Conservatie-inspanningen voor solitaire bijen: Wat kan er gedaan worden?

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving en daarmee in het behoud van biodiversiteit. In Nederland en België leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat. Het is daarom van groot belang dat er conservatie-inspanningen worden ondernomen om deze soorten te beschermen en te ondersteunen.

Belangrijke Punten

 • Solitaire bijen zijn cruciaal voor de bestuiving en biodiversiteit, met ongeveer 350 soorten in Nederland en België.
 • Veel solitaire bijensoorten worden bedreigd en staan op de rode lijst, wat aangeeft dat hun populaties afnemen.
 • Het verlies van habitat, het gebruik van pesticiden, en de aanwezigheid van parasieten zoals de varroamijt vormen grote bedreigingen voor solitaire bijen.
 • Conservatiestrategieën zoals het creëren van bijvriendelijke habitats, het planten van inheemse bloemen, en natuurlijke bestrijdingsmethoden tegen parasieten zijn essentieel voor de bescherming van solitaire bijen.
 • De gemeenschap kan een belangrijke rol spelen in de bescherming van solitaire bijen door bewustwording, educatie, en het aanleggen van bijentuinen.

Het belang van solitaire bijen voor de biodiversiteit

De cruciale rol van solitaire bijen in de bestuiving

Solitaire bijen spelen een essentiële rol in de bestuiving van zowel gecultiveerde gewassen als wilde flora. Zonder deze ijverige bestuivers zou onze voedselvoorziening en biodiversiteit ernstig in gevaar komen. Wereldwijd is ongeveer 75% van de gecultiveerde gewassen afhankelijk van bestuiving door dieren, waaronder solitaire bijen.

Het aantrekken van bestuivers zoals solitaire bijen is cruciaal voor de voortplanting van planten. Dit kan bereikt worden door een diversiteit aan bloemen, kruiden en bomen aan te bieden die nectar, stuifmeel en soms hars voor propolis leveren.

Om de bestuiving door solitaire bijen te bevorderen, is het belangrijk om een gevarieerde habitat te creëren die rijk is aan nectar en stuifmeel. Dit omvat:

 • Diverse bloemsoorten die gedurende verschillende seizoenen bloeien
 • Kruiden en grassen
 • Verschillende boomsoorten zoals wilgen, acacia’s en dennen

Deze maatregelen verhogen niet alleen de kans op succesvolle bestuiving, maar ondersteunen ook de algemene gezondheid en diversiteit van het ecosysteem.

De diversiteit van solitaire bijensoorten in Nederland en België

In Nederland en België is er een rijke diversiteit aan solitaire bijensoorten te vinden. Deze variëteit is cruciaal voor de bestuiving van zowel wilde planten als landbouwgewassen. De aanwezigheid van verschillende bijensoorten zorgt voor een robuust ecosysteem, dat beter bestand is tegen ziektes en veranderingen in het milieu.

De plaatsen waar je wilde, inheemse orchideeën in België kunt vinden zijn schaars. Ze staan op de lijst van wettelijk beschermde planten, een lijst die in 1973 werd opgesteld.

De bescherming van de habitat van solitaire bijen is daarom van groot belang. Het behoud van deze habitats helpt niet alleen de bijen zelf, maar ook de planten die zij bestuiven, waaronder zeldzame en bedreigde soorten zoals wilde orchideeën.

De impact van solitaire bijen op de voedselvoorziening

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van zowel gecultiveerde gewassen als wilde flora. Zonder deze ijverige bestuivers zou ons voedselaanbod en de biodiversiteit drastisch verminderen.

Wereldwijd is zowat 75% van de gecultiveerde gewassen afhankelijk van bestuivers. Zonder deze bestuivers zou ons voedselaanbod er heel wat minder gevarieerd uitzien.

Het is daarom van essentieel belang dat we de solitaire bijen en hun habitat beschermen. Hieronder volgt een lijst van enkele gewassen die afhankelijk zijn van de bestuiving door solitaire bijen:

 • Appels
 • Amandelen
 • Kersen
 • Blauwe bessen
 • Courgettes

Deze lijst benadrukt het belang van solitaire bijen voor onze voedselvoorziening en onderstreept de noodzaak van conservatie-inspanningen om deze soorten te beschermen.

Bedreigingen voor solitaire bijen

Habitatverlies en de gevolgen daarvan

Habitatverlies is een van de grootste bedreigingen voor solitaire bijen. Door de uitbreiding van stedelijke gebieden, landbouwgrond en industriële zones verliezen deze essentiële bestuivers hun natuurlijke leefomgeving. De afname van geschikte habitats dwingt solitaire bijen om zich aan te passen of te migreren, wat vaak resulteert in een afname van hun populaties.

Het vergroenen van stedelijke en landelijke gebieden is cruciaal voor het behoud van solitaire bijen. Door meer groene ruimtes te creëren, kunnen we de biodiversiteit ondersteunen en de leefomgeving van solitaire bijen verbeteren.

Een effectieve manier om habitatverlies tegen te gaan, is door het aanmoedigen van groene tuinen en het verminderen van verstening. In een betegelde tuin spoelt 85% van het hemelwater direct het riool in, wat niet alleen leidt tot wateroverlast maar ook de biodiversiteit schaadt. Door meer groen in tuinen en openbare ruimtes te integreren, kunnen we een positieve impact hebben op de leefomgeving van solitaire bijen en andere bestuivers.

Pesticiden en hun impact op solitaire bijen

Het gebruik van pesticiden heeft een directe impact op de gezondheid en overlevingskansen van solitaire bijen. Deze chemicaliën, bedoeld om schadelijke insecten te bestrijden, maken geen onderscheid tussen schadelijke en nuttige insecten zoals solitaire bijen.

Het is cruciaal om het gebruik van pesticiden te minimaliseren en waar mogelijk natuurlijke alternatieven te overwegen.

Een voorbeeld van veelgebruikte pesticiden in de sierteelt en tuincentra zijn imidacloprid en permethrin. Deze stoffen zijn zeer giftig voor bijen en andere bestuivers. Ondanks hun verbod in de landbouw binnen de Europese Unie, zijn ze nog steeds verkrijgbaar voor particulier gebruik.

 • Verminder het gebruik van pesticiden in tuinen en landbouw.
 • Kies voor natuurlijke bestrijdingsmethoden.
 • Ondersteun initiatieven die het gebruik van schadelijke chemicaliën beperken.

De varroamijt en andere parasieten

De varroamijt, een parasiet die voornamelijk honingbijen treft, vormt ook een bedreiging voor solitaire bijen. Deze mijten voeden zich met het bloed van bijen, waardoor ze verzwakt raken en minder bestand zijn tegen ziektes. De impact van parasieten zoals de varroamijt op solitaire bijen is aanzienlijk, aangezien ze de overlevingskansen van bijenkolonies verminderen.

Een op vier bijenvolken overleeft de winter niet, deels door de impact van parasieten zoals de varroamijt.

Naast de varroamijt zijn er andere parasieten die solitaire bijen bedreigen, zoals bepaalde soorten mijten, schimmels en virussen. Het is cruciaal om deze bedreigingen te herkennen en aan te pakken om de populaties solitaire bijen te beschermen. Het bevorderen van een gezonde leefomgeving en het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmethoden zijn essentiële stappen in de bescherming van deze belangrijke bestuivers.

Conservatiestrategieën voor solitaire bijen

Het creëren van bijvriendelijke habitats

Het creëren van bijvriendelijke habitats is essentieel voor het behoud van solitaire bijen. Door het aanbieden van een diversiteit aan bloemen en planten, kunnen we een omgeving scheppen waarin bijen kunnen gedijen. Dit omvat niet alleen het planten van nectar-rijke bloemen, maar ook het zorgen voor structuren waarin bijen kunnen nestelen en overwinteren.

Bij-vriendelijke habitats zijn niet alleen goed voor bijen, maar verrijken ook de biodiversiteit in de omgeving.

Een effectieve manier om bijvriendelijke habitats te creëren, is door het volgen van deze stappen:

 • Zorg voor een continue bloei van planten door het seizoen heen.
 • Gebruik inheemse plantensoorten die goed aangepast zijn aan de lokale omgeving.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden en chemische stoffen in de tuin.
 • Integreer natuurlijke elementen zoals houtstapels en onbewerkte grond voor nestgelegenheid.

Het belang van inheemse planten en bloemen

Inheemse planten en bloemen spelen een cruciale rol in het ondersteunen van de lokale biodiversiteit, met name voor solitaire bijen. Deze planten zijn perfect aangepast aan hun natuurlijke omgeving en bieden essentiële voedingsstoffen en schuilplaatsen voor bijen. Het kiezen van inheemse soorten voor tuinen en openbare ruimtes is een eenvoudige maar effectieve manier om solitaire bijen te helpen.

Inheemse flora is onmisbaar voor het behoud van gezonde bijenpopulaties en de algehele biodiversiteit.

Het aanplanten van een diversiteit aan inheemse planten kan leiden tot een rijkere en meer veerkrachtige lokale ecologie. Hieronder volgt een lijst van enkele inheemse planten die bijzonder gunstig zijn voor solitaire bijen:

 • Wilde peen
 • Zonnebloem
 • Verbena

Deze planten trekken niet alleen bijen aan, maar ondersteunen ook een breed scala aan andere bestuivers en dieren, waardoor ze een integraal onderdeel vormen van elk bijvriendelijk landschap.

Natuurlijke bestrijdingsmethoden tegen parasieten

Het inzetten van natuurlijke vijanden zoals roofinsecten en zangvogels speelt een cruciale rol in de bestrijding van parasieten die solitaire bijen bedreigen. Door het creëren van een gevarieerde en bloemrijke omgeving kunnen we deze natuurlijke vijanden aantrekken en daarmee de populatie van schadelijke parasieten op een milieuvriendelijke manier verminderen.

Het aanpassen van bermen tot bloemrijkere varianten en het uitdelen van nestkastjes zijn praktische voorbeelden van hoe lokale gemeenschappen kunnen bijdragen aan het bevorderen van natuurlijke bestrijdingsmethoden.

Een lijst van acties die ondernomen kunnen worden om natuurlijke vijanden te ondersteunen:

 • Aanleggen van bloemrijke groenstroken
 • Minder vaak maaien om de biodiversiteit te verhogen
 • Verspreiden van nestkastjes om roofvogels en zangvogels aan te trekken
 • Bevorderen van een gevarieerde dichte begroeiing

De rol van de gemeenschap in de bescherming van solitaire bijen

Bewustwording en educatie over solitaire bijen

Bewustwording en educatie zijn cruciale stappen in de bescherming van solitaire bijen. Door mensen te informeren over het belang van deze bijen, kunnen we een grotere betrokkenheid bij hun bescherming realiseren. Een voorbeeld van een succesvol initiatief is de ‘Meimaand Bijmaand, georganiseerd door Odin imkerij, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de bij door middel van filmvertoningen en andere activiteiten.

Het is essentieel dat iedereen, van jong tot oud, leert over de rol van solitaire bijen in ons ecosysteem en hoe we ze kunnen ondersteunen.

Een effectieve manier om bewustwording te vergroten is door het organiseren van educatieve evenementen en workshops. Deze kunnen variëren van spreekbeurten op scholen tot praktische bijenhouderij cursussen voor volwassenen. Het delen van kennis en ervaringen stimuleert niet alleen de interesse, maar versterkt ook de gemeenschap rondom bijenconservatie.

 • Organiseren van educatieve evenementen
 • Spreekbeurten op scholen
 • Bijenhouderij cursussen voor volwassenen
 • Delen van kennis en ervaringen

Initiatieven voor het aanleggen van bijentuinen

Het aanleggen van bijentuinen is een essentiële stap in de bescherming van solitaire bijen. Deze tuinen bieden niet alleen een veilige haven voor bijen, maar stimuleren ook de lokale biodiversiteit. Initiatieven zoals die van Groen Leusden en SusTuinable tonen aan hoe gemeenschappen kunnen bijdragen aan het creëren van een bijvriendelijke omgeving.

Bij het ontwerpen van bijentuinen is het belangrijk om een diversiteit aan planten te kiezen die gedurende verschillende seizoenen bloeien. Dit zorgt voor een constante voedselbron voor bijen.

Hieronder volgt een lijst van elementen die essentieel zijn voor een succesvolle bijentuin:

 • Inheemse bloemen en planten
 • Diverse fruitbomen en struiken
 • Grasstroken voor wandelingen
 • Bijenhotels en -stallen

Deze elementen dragen bij aan een rijke en gevarieerde omgeving waar solitaire bijen kunnen gedijen.

Samenwerking tussen imkers en lokale gemeenschappen

De samenwerking tussen imkers en lokale gemeenschappen is een cruciale factor in de bescherming en het behoud van solitaire bijen. Door gezamenlijke inspanningen kunnen leefgebieden worden verbeterd en de biodiversiteit worden versterkt.

 • Bewustwording creëren: Educatieve programma’s en workshops organiseren over het belang van bijen.
 • Habitatverbetering: Samenwerken aan het aanleggen van bijentuinen en het planten van inheemse bloemen.
 • Gezamenlijke acties: Initiatieven zoals de aanleg van bijenhotels en het delen van kennis over natuurlijke bestrijdingsmethoden tegen parasieten.

Door de handen ineen te slaan, kunnen imkers en gemeenschappen een significante bijdrage leveren aan de bescherming van solitaire bijen.

Toekomstperspectieven voor solitaire bijen

Innovatieve benaderingen voor bijenconservatie

In de strijd tegen de afname van solitaire bijenpopulaties, worden innovatieve benaderingen steeds belangrijker. Een voorbeeld van zo’n innovatie is het gebruik van Apiario Silvestre producten, die niet alleen de gezondheid van bijen ondersteunen, maar ook bijdragen aan duurzaamheid en kwaliteit in de bijenteelt. Deze producten hebben verschillende certificeringen en onderscheidingen ontvangen, wat hun effectiviteit en betrokkenheid bij milieuvriendelijke praktijken onderstreept.

Het is cruciaal dat we blijven zoeken naar nieuwe methoden en technologieën om de bijenpopulaties te ondersteunen en te versterken.

Een andere belangrijke stap is de samenwerking tussen imkers en de agrarische sector. Door kennis en ervaringen uit te wisselen, kunnen beide partijen van elkaar leren en de bijenstand verbeteren. Dit omvat ook het aanbieden van opleidingen en cursussen om het kennisniveau van de imkerijsector te verhogen.

De impact van klimaatverandering op solitaire bijen

Klimaatverandering heeft een diepgaande invloed op de leefomgeving van solitaire bijen. Veranderingen in temperatuur en neerslagpatronen kunnen de bloeiperioden van planten verschuiven, wat leidt tot een mismatch tussen de beschikbaarheid van voedselbronnen en de voedingsbehoeften van bijen. Dit kan resulteren in voedseltekorten, waardoor de overlevingskansen van solitaire bijen afnemen.

De synchronisatie tussen de bloeiperioden van planten en de actieve perioden van bijen is cruciaal voor hun overleving.

Een ander aspect van klimaatverandering is de toename van extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte of hevige regenval. Deze omstandigheden kunnen de habitats van solitaire bijen beschadigen of vernietigen, waardoor hun populaties verder onder druk komen te staan.

 • Verhoogde temperaturen
 • Verschuiving van bloeiperioden
 • Toename van extreme weersomstandigheden
 • Habitatverlies

Het belang van internationale samenwerking

Internationale samenwerking is cruciaal voor de bescherming van solitaire bijen en hun habitats. Samenwerking tussen landen kan leiden tot het delen van kennis, middelen en strategieën die essentieel zijn voor effectieve conservatie-inspanningen. Het is belangrijk dat landen hun ervaringen uitwisselen en gezamenlijk optrekken in de strijd tegen de bedreigingen die solitaire bijen ondervinden.

Door gezamenlijke inspanningen kunnen we een grotere impact maken op de bescherming van solitaire bijen en hun leefomgeving.

Een voorbeeld van succesvolle internationale samenwerking is het delen van best practices en onderzoeksresultaten. Dit kan leiden tot innovatieve oplossingen die lokaal kunnen worden toegepast. Het is essentieel dat er een platform wordt gecreëerd waarop deze informatie vrijelijk kan worden gedeeld.

Conclusie

In het licht van de cruciale rol die solitaire bijen spelen in onze ecosystemen, is het duidelijk dat conservatie-inspanningen van vitaal belang zijn. De afname van bijenpopulaties wereldwijd, inclusief de solitaire bijen in Nederland en België, vormt een directe bedreiging voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening. Het is daarom essentieel dat we actie ondernemen door onze tuinen en openbare ruimtes bij-vriendelijker te maken, door het planten van een diversiteit aan bloemen en bomen en het verminderen van het gebruik van pesticiden. Ook het ondersteunen van lokale imkers en educatieve programma’s over bijen kan een significante bijdrage leveren. Samen kunnen we een verschil maken en de toekomst van de solitaire bijen, en daarmee onze eigen toekomst, veiligstellen.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Wat is de rode lijst status van solitaire bijen in Nederland en België?

Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staan op de rode lijst.

Wat is het belang van solitaire bijen voor de bestuiving?

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van planten en zijn essentieel voor de biodiversiteit en voedselvoorziening.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor solitaire bijen?

De grootste bedreigingen zijn habitatverlies, het gebruik van pesticiden en parasieten zoals de varroamijt.

Hoe kunnen we solitaire bijen helpen en beschermen?

We kunnen solitaire bijen helpen door bijvriendelijke habitats te creëren, inheemse planten te planten en natuurlijke bestrijdingsmethoden tegen parasieten te gebruiken.

Wat is de rol van de gemeenschap bij de bescherming van solitaire bijen?

De gemeenschap kan een belangrijke rol spelen door bewustwording te vergroten, bijentuinen aan te leggen en samen te werken met imkers en lokale gemeenschappen.