.

Bijen spelen een onmisbare rol in ons ecosysteem door de bestuiving van planten en gewassen. Zonder hen zou ons voedselsysteem in gevaar komen.

Het is belangrijk om de diversiteit en het aantal bijensoorten te behouden om een gezond en veerkrachtig ecosysteem te waarborgen. Initiatieven voor het behoud van bijen zijn daarom essentieel en moeten worden ondersteund door zowel de overheid als de gemeenschap.

Factoren die bijen bedreigen

De bedreiging van bijen in Nederland en België is een complex probleem met meerdere oorzaken. Pesticidengebruik is een van de voornaamste factoren die bijen bedreigen. Deze chemicaliën kunnen bijen direct doden of hun vermogen om te navigeren en voedsel te vinden aantasten.

Naast pesticiden spelen ook habitatverlies en klimaatverandering een belangrijke rol in de afname van bijenpopulaties.

Een andere belangrijke factor is de verspreiding van ziekten en parasieten, zoals de Varroamijt, die bijenkolonies kunnen decimeren. Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste factoren die bijen bedreigen:

 • Pesticidengebruik
 • Habitatverlies
 • Klimaatverandering
 • Ziekten en parasieten zoals de Varroamijt
 • Concurrentie met invasieve soorten

De impact van de rode lijst

De publicatie van de rode lijst heeft een cruciale rol gespeeld in het bewustzijn rond de bedreiging van bijensoorten in Nederland en België. Deze lijst benadrukt niet alleen de soorten die op het punt staan te verdwijnen, maar ook de noodzaak voor dringende actie om hun voortbestaan te waarborgen.

De rode lijst fungeert als een wake-up call voor zowel beleidsmakers als het grote publiek.

Een belangrijk aspect van de impact van de rode lijst is de stimulans die het biedt voor onderzoek en behoudsinitiatieven. Door de lijst wordt duidelijk welke soorten de meeste aandacht nodig hebben en waar inspanningen geconcentreerd moeten worden. Dit heeft geleid tot een toename van projecten gericht op het behoud van bijen, variërend van de aanleg van bijenoases tot de oprichting van werkgroepen voor biodiversiteit.

 • Aanleg van bijenoases
 • Oprichting van werkgroepen voor biodiversiteit
 • Vrijwilligerswerk en gemeenschapsinspanningen

Initiatieven voor het Behoud van Bijen

Aanleg van bijenoases

Het aanleggen van bijenoases is een cruciale stap in het behoud van bijenpopulaties. Deze oases bieden niet alleen een rijke bron van voedsel en schuilplaatsen voor bijen, maar dragen ook bij aan de biodiversiteit van het gebied. De samenwerking tussen lokale gemeenschappen, vrijwilligers en organisaties zoals Stichting Landschapsbeheer Gelderland is essentieel voor het succes van deze projecten.

Bijenoases zijn uitgerust met bijenhotels, die extra nestgelegenheid bieden voor solitaire bijen.

De werkgroep Biodiversiteit heeft in samenwerking met de gemeente Wageningen en onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland in totaal vijf bijenoases aangelegd. Deze inspanningen tonen aan hoe lokale initiatieven een significante impact kunnen hebben op de bescherming van bijen. Iedereen die geïnteresseerd is in het bijdragen aan deze projecten kan zich aansluiten bij de werkgroep of zelf initiatieven starten om bijenoases aan te leggen.

Werkgroep Biodiversiteit

De Werkgroep Biodiversiteit speelt een cruciale rol in het behoud van bijen en de verrijking van de biodiversiteit. Deze groep vrijwilligers zet zich in voor het onderhoud en de uitbreiding van bijenoases, die essentieel zijn voor het welzijn van bijenpopulaties.

De werkgroep is altijd op zoek naar nieuwe leden die willen bijdragen aan deze belangrijke missie.

De focus ligt niet alleen op het onderhouden van bestaande bijenoases, maar ook op het creëren van nieuwe habitats die de biodiversiteit ondersteunen. Door samen te werken met lokale gemeenschappen en organisaties, zoals OBS de Wereld en de gemeente Wageningen, wordt de impact van deze inspanningen vergroot.

Vrijwilligerswerk en gemeenschapsinspanningen

Vrijwilligerswerk en gemeenschapsinspanningen spelen een cruciale rol in het behoud van bijen en het bevorderen van biodiversiteit. Lokale en wereldwijde initiatieven variëren van educatieve projecten tot het aanleggen van bijenoases, waarbij de inzet van vrijwilligers onmisbaar is. Deze projecten tonen aan dat met gezamenlijke inspanningen significante verbeteringen mogelijk zijn.

Door samen te werken kunnen we een verschil maken in het behoud van bijen en het verbeteren van onze lokale ecosystemen.

Een overzicht van enkele succesvolle projecten:

 • Educatieve programma’s over het belang van bijen
 • Aanleg van bijenoases in lokale gemeenschappen
 • Initiatieven voor het planten van inheemse flora

Deze projecten benadrukken het belang van gemeenschapsbetrokkenheid en de positieve impact die vrijwilligers kunnen hebben op de biodiversiteit en het welzijn van bijen. Het is essentieel dat deze inspanningen worden voortgezet en uitgebreid om de bedreigde bijenpopulaties te ondersteunen.

De Rol van Inheemse Flora

Belang van inheemse bomen en struiken

Inheemse bomen en struiken spelen een cruciale rol in het behoud van onze bijenpopulaties. Door het aanplanten van soorten zoals sleedoorn, kornoelje, roos, en liguster, creëren we een rijke bron van stuifmeel en nectar. Dit is essentieel voor de voeding van bijen en andere bestuivers. De diversiteit aan inheemse flora draagt bij aan een gezond en veerkrachtig ecosysteem.

In samenwerking met initiatieven zoals ‘Meer Bomen Nu’, worden jonge boompjes verzameld en uitgedeeld aan nieuwe plantplekken. Dit zorgt niet alleen voor meer biodiversiteit, maar ook voor een toekomstbestendige leefomgeving voor bijen.

De aanleg van bijenoases, waarbij naast bomen ook wilde bloemen worden ingezaaid, versterkt de leefomgeving van bijen verder. Deze oases bieden niet alleen voedsel, maar ook nestgelegenheid en bescherming tegen natuurlijke vijanden. Het is duidelijk dat de inzet voor inheemse flora een fundamentele stap is in de strijd tegen de achteruitgang van bijenpopulaties.

Bijdrage aan de biodiversiteit

De bijdrage van inheemse flora aan de biodiversiteit is cruciaal voor het behoud van een gezond ecosysteem. Inheemse bomen en struiken bieden niet alleen een habitat voor wilde bijen en andere bestuivers, maar dragen ook bij aan de stabiliteit van lokale ecosystemen door het bieden van voedsel en bescherming.

Biodiversiteit is de basis voor ons bestaan, inclusief schone lucht, fris water, en een goede bodemkwaliteit.

Het planten van inheemse flora is een effectieve manier om de biodiversiteit te vergroten. Dit heeft niet alleen een positieve impact op bijen, maar ook op de algehele gezondheid van het milieu. Het creëren van bijenoases en het onderhouden ervan door werkgroepen en vrijwilligers draagt significant bij aan dit doel.

Voedselbronnen voor bijen

Bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem door de bestuiving van planten, maar ze staan onder druk door verschillende factoren. Een van de belangrijkste maatregelen om bijen te helpen, is het aanbieden van voldoende voedselbronnen. Dit kan door het planten van inheemse bomen en struiken die een lange periode bloeien. Deze planten bieden niet alleen nectar en stuifmeel aan bijen, maar trekken ook andere nuttige insecten aan.

Inheemse planten zoals sleedoorn, kornoelje, roos en liguster zijn essentieel voor het creëren van bijenoases waar bijen voedsel en schuilplekken kunnen vinden.

Hieronder volgt een lijst van inheemse planten die bijdragen aan de voedselvoorziening voor bijen:

 • Sleedoorn
 • Kornoelje
 • Roos
 • Liguster

Het aanleggen van bijenoases met deze planten heeft niet alleen een positieve impact op de bijenpopulatie, maar ook op de algehele biodiversiteit.

Uitdagingen en Oplossingen

Toenemende verdroging en recreatie

De toenemende verdroging en intensivering van recreatie in Nederland en België vormen een significante bedreiging voor de bijenpopulatie. Door droogte, watervervuiling en verlies van levende bodems en biodiversiteit wordt het leefgebied van bijen ernstig aangetast. Bovendien leidt de toename van recreatiegebieden vaak tot een vermindering van de natuurlijke habitats waar bijen van afhankelijk zijn.

De uitdaging ligt in het vinden van een balans tussen recreatie en het behoud van biodiversiteit.

Een mogelijke oplossing is het creëren van specifieke zones binnen recreatiegebieden die gericht zijn op het behoud van bijen en andere bestuivers. Deze zones kunnen worden ingericht met inheemse flora die essentieel is voor het voortbestaan van bijen. Door samen te werken met lokale gemeenschappen en stakeholders kan er een regeneratieve cultuur ontstaan die de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen en bijen erkent en bevordert.

 • Aanleg van bijenoases: Speciale gebieden binnen recreatiezones waar bijen veilig kunnen leven en voedsel vinden.
 • Samenwerking met lokale gemeenschappen: Het betrekken van de lokale bevolking bij het behoud van bijen en hun habitats.
 • Educatie en bewustwording: Het vergroten van het bewustzijn over het belang van bijen en hoe men kan bijdragen aan hun bescherming.

Natuurlijke vijanden

Bijen staan niet alleen onder druk door menselijke activiteiten, maar ook door natuurlijke vijanden. Deze vijanden, waaronder de Aziatische hoornaar, vormen een significante bedreiging voor de bijenpopulatie. De Aziatische hoornaar, een invasieve exoot, heeft in Nederland en België geen natuurlijke vijanden en voedt zich met bijen en andere insecten.

Bijenhouders vrezen de razendsnelle opkomst van de Aziatische hoornaar.

Naast de Aziatische hoornaar zijn er andere natuurlijke vijanden die bijen bedreigen:

 • Kraaien en vossen
 • Spinnen en mieren
 • Vogels die zich voeden met bijen

Deze lijst toont aan dat bijen van verschillende kanten bedreigd worden, wat de noodzaak voor beschermingsmaatregelen onderstreept.

Vanggewassen en hun effecten

Vanggewassen spelen een cruciale rol in de verbetering van de bodemgezondheid en biodiversiteit. Ze bieden niet alleen een habitat en voedselbron voor bijen en andere bestuivers, maar helpen ook bij het beheersen van onkruid en het verbeteren van de bodemstructuur. De diversiteit aan vanggewassen kan significant bijdragen aan de veerkracht van het ecosysteem.

Vanggewassen zijn essentieel voor het behoud van een gezonde bodem en een rijke biodiversiteit.

Een overzicht van de voordelen van vanggewassen:

Conclusie

De situatie van bijna 60% van onze bijen die bedreigd worden, is een dringende oproep tot actie. De aanleg van bijenoases in Wageningen en andere initiatieven tonen aan dat lokale gemeenschappen een cruciale rol kunnen spelen in het ondersteunen van deze essentiële bestuivers. Door inheemse bomen en struiken te planten en bijenhotels te bouwen, kunnen we helpen de biodiversiteit te vergroten en een veilige haven te bieden voor wilde bijen. Het is van vitaal belang dat we ons bewust worden van de uitdagingen waar bijen voor staan en actief bijdragen aan hun bescherming. Laten we samenwerken om de rode lijst te verkorten en onze bijenpopulaties te behouden voor toekomstige generaties.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten bijen leven er in Nederland en België?

In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten bijen, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.

Wat zijn bijenoases en waarom zijn ze belangrijk?

Bijenoases zijn speciaal aangelegde gebieden met fruitbomen, inheemse bomen en struiken, en kruidenrijk grasland die dienen als voedselbron en schuilplaats voor bijen. Ze zijn belangrijk voor het vergroten van de biodiversiteit en het ondersteunen van het insectenleven.

Wat doet de Werkgroep Biodiversiteit?

De Werkgroep Biodiversiteit onderhoudt de bijenoases samen met de eigenaren en is altijd op zoek naar extra vrijwilligers voor dit doel.

Waarom staan bijna 60% van de bijensoorten op de rode lijst?

Deze bijensoorten worden bedreigd door factoren zoals habitatverlies, pesticidengebruik, klimaatverandering en ziekten, wat leidt tot hun plaatsing op de rode lijst.

Hoe kunnen vrijwilligers bijdragen aan het behoud van bijen?

Vrijwilligers kunnen bijdragen door te helpen bij het aanleggen en onderhouden van bijenoases, deel te nemen aan werkgroepen zoals de Werkgroep Biodiversiteit, en door bewustwording te creëren over het belang van bijenbescherming.

Wat zijn de voordelen van inheemse flora voor bijen?

Inheemse flora biedt belangrijke voedselbronnen voor bijen door een lange bloeiperiode en ondersteunt de biodiversiteit door een geschikte habitat te bieden.