Bescherming van solitaire bijen: Waarom het essentieel is

Naast de veelvoorkomende en bekende honingbijen bestaan er een groot aantal wilde of solitaire bijen. Naar schatting zijn er over de hele aarde 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven. Bijna 60% van deze bijensoorten staan op de rode lijst. Deze bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van zowel wilde planten als landbouwgewassen, waardoor ze essentieel zijn voor de biodiversiteit en voedselproductie. Het beschermen van solitaire bijen is daarom niet alleen belangrijk voor het behoud van de natuurlijke ecosystemen, maar ook voor onze voedselvoorziening en economie.

Belangrijkste punten

 • Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van wilde planten en landbouwgewassen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en voedselproductie.
 • Bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst, wat wijst op een hoge mate van bedreiging.
 • De bescherming van solitaire bijen vereist het creëren van bijvriendelijke habitats, wetgeving en bewustwording.
 • Individuen kunnen bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen door bijvriendelijke tuinen te creëren en deel te nemen aan burgerwetenschap.
 • De economische waarde van solitaire bijen voor de landbouw is aanzienlijk, gezien hun rol in de bestuiving van vele gewassen.

Het cruciale belang van solitaire bijen voor de biodiversiteit

De rol van solitaire bijen in ecosystemen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van wilde planten en gewassen. Zonder hun onvermoeibare werk zou de biodiversiteit drastisch afnemen, met alle gevolgen van dien voor ecosystemen wereldwijd.

Solitaire bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten.

Deze bijen zijn niet alleen essentieel voor de voedselproductie, maar ook voor het behoud van gezonde en veerkrachtige ecosystemen. Hun activiteiten ondersteunen de groei van planten, die op hun beurt weer onderdak en voedsel bieden aan tal van andere dieren.

 • Biodiversiteit: Ondersteunt een breed scala aan planten en dieren
 • Voedselproductie: Cruciaal voor de bestuiving van vele gewassen
 • Ecosysteemdiensten: Bijdrage aan bodemvorming, waterzuivering en meer

Bedreigingen voor solitaire bijen

Solitaire bijen staan voor diverse bedreigingen die hun voortbestaan in gevaar brengen. De grootste bedreigingen zijn habitatverlies, pesticidengebruik en klimaatverandering. Deze factoren hebben een directe impact op de overlevingskansen van deze essentiële bestuivers.

Habitatverlies door intensieve landbouw en stedelijke ontwikkeling vermindert de beschikbare nest- en voedselbronnen voor solitaire bijen.

Een andere significante bedreiging is de introductie van invasieve soorten, zoals de [Aziatische hoornaar](https://www.honingonline.nl/aziatische-hoornaar-reuzenwesp-bedreigingbijen-insecten-ecosysteem-bestrijden/), die niet alleen concurreren om voedselbronnen maar ook directe roofdieren van bijen zijn. Daarnaast maken ziektes en parasieten, verspreid door commerciële bijenhouderij en het verkeer van bijen tussen verschillende gebieden, solitaire bijen kwetsbaar voor uitbraken die hele populaties kunnen decimeren.

 • Habitatverlies
 • Pesticidengebruik
 • Klimaatverandering
 • Invasieve soorten zoals de Aziatische hoornaar
 • Ziektes en parasieten

Het effect van biodiversiteitsverlies op solitaire bijen

Biodiversiteitsverlies heeft een directe impact op solitaire bijen, die essentieel zijn voor de bestuiving van vele plantensoorten. Zonder voldoende biodiversiteit kunnen solitaire bijen niet overleven, omdat hun voedselbronnen en nestgelegenheden afnemen. Dit leidt tot een afname van hun populaties, wat weer gevolgen heeft voor de ecosystemen waarvan ze deel uitmaken.

Solitaire bijen nemen juist later in het seizoen in aantal toe doordat meer bijensoorten zomervliegers zijn. Deze mismatch betekent dat in de zomer meer bijen bloemen nodig hebben, terwijl het aanbod juist dan kan afnemen.

De afname van biodiversiteit is grotendeels te wijten aan menselijke activiteiten, zoals landbouw, urbanisatie en het gebruik van pesticiden. Deze factoren dragen bij aan de vermindering van geschikte leefgebieden voor solitaire bijen. Het is daarom cruciaal om maatregelen te nemen die de biodiversiteit beschermen en herstellen, om zo de solitaire bijen en de ecosystemen waarvan ze een integraal onderdeel vormen, te ondersteunen.

De impact van solitaire bijen op de landbouw

Bestuiving door solitaire bijen en voedselproductie

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele gewassen die essentieel zijn voor onze voedselproductie. Zonder de bestuivingsdiensten van bijen zouden veel van onze voedselgewassen niet kunnen bestaan, wat leidt tot een significante impact op onze voedselvoorziening.

Solitaire bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten.

Deze bijen zijn niet alleen belangrijk voor de productie van fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango’s, maar ook voor vele andere gewassen die deel uitmaken van ons dagelijks dieet. Het behoud van solitaire bijen is daarom essentieel voor het behoud van onze voedseldiversiteit en -zekerheid.

 • Fruitgewassen: Kersen, appelen, braambessen, frambozen, mango’s
 • Andere gewassen: Vele soorten groenten en noten

Het beschermen van solitaire bijen en hun habitats is cruciaal voor het behoud van onze voedselproductie en biodiversiteit. Door bijvriendelijke habitats te creëren en bewustwording te vergroten, kunnen we een positieve impact hebben op de populaties van deze essentiële bestuivers.

De economische waarde van solitaire bijen

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele gewassen, wat direct invloed heeft op de voedselproductie en daarmee op de economie. Zonder de bestuivingsdiensten van bijen zouden veel van onze voedselgewassen niet bestaan, wat leidt tot een significante impact op de landbouwproductiviteit en voedselzekerheid.

Solitaire bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten.

De economische waarde van solitaire bijen kan niet worden onderschat. Hun bijdrage aan de landbouw wordt vaak over het hoofd gezien, maar is essentieel voor het behoud van onze voedselvoorziening. Het creëren van bijvriendelijke omgevingen en het beschermen van deze bijen is daarom van groot belang voor de economie.

Uitdagingen in de moderne landbouw voor solitaire bijen

Moderne landbouwpraktijken vormen aanzienlijke uitdagingen voor solitaire bijen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en genetisch gemodificeerde gewassen heeft een directe impact op hun overleving en voortplanting. Deze middelen zijn weliswaar gerichter en sneller afbreekbaar dan oudere varianten, maar de combinatie met genetisch gemodificeerde gewassen, die beter bestand zijn tegen deze middelen, maakt de situatie complex.

Bijna elke vierkante meter in Nederland wordt gebruikt, waardoor wilde bijen, waaronder solitaire bijen, gevoelig zijn voor landbouwgif en stikstofuitstoot. Meer dan de helft van de Nederlandse bijensoorten staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten of is zelfs al uit Nederland verdwenen.

De uitdagingen kunnen als volgt worden samengevat:

 • Gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Genetisch gemodificeerde gewassen
 • Landbouwgif en stikstofuitstoot
 • Verlies van habitat door intensief landgebruik

Beschermingsmaatregelen voor solitaire bijen

Het creëren van bijvriendelijke habitats

Het creëren van bijvriendelijke habitats is essentieel voor de bescherming van solitaire bijen. Deze habitats bieden niet alleen een veilige plek voor bijen om te leven en zich voort te planten, maar dragen ook bij aan de algehele gezondheid van lokale ecosystemen. Een diversiteit aan bloemen en planten is cruciaal voor het bieden van voedsel en onderdak aan solitaire bijen gedurende het hele jaar.

Het is belangrijk om inheemse plantensoorten te gebruiken die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden en die een natuurlijke voedselbron vormen voor de bijen.

Hieronder volgt een lijst met acties die individuen kunnen ondernemen om bijvriendelijke habitats te creëren:

 • Plant inheemse bloemen en struiken die rijk zijn aan nectar en stuifmeel.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden en chemische stoffen in de tuin.
 • Zorg voor voldoende waterbronnen, zoals een vogelbad of een ondiepe schaal met water.
 • Laat dode stengels en bladeren in de herfst liggen als schuilplaats voor overwinterende bijen.
 • Installeer bijenhotels of nestgelegenheid voor solitaire bijen.

Wetgeving en beleid ter bescherming van solitaire bijen

Om de afname van solitaire bijenpopulaties tegen te gaan, is het van cruciaal belang dat er effectieve wetgeving en beleid worden geïmplementeerd. Deze regelgeving moet zich richten op het verminderen van de blootstelling aan schadelijke stoffen zoals landbouwgif en het bevorderen van bijvriendelijke praktijken in zowel landbouw als stedelijke gebieden.

De bescherming van solitaire bijen is niet alleen een ecologische noodzaak maar ook een morele plicht.

Verschillende landen hebben al stappen ondernomen om solitaire bijen te beschermen door specifieke wetten en beleidsmaatregelen in te voeren. Een voorbeeld hiervan is de beperking van het gebruik van neonicotinoïden, een klasse van insecticiden die bijzonder schadelijk is voor bijen. Daarnaast zijn er initiatieven om bijvriendelijke habitats te creëren en te onderhouden, zowel in landelijke als in stedelijke omgevingen.

 • Beperking van het gebruik van neonicotinoïden
 • Creëren en onderhouden van bijvriendelijke habitats
 • Stimuleren van biologische landbouwpraktijken

Voorbeelden van succesvolle beschermingsprojecten

Wereldwijd zijn er tal van succesvolle projecten opgezet ter bescherming van solitaire bijen. Deze projecten variëren van het creëren van bijvriendelijke habitats tot het implementeren van specifieke wetgevingsmaatregelen. Een opvallend voorbeeld is het project in de stad X, waar door de aanleg van bloemrijke weides en het plaatsen van bijenhotels de populatie solitaire bijen significant is toegenomen.

De impact van deze projecten is aanzienlijk, niet alleen voor de bijenpopulaties zelf, maar ook voor de lokale biodiversiteit en landbouwproductiviteit. Het succes van dergelijke initiatieven benadrukt het belang van gerichte actie en samenwerking tussen overheden, NGO’s, landbouwers en burgers.

Door het delen van kennis en ervaringen kunnen we leren van succesvolle projecten en deze inzichten toepassen op nieuwe initiatieven om solitaire bijen en hun habitats te beschermen.

Enkele voorbeelden van succesvolle projecten zijn:

 • Project A: Aanleg van bloemrijke weides in stedelijke gebieden.
 • Project B: Implementatie van bijenhotels en nestgelegenheid.
 • Project C: Wetgevingsmaatregelen ter bescherming van bijenhabitats.
 • Project D: Educatieve programma’s gericht op bewustwording en bescherming van bijen.

Hoe individuen kunnen bijdragen aan de bescherming van solitaire bijen

Eenvoudige stappen om bijvriendelijke tuinen te creëren

Het creëren van een bijvriendelijke tuin is een eenvoudige en effectieve manier om bij te dragen aan de bescherming van solitaire bijen. Door bewust te kiezen voor planten die aantrekkelijk zijn voor bijen, kunnen tuiniers een veilige haven bieden voor deze essentiële bestuivers. Hieronder volgen enkele stappen om je tuin aantrekkelijker te maken voor bijen:

 • Kies voor inheemse planten die bekend staan om hun aantrekkingskracht op bijen.
 • Zorg voor een diversiteit aan bloemen zodat bijen het hele seizoen door voedsel hebben.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden, aangezien deze schadelijk kunnen zijn voor bijen.
 • Zorg voor waterbronnen, zoals een kleine vijver of een vogelbad, waar bijen zich kunnen hydrateren.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat bijvriendelijke tuinen niet alleen goed zijn voor bijen, maar ook voor de algehele biodiversiteit in je tuin.

Het belang van bewustwording en educatie

Bewustwording en educatie spelen een cruciale rol in de bescherming van solitaire bijen. Door mensen te informeren over het belang van deze bijen en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, kunnen we een breder draagvlak creëren voor hun bescherming. Het is essentieel dat zowel jongeren als volwassenen leren over de waarde van biodiversiteit en de specifieke bijdrage van solitaire bijen aan onze ecosystemen.

Door educatieve programma’s en bewustmakingscampagnes kunnen we de noodzakelijke gedragsverandering stimuleren die nodig is om solitaire bijen en hun habitats te beschermen.

Hier zijn enkele eenvoudige stappen die iedereen kan nemen om bij te dragen aan de bescherming van solitaire bijen:

 • Creëer bijvriendelijke tuinen door het planten van inheemse bloemen.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden in uw tuin.
 • Bouw een bijenhotel om solitaire bijen een plek te geven om te nestelen.
 • Neem deel aan lokale of nationale bijenbeschermingsinitiatieven.

Door deze stappen te volgen, kan iedereen een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van solitaire bijen en de bevordering van biodiversiteit in hun omgeving.

De rol van burgerwetenschap in het monitoren van bijenpopulaties

Burgerwetenschap speelt een cruciale rol in het monitoren van bijenpopulaties en draagt bij aan het verzamelen van essentiële gegevens over hun verspreiding en gezondheid. Door deel te nemen aan burgerwetenschapsprojecten kunnen individuen direct bijdragen aan het behoud van solitaire bijen. Deze participatie helpt niet alleen bij het verzamelen van waardevolle data, maar verhoogt ook het bewustzijn over het belang van bijen voor onze ecosystemen.

Burgerwetenschap maakt het mogelijk om op grote schaal gegevens te verzamelen, wat anders door beperkte middelen en toegang onmogelijk zou zijn.

Hieronder volgt een lijst met acties die individuen kunnen ondernemen om bij te dragen aan burgerwetenschapsprojecten:

 • Deelnemen aan lokale of online bijentellingen.
 • Bijdragen aan databases door waarnemingen van bijen te melden.
 • Deelnemen aan workshops of cursussen over bijen en hun ecologie.
 • Het delen van kennis en bewustzijn over bijen in de gemeenschap.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kan iedereen een bijdrage leveren aan het behoud van solitaire bijen en het verbeteren van onze kennis over deze essentiële bestuivers.

Conclusie

Het beschermen van solitaire bijen is niet alleen een daad van ecologische verantwoordelijkheid, maar ook een essentiële stap naar het behoud van onze biodiversiteit en voedselvoorziening. Gezien het feit dat een aanzienlijk deel van de solitaire bijensoorten bedreigd wordt en hun cruciale rol in de bestuiving van zowel wilde planten als gewassen die essentieel zijn voor onze voeding, is het duidelijk dat zonder hen, ons ecosysteem en onze voedselzekerheid in gevaar komen. Het is daarom van groot belang dat we actie ondernemen om hun leefomgeving te beschermen en te verbeteren, landbouwpraktijken te herzien en bewustwording te creëren over het belang van deze onmisbare bestuivers. Door samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we een positieve impact maken op de toekomst van solitaire bijen en daarmee op de gezondheid van onze planeet.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen bestaan er wereldwijd en hoeveel in Nederland en België?

Wereldwijd bestaan er naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan ongeveer 350 in Nederland en België leven.

Wat is het nut van bijen voor onze voedselvoorziening?

Bijen, waaronder honingbijen, solitaire bijen en hommels, zijn cruciaal voor onze voedselvoorziening omdat ze verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van veel van onze eetbare gewassen en bijna alle wilde planten. Zonder bijen zou onze voedselvoorziening ernstig in gevaar komen.

Kunnen we zonder bijen leven?

Nee, bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten. Zonder bijen zou leven op aarde zoals wij dat kennen niet mogelijk zijn.

Wat zijn de nadelen van bijen?

Wilde bijen hebben het moeilijk te verduren in Nederland door intensief landgebruik, landbouwgif en stikstofuitstoot. Meer dan de helft van de Nederlandse bijensoorten staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten of is zelfs al uit Nederland verdwenen.

Hoe lang blijven bijen actief?

Een volwassen bij leeft meestal slechts enkele weken. Uitzonderingen zijn hommels en sommige groefbijen, waarvan bevruchte vrouwtjes kunnen overwinteren en zo wel een half jaar oud kunnen worden.

Welke geuren schrikken bijen af?

Bijen hebben een hekel aan bepaalde geuren zoals koffie, ui, kruidnagel, azijn, wierook, en een mengsel van kruidnagelolie met geraniumolie en citroengrasolie. Deze geuren kunnen gebruikt worden om bijen weg te jagen van plekken waar ze niet gewenst zijn.