Bedreigde bijensoorten: Waarom 60% op de rode lijst staat

Bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen door hun bijdrage aan de bestuiving, wat essentieel is voor de productie van voedsel en het behoud van de biodiversiteit. Echter, bijna 60% van de bijensoorten staat op de rode lijst en wordt bedreigd met uitsterven. Dit artikel belicht de omvang van het probleem, de oorzaken van de afname van bijenpopulaties, de impact op de biodiversiteit, en wat we kunnen doen om deze belangrijke soorten te beschermen en te herstellen.

Belangrijkste Punten

 • Er bestaan over de hele wereld ongeveer 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan 350 in Nederland en België, met bijna 60% op de rode lijst.
 • De afname van bijenpopulaties wordt veroorzaakt door factoren zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen, verlies van leefgebied en invasieve soorten zoals de Aziatische hoornaar.
 • Bijen zijn essentieel voor de bestuiving en spelen een vitale rol in het behoud van onze ecosystemen en biodiversiteit.
 • Beschermingsmaatregelen zoals de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het herstel van natuurlijke habitats hebben geleid tot een spectaculaire toename van biodiversiteit.
 • Iedereen kan bijdragen aan de bescherming van bijen door bewustwording, educatie en het creëren van bij-vriendelijke omgevingen.

De Omvang van het Probleem

Verscheidenheid aan bijensoorten

In Nederland zijn er bijna 350 wilde bijensoorten, waaronder honingbijen, hommels en solitaire bijen. Deze diversiteit is cruciaal voor de bestuiving van planten en de algehele gezondheid van ecosystemen.

Bijen hebben het moeilijk, dat is bekend. Het is daarom van essentieel belang dat we actie ondernemen om hun leefomgeving te verbeteren en te beschermen.

Elke soort speelt een unieke rol binnen zijn habitat, maar ze staan allemaal onder druk door verschillende bedreigingen. Het behoud van deze diversiteit is niet alleen belangrijk voor de bijen zelf, maar ook voor de mensheid, aangezien bijen een sleutelrol spelen in onze voedselvoorziening.

Bedreigde status van bijensoorten

De bedreigde status van bijensoorten is een groeiend probleem dat wereldwijde aandacht vereist. Veel bijensoorten staan op de rand van uitsterven, wat een directe impact heeft op de biodiversiteit en ecosystemen wereldwijd. In Nederland is de situatie alarmerend; van de 27 soorten hommels zijn er zeventien op de rode lijst geplaatst en zeven zijn er verdwenen uit Nederland.

De urgentie om actie te ondernemen is nog nooit zo groot geweest.

De volgende tabel illustreert de kritieke status van enkele bijensoorten in Nederland:

Soort Status
Hommels 17 op de rode lijst
Wilde bijen Diverse soorten bedreigd

Het beschermen van bijensoorten is niet alleen cruciaal voor het behoud van onze natuurlijke habitats, maar ook voor de voedselvoorziening. Bijen spelen een essentiële rol in de bestuiving van veel gewassen die voor de mens van belang zijn.

De rol van solitaire bijen in de biodiversiteit

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in de biodiversiteit van onze ecosystemen. In tegenstelling tot honingbijen, leven solitaire bijen niet in kolonies maar opereren ze onafhankelijk. Dit maakt hen bijzonder effectief in de bestuiving van planten. Een interessant aspect is dat solitaire bijen vaak gespecialiseerd zijn in de bestuiving van specifieke plantensoorten, wat bijdraagt aan de genetische diversiteit van planten en hun weerbaarheid tegen ziektes.

Solitaire bijen zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten en dragen zo bij aan de productie van voedsel en het behoud van natuurlijke habitats.

Een manier om solitaire bijen te ondersteunen is door het creëren van nestgelegenheden en het aanbieden van voldoende nectarbronnen. Hieronder volgt een lijst met acties die je kunt ondernemen:

 • Voorzie je tuin of balkon van inheemse bloemen en planten.
 • Creëer nestgelegenheden door het plaatsen van bijenhotels.
 • Vermijd het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in je tuin.

Oorzaken van de Afname

Gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en tuinbouw heeft een aanzienlijke impact op bijenpopulaties. Chemische stoffen zoals pesticiden en herbiciden kunnen dodelijk zijn voor bijen, en zelfs de blootstelling aan lage niveaus kan hun vermogen om te navigeren en zich voort te planten beïnvloeden.

Het is cruciaal om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen te verminderen en over te stappen op bij-vriendelijke alternatieven.

Een recente analyse toont aan dat sinds 2015, ondanks het verbod op 13 middelen, er ruim 40 nieuwe bestrijdingsmiddelen zijn bijgekomen. Dit brengt het totaal op 271 chemische stoffen die momenteel gebruikt worden. Hieronder valt ook mancozeb, een schimmelwerend middel dat in verband wordt gebracht met diverse ziektes en momenteel onder de loep wordt genomen voor een mogelijk verbod in Europa.

 • Verminder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
 • Kies voor natuurlijke en bij-vriendelijke alternatieven
 • Ondersteun onderzoek naar en ontwikkeling van minder schadelijke bestrijdingsmethoden

Door deze stappen te volgen, kunnen we helpen de bijenpopulaties te beschermen en hun cruciale rol in onze ecosystemen te behouden.

Verlies van leefgebied

Het verlies van leefgebied is een cruciale factor in de afname van bijenpopulaties. Door de uitbreiding van stedelijke gebieden, landbouw en andere menselijke activiteiten wordt de natuurlijke habitat van bijen steeds meer ingeperkt. Dit leidt tot een afname van de diversiteit en beschikbaarheid van voedselbronnen voor bijen, wat hun overleving bemoeilijkt.

De strijd om de grond wordt scherper, met een verschuiving in waarderingsverhouding tussen agrarisch gebruik en nieuwe functies zoals woningen, bedrijventerreinen, en natuurbehoud.

De gevolgen van habitatverlies zijn niet alleen merkbaar voor bijen, maar ook voor de gehele biodiversiteit. Het creëren van nieuwe natuurgebieden en het herstellen van bestaande habitats zijn essentiële stappen om deze trend om te keren. Succesverhalen tonen aan dat gerichte beschermingsmaatregelen kunnen leiden tot een spectaculaire toename in biodiversiteit, inclusief de terugkeer van zeldzame bijensoorten.

Invasieve soorten zoals de Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar, een invasieve exoot, vormt een ernstige bedreiging voor bijenpopulaties in Europa. Deze uitheemse soort jaagt op honingbijen, hommels en wilde bijen, wat leidt tot aanzienlijke verstoringen in de bestuiving en daarmee de biodiversiteit.

Slechts enkele hoornaars rond een bijenkast zijn voldoende om de honingbijen zich terug te laten trekken in hun kast, waar ze uiteindelijk verhongeren en sterven.

Lokale gemeenschappen en imkerverenigingen hebben initiatieven opgezet om deze bedreiging aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van lokvallen, een methode die echter als onvoldoende wordt beschouwd zonder een uitgebreider actieplan. Het opzetten van een fijnmazig netwerk van lokvallen en het organiseren van informatieve bijeenkomsten zijn stappen die worden ondernomen om de verspreiding van de Aziatische hoornaar tegen te gaan.

Impact op Biodiversiteit

Belang van bijen voor ecosystemen

Bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen door de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de voortplanting van vele soorten flora. Zonder bijen zou onze voedselvoorziening ernstig in gevaar komen, aangezien een groot deel van de gewassen die wij consumeren afhankelijk is van bestuiving door bijen.

Bijen zijn belangrijk voor ons ecosysteem. De innovatieve groen oplossingen van Mobilane stimuleren de biodiversiteit en het behoud van bijen.

Naast hun rol in de voedselproductie, dragen bijen ook bij aan de schoonheid van onze natuurlijke omgeving door de bestuiving van bloemen. Dit proces ondersteunt niet alleen de groei van nieuwe planten, maar zorgt ook voor een divers en gezond ecosysteem. Het is daarom van groot belang dat we actie ondernemen om bijen en hun leefgebieden te beschermen.

Gevolgen van bijensterfte voor flora en fauna

De gevolgen van bijensterfte zijn verstrekkend en raken de kern van onze biodiversiteit. Bijen spelen een cruciale rol in de bestuiving van vele plantensoorten, waaronder gewassen die essentieel zijn voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen zouden veel planten niet kunnen voortbestaan, wat leidt tot een afname in de diversiteit van flora en fauna.

Bijensterfte heeft niet alleen een directe impact op de beschikbaarheid van voedsel, maar ook op de algehele gezondheid van ecosystemen.

De afname van bijenpopulaties heeft geleid tot een spectaculaire toename in de inspanningen om hun leefgebieden te herstellen en te beschermen. Succesverhalen tonen aan dat gerichte beschermingsmaatregelen kunnen leiden tot de terugkeer van zeldzame bijensoorten en een verrijking van de biodiversiteit.

 • Vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Herstel van natuurlijke habitats
 • Bewustwording en educatie

Spectaculaire toename in biodiversiteit door beschermingsmaatregelen

De inspanningen om bijensoorten te beschermen hebben geleid tot een spectaculaire toename in biodiversiteit. Dit succes is niet alleen zichtbaar in de terugkeer van zeldzame bijensoorten, maar ook in de rijkdom aan andere dieren en insecten die jarenlang niet meer in Nederland waren waargenomen.

Door gerichte beschermingsmaatregelen en het herstel van natuurlijke habitats, zijn we in staat geweest om een positieve ommekeer te bewerkstelligen in de biodiversiteit van onze natuurgebieden.

Deze positieve ontwikkeling wordt ondersteund door de volgende punten:

 • Terugkeer van zeldzame vogels en bijzondere bijen in natuurgebieden.
 • Rijkdom aan soorten die de kwaliteit en stabiliteit van ecosystemen verbeteren.
 • Natuurbeheerders en ecologen werken dagelijks aan het behoud en herstel van biodiversiteit, afgestemd op de specifieke behoeften van elk natuurgebied.

Beschermingsmaatregelen en Herstel

Vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen

De vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is een cruciale stap in de bescherming van bijensoorten. Door het verminderen van deze middelen, kunnen we de gezondheid en het overleven van bijenpopulaties significant verbeteren.

Het is essentieel om alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen te verkennen en te implementeren.

Een belangrijke strategie is de overgang naar natuurlijke en biologische bestrijdingsmethoden. Deze aanpak helpt niet alleen bijen, maar heeft ook een positieve impact op de algehele biodiversiteit. De volgende lijst illustreert enkele van de meest effectieve natuurlijke bestrijdingsmethoden:

 • Inzet van natuurlijke vijanden zoals lieveheersbeestjes
 • Gebruik van feromonenvallen
 • Toepassing van biologische sprays en extracten

Deze methoden bieden een duurzaam alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen en dragen bij aan een gezonder ecosysteem.

Herstel van natuurlijke habitats

Het herstel van natuurlijke habitats is cruciaal voor de terugkeer van bedreigde bijensoorten en de algehele biodiversiteit. Door specifieke habitats te herstellen, kunnen we een spectaculaire toename van bijzondere dieren en insecten waarnemen, waaronder zeldzame vogels en bijzondere bijen die al jaren niet meer in Nederland gezien waren.

Het herstelproces vereist een zorgvuldige planning en uitvoering, waarbij ecologen en natuurbeheerders samenwerken om de natuurlijke balans te herstellen. Dit omvat het analyseren van de grondsoort en het type natuur dat van nature thuishoort in een gebied.

Hieronder volgt een lijst van stappen die genomen kunnen worden voor het herstel van natuurlijke habitats:

 • Identificatie van degradatiegebieden
 • Analyse van de grondsoort en de oorspronkelijke flora en fauna
 • Ontwikkeling van een herstelplan door ecologen
 • Implementatie van het herstelplan
 • Continue monitoring en aanpassing van het plan

Succesverhalen: Terugkeer van zeldzame soorten

De terugkeer van zeldzame soorten in onze natuurgebieden is een bewijs van de veerkracht van de natuur. Door gerichte beschermingsmaatregelen en herstel van natuurlijke habitats, zien we een positieve trend in de biodiversiteit.

Met als resultaat: een ‘spectaculaire’ toename van bijzondere dieren en insecten.

Deze ontwikkeling is niet alleen bemoedigend voor de bijenpopulatie, maar ook voor andere dieren en planten die afhankelijk zijn van een rijke en gevarieerde natuur. Succesverhalen zoals Natuurbegraven Nederland tonen aan dat het mogelijk is om zeldzame vogels en bijzondere bijen terug te laten keren in natuurgebieden.

Hoe Kunnen We Helpen?

Bewustwording en educatie

Educatie en bewustwording over het belang van bijen zijn van cruciaal belang voor het behoud van onze ecosystemen. Door mensen bewust te maken van de rol die bijen spelen in ons ecosysteem, kunnen we een positieve impact hebben op hun overleving. Het gaat niet alleen om het delen van kennis, maar ook om het toepassen ervan in het dagelijks leven.

Het is essentieel dat iedereen begrijpt hoe belangrijk bijen zijn voor de biodiversiteit en ons voedselsysteem.

Een effectieve manier om bewustwording te vergroten is door middel van educatieve programma’s en workshops. Deze kunnen variëren van schoolprojecten tot gemeenschapsinitiatieven. Hieronder volgt een lijst van onderwerpen die vaak aan bod komen:

 • De verschillende soorten bijen en hun functies
 • De bedreigingen waarmee bijen worden geconfronteerd
 • Praktische stappen om bijen te helpen en te beschermen
 • Het belang van bijen voor onze voedselvoorziening

Bijdragen aan lokale initiatieven

Het ondersteunen van lokale initiatieven is een cruciale stap in de bescherming van bedreigde bijensoorten. Door actief deel te nemen aan of financiële steun te bieden aan projecten in uw omgeving, kunt u een directe impact hebben op de lokale biodiversiteit. Elke bijdrage, hoe klein ook, telt mee in de strijd tegen bijensterfte.

Door samen te werken met lokale organisaties en gemeenschappen, kunnen we een netwerk van bij-vriendelijke habitats creëren.

Een voorbeeld van hoe u kunt bijdragen:

 • Deelnemen aan lokale schoonmaakacties
 • Financiële steun verlenen aan lokale projecten
 • Vrijwilligerswerk doen bij lokale natuurbeschermingsorganisaties
 • Educatieve workshops bijwonen of organiseren

De Nationale Bijenstrategie is een initiatief dat lokale inspanningen bundelt en promoot. Het biedt een platform voor het delen van kennis en ervaringen, en het stimuleert de ontwikkeling van nieuwe projecten die bijdragen aan de bescherming van bijen.

Creëren van bij-vriendelijke omgevingen

Het creëren van bij-vriendelijke omgevingen is essentieel voor het behoud van bijenpopulaties en de algehele biodiversiteit. Iedereen kan bijdragen aan het creëren van een veilige haven voor bijen door eenvoudige aanpassingen in hun tuin of balkon.

Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen:

 • Plant inheemse bloemen en planten die rijk zijn aan nectar en stuifmeel.
 • Vermijd het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kies voor natuurlijke alternatieven.
 • Zorg voor waterbronnen, zoals een ondiepe schaal met stenen of drijvende houtstukken, zodat bijen kunnen drinken zonder te verdrinken.
 • Laat een deel van uw tuin wild groeien om natuurlijke schuilplaatsen te bieden.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunt u een cruciale rol spelen in het ondersteunen van bijen en het bevorderen van biodiversiteit in uw omgeving.

Conclusie

Het is duidelijk dat bijensoorten wereldwijd onder druk staan, met bijna 60% van de soorten in Nederland en België die op de rode lijst staan. De oorzaken zijn divers, variërend van het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen tot de bedreiging door invasieve soorten zoals de Aziatische hoornaar. Het belang van bijen voor de biodiversiteit en voor de bestuiving van veel gewassen kan niet worden onderschat. Daarom is het van cruciaal belang dat er actie wordt ondernomen om deze bedreigingen aan te pakken en de bijenpopulaties te beschermen. Dit vereist een gezamenlijke inspanning van overheden, natuurbeheerders, boeren en burgers om duurzame praktijken te bevorderen en de natuurlijke habitats van bijen te herstellen en te behouden. Alleen door deze uitdagingen gezamenlijk aan te gaan, kunnen we hopen de trend van afnemende bijenpopulaties om te keren en de cruciale rol die bijen spelen in ons ecosysteem veilig te stellen.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel bijensoorten bestaan er wereldwijd en hoeveel daarvan leven in Nederland en België?

Er bestaan wereldwijd naar schatting 20.000 soorten solitaire bijen, waarvan er ongeveer 350 in Nederland en België leven.

Wat is de status van bijensoorten op de rode lijst?

Bijna 60% van de bijensoorten staan op de rode lijst, wat aangeeft dat ze bedreigd worden.

Wat is de impact van bestrijdingsmiddelen op bijen?

Bestrijdingsmiddelen zijn een causale factor voor de afname van bijenpopulaties en vormen een gevaar voor nuttige organismen zoals bijen.

Hoe bedreigen Aziatische hoornaars de bijenpopulatie?

Aziatische hoornaars zijn een serieuze bedreiging voor bijen omdat een enkel nest per seizoen ongeveer elf kilogram insecten kan verorberen, waarvan 40 tot 70 procent uit honingbijen bestaat.

Wat zijn de gevolgen van bijensterfte voor de biodiversiteit?

Bijensterfte heeft ernstige gevolgen voor de biodiversiteit, inclusief een afname in de bestuiving van planten, wat leidt tot minder voedselbronnen voor andere dieren en insecten.

Hoe kunnen we bijdragen aan de bescherming van bijen?

We kunnen bijdragen aan de bescherming van bijen door bewustwording en educatie, bijdragen aan lokale initiatieven en het creëren van bij-vriendelijke omgevingen.