Alles wat je moet weten over de 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België

In dit artikel verkennen we de fascinerende wereld van solitaire bijen in Nederland en België. Met ongeveer 350 verschillende soorten spelen deze vaak over het hoofd geziene insecten een cruciale rol in ons ecosysteem. We duiken in hun essentiële bijdragen aan de biodiversiteit, de verschillen en overeenkomsten met andere vliegende insecten zoals wespen, hommels en hoornaars, en hoe we deze belangrijke bestuivers kunnen ondersteunen.

Belangrijke Inzichten

 • Solitaire bijen zijn cruciaal voor de biodiversiteit en de bestuiving van voedselgewassen, met ongeveer 350 soorten die in Nederland en België leven.
 • Ondanks hun belang, staan bijna 60% van deze bijensoorten op de rode lijst van bedreigde soorten.
 • Er is een duidelijk onderscheid tussen solitaire bijen en andere vliegende insecten zoals wespen, hommels en hoornaars, vooral in hun levenswijze en bijdrage aan het ecosysteem.
 • Burgerwetenschap speelt een belangrijke rol in het vergaren van kennis over solitaire bijen en hun bescherming.
 • Individuele acties en het creëren van bijvriendelijke tuinen kunnen een significante impact hebben op de ondersteuning van bijenpopulaties.

De essentiële rol van solitaire bijen in het ecosysteem

Belang voor de biodiversiteit

Solitaire bijen spelen een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit. Ze zijn essentieel voor de bestuiving van vele plantensoorten, wat direct bijdraagt aan de diversiteit van flora in onze omgeving. Zonder deze bijen zou de variëteit aan planten drastisch afnemen, met alle gevolgen van dien voor andere dieren en het ecosysteem als geheel.

Biodiversiteit is van onschatbare waarde voor het milieu en het welzijn van zowel mens als dier.

Het bevorderen van biodiversiteit in woonwijken is niet alleen belangrijk voor de natuur zelf, maar ook voor de mens. Het draagt bij aan veerkrachtige ecosystemen die beter bestand zijn tegen ziektes en plagen, en verbetert de kwaliteit van bodem en water. Door inheemse planten te gebruiken en geschikte habitats te creëren, kunnen we de biodiversiteit in onze omgeving aanzienlijk verhogen.

Bestuiving en voedselvoorziening

Solitaire bijen zijn van cruciaal belang voor de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. Zonder bijen zou 80% van de eetbare gewassen niet bestuiven, wat een directe impact heeft op onze voedselvoorziening. Deze bijen bezoeken bloemen om nectar te verzamelen, en tijdens dit proces vindt bestuiving plaats. Dit is essentieel voor de productie van fruit, groenten en noten.

Bijen spelen een essentiële rol bij de bestuiving van ongeveer 80% van de eetbare gewassen en bijna 90% van de wilde planten.

Het creëren van een bijvriendelijke omgeving, door het planten van bloeiende planten en het vermijden van pesticiden, kan de bijenpopulatie ondersteunen. Dit draagt bij aan een gezond ecosysteem en een stabiele voedselvoorziening.

Bedreigingen en bescherming

Solitaire bijen staan voor diverse bedreigingen die hun voortbestaan in gevaar brengen. Pesticiden, habitatverlies en klimaatverandering zijn de voornaamste factoren die bijdragen aan de afname van hun populaties. Het beschermen van deze bijen is cruciaal voor het behoud van biodiversiteit en de voortzetting van essentiële bestuivingsprocessen.

Het creëren van bijvriendelijke habitats en het verminderen van pesticidegebruik zijn effectieve manieren om solitaire bijen te beschermen.

Initiatieven voor de bescherming van solitaire bijen omvatten:

 • Het aanleggen van bijentuinen
 • Het plaatsen van bijenhotels
 • Deelname aan burgerwetenschapsprojecten
 • Ondersteuning van lokale en nationale beschermingsprogramma’s

Verschillen en overeenkomsten tussen bijen, wespen, hommels en hoornaars

Kenmerken van solitaire bijen

Solitaire bijen onderscheiden zich door hun levenswijze waarbij elke bij voor zichzelf zorgt, zonder de complexe sociale structuur van bijvoorbeeld honingbijen. Deze bijen leven niet in kolonies maar bouwen individuele nesten voor het leggen van hun eieren, vaak in de grond of in holle stengels. Ze zijn cruciaal voor de bestuiving van vele planten en gewassen, omdat ze tijdens het verzamelen van nectar en stuifmeel voor hun nageslacht, onbewust bloemen bestuiven.

 • Voeding: Nectar en stuifmeel
 • Nesten: Individueel, vaak in de grond of holle stengels
 • Bestuiving: Cruciaal voor vele planten en gewassen

Solitaire bijen zijn essentieel voor het behoud van biodiversiteit en de bestuiving van planten. Ondanks hun belang, worden ze vaak over het hoofd gezien in vergelijking met honingbijen.

Elke solitaire bijensoort heeft unieke kenmerken en voorkeuren voor nestelplaatsen en voedselbronnen, wat bijdraagt aan de rijke biodiversiteit in Nederland en België. Het beschermen van hun leefomgeving is van cruciaal belang voor het behoud van deze soorten en de ecosystemen waarvan ze deel uitmaken.

Wespen en hun levenswijze

Wespen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem, voornamelijk als roofdieren die jagen op andere insecten. Dit gedrag draagt bij aan de biologische bestrijding van plagen en ziektes, vooral in de tuinbouwsector. Wespen zijn over het algemeen vleeseters en hun dieet bestaat voornamelijk uit andere insecten, waardoor ze helpen de populatie van plaagsoorten in toom te houden.

Wespen zullen alleen steken wanneer ze zich bedreigd voelen. Het is daarom belangrijk om rustig te blijven en nesten te vermijden.

Ondanks hun belangrijke ecologische rol worden wespen vaak onterecht verguisd. Veel mensen zijn bang voor wespen en reageren door ze te doden, zonder te beseffen dat wespen een positieve invloed hebben op onze omgeving. Het is essentieel om ons standpunt over wespen te herzien en hun waarde voor ons ecosysteem te erkennen.

Hommels en hoornaars in Nederland en België

In Nederland en België spelen hommels en hoornaars een cruciale rol in het ecosysteem, maar hun populaties staan onder druk. Met hommels gaat het niet zo goed in Nederland, door het gebruik van pesticiden, het verdwijnen van leefgebied en door de intensieve landbouw. Hommels, zoals de akkerhommel en aardhommel, zijn belangrijke bestuivers en leven voornamelijk in kolonies met één koningin. Hun kolonies zijn over het algemeen kleiner dan die van bijen. Hommels eten nectar uit bloemen en produceren soms ook honing, maar in veel minder grote hoeveelheden dan bijen.

De Europese hoornaar is de grootste wespensoort die in Nederland kan worden aangetroffen. Een recente zorg is de opkomst van de Aziatische hoornaar, een invasieve exoot die vooral in Zuid-Nederland wordt aangetroffen en schadelijk is voor de lokale bijenpopulaties.

Hommels zijn niet agressief en zullen zelden steken, wat hen onderscheidt van sommige andere insecten.

De diversiteit van solitaire bijen in Nederland en België

Soorten en hun habitats

In Nederland en België is een rijke diversiteit aan solitaire bijensoorten te vinden, elk met hun unieke leefgebieden en voorkeuren. De habitats variëren van stedelijke gebieden tot uitgestrekte natuurlandschappen, waarbij elke soort zijn eigen niche vindt. Deze variatie in habitats is cruciaal voor de overleving van de verschillende soorten.

De leefgebieden van solitaire bijen zijn essentieel voor hun voortplanting en voedselvoorziening.

Hieronder volgt een overzicht van enkele veelvoorkomende habitats:

 • Stedelijke gebieden: Tuinen, parken en groenstroken bieden voedsel en nestgelegenheid.
 • Landbouwgebieden: Akkers en boomgaarden zijn belangrijk voor voedselvoorziening.
 • Natuurgebieden: Bossen, heidevelden en natte gebieden bieden een diversiteit aan bloemen en nestgelegenheid.

Deze habitats zijn niet alleen belangrijk voor solitaire bijen, maar ook voor vele andere insecten en dieren, waardoor ze een fundamentele rol spelen in het lokale ecosysteem. Het behoud van deze habitats is daarom van groot belang voor de biodiversiteit in Nederland en België.

Zeldzame en bedreigde soorten

In Nederland en België zijn er verschillende solitaire bijensoorten die als zeldzaam of bedreigd worden beschouwd. Deze soorten staan onder druk door factoren zoals habitatverlies, pesticidengebruik en klimaatverandering. Het behoud van deze soorten is cruciaal voor de biodiversiteit en de bestuiving van wilde planten en gewassen.

Meer dan de helft van de 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen worden bedreigd.

Initiatieven zoals het project ‘Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen?’ van de Vlaams-Nederlandse ImkersFederatie en bijeninventarisaties zijn essentieel voor de bescherming en het behoud van deze kwetsbare soorten. Door deel te nemen aan dergelijke projecten en bewust te zijn van de impact van onze acties, kunnen we een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van solitaire bijen.

Bijdrage van burgerwetenschap aan kennis en bescherming

Burgerwetenschap speelt een cruciale rol in het verzamelen van gegevens over solitaire bijen in Nederland en België. Door actieve deelname van het publiek kunnen we lacunes in onze kennis identificeren en aanvullen, wat essentieel is voor effectieve beschermingsmaatregelen.

Burgerwetenschappers helpen bij het in kaart brengen van de verspreiding, variatie, trends en interacties van bijen, waardoor een beter begrip van hun behoeften en bedreigingen ontstaat.

Een voorbeeld van een succesvol burgerwetenschapsproject is BeeFall, dat zich richt op het verzamelen van ecologische gegevens over bijen. Dit project illustreert hoe belangrijk het is om samen te werken en informatie te delen tussen burgerwetenschappers, onderzoekers en beleidsmakers.

 • Bewustwording vergroten
 • Duurzame keuzes stimuleren
 • Biodiversiteit behouden

Deze acties dragen bij aan het behoud van natuurlijke habitats en het bevorderen van biodiversiteit in woonwijken, wat uiteindelijk ten goede komt aan de bijenpopulatie.

Hoe honingbijen zich onderscheiden van solitaire bijen

Honingproductie en sociale structuur

Honingbijen zijn het meest bekend om het produceren van honing, een natuurproduct dat op een bijzondere wijze wordt geproduceerd. Dit proces vereist een nauwe samenwerking binnen het bijenvolk, waarbij elke bij een specifieke rol vervult.

Het maken van honing is dus een complex proces, waarbij een bijenvolk goed met elkaar samenwerkt.

De productie van honing begint met het verzamelen van nectar door de werkbijen. Deze nectar wordt vervolgens vermengd met enzymen uit het speeksel van de bijen, die de nectar omzetten in eenvoudigere suikers. Het mengsel wordt in de honingraat geplaatst en door de bijen droog gewapperd met hun vleugels, waarna het de kenmerkende structuur van honing krijgt. Dit proces is niet alleen belangrijk voor de productie van honing, maar speelt ook een cruciale rol in de bestuiving van bloemen, wat essentieel is voor de biodiversiteit en voedselvoorziening.

De rol van honingbijen in de landbouw

Honingbijen spelen een cruciale rol in de landbouw, voornamelijk door hun vermogen om een breed scala aan gewassen te bestuiven. Deze bestuiving is essentieel voor de productie van fruit, groenten en noten, wat direct bijdraagt aan onze voedselvoorziening.

Honingbijen bestuiven 80% van alle soorten bloemen en daarmee meer dan 130 soorten groenten en fruit die wij eten.

Echter, de honingbij wordt geconfronteerd met meerdere bedreigingen zoals het gebruik van pesticiden, droogte en habitatverlies. Deze factoren hebben een negatieve impact op hun populatie en daarmee ook op de landbouwproductiviteit.

 • Belangrijkste gewassen bestoven door honingbijen:
  • Fruit (appels, peren, kersen)
  • Groenten (pompoenen, komkommers)
  • Noten (amandelen)

Uitdagingen voor de honingbij

Honingbijen staan voor diverse uitdagingen die hun overleving en productiviteit bedreigen. Pesticiden, ziektes en habitatverlies zijn enkele van de grootste bedreigingen voor deze essentiële bestuivers. Deze factoren leiden niet alleen tot een afname van de bijenpopulatie, maar beïnvloeden ook de kwaliteit van de honingproductie.

Bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem door de bestuiving van vele gewassen en wilde planten. Hun afname heeft directe gevolgen voor de voedselvoorziening en biodiversiteit.

Een overzicht van de belangrijkste uitdagingen:

 • Pesticiden: Chemische stoffen die vaak gebruikt worden in de landbouw, maar schadelijk zijn voor bijen.
 • Ziektes: Bijen kunnen getroffen worden door verschillende ziektes, wat hun aantal drastisch kan verminderen.
 • Habitatverlies: De afname van geschikte leefgebieden door urbanisatie en landbouw.

Praktische tips voor het ondersteunen van bijenpopulaties

Het creëren van een bijvriendelijke tuin

Het aanleggen van een bijvriendelijke tuin is een effectieve manier om de lokale bijenpopulatie te ondersteunen en bij te dragen aan de biodiversiteit. Door het planten van inheemse planten en bloemen, creëer je een rijke voedselbron voor solitaire bijen en andere bestuivers. Deze planten zijn aangepast aan het lokale klimaat en vereisen minder water en onderhoud, wat ze ideaal maakt voor duurzame tuinieren.

Door het gebruik van inheemse planten, het aanleggen van groene daken en gevels, en het implementeren van ecologisch beheer, kunnen woonwijken een belangrijke rol spelen in het behoud van biodiversiteit.

Hier zijn enkele stappen om te beginnen:

 • Kies voor inheemse plantensoorten die bekend staan om hun aantrekkelijkheid voor bijen.
 • Integreer een diversiteit aan bloemen die in verschillende seizoenen bloeien, om het hele jaar door voedsel te bieden.
 • Overweeg het aanleggen van een klein wateroppervlak of een bijenhotel om bijen een habitat en nestgelegenheid te bieden.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden en chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor bijen en andere bestuivers.

Beschermingsinitiatieven en projecten

In Nederland en België zijn er tal van beschermingsinitiatieven en projecten opgezet om de bijenpopulatie en de biodiversiteit te ondersteunen. Deze initiatieven variëren van het aanleggen van bijvriendelijke tuinen tot het creëren van groene corridors in stedelijke gebieden. Een sleutelcomponent van deze projecten is de focus op inheemse plantensoorten, die essentieel zijn voor het bieden van voedsel en onderdak aan solitaire bijen.

Door gezamenlijke inspanningen en bewustwording kunnen we de biodiversiteit in woonwijken behouden en bevorderen.

Enkele voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn:

 • Het project ‘Groene Longen’ in Antwerpen, gericht op het creëren van meer groen in verstedelijkte gebieden.
 • Groene daken en gevels, die niet alleen de luchtkwaliteit verbeteren maar ook bijdragen aan de biodiversiteit.
 • Ecologisch beheer van openbare ruimtes, waarbij inheemse planten worden gebruikt om een duurzame omgeving voor flora en fauna te creëren.

Deze projecten en initiatieven spelen een cruciale rol in het bevorderen van een duurzame leefomgeving en het ondersteunen van de bijenpopulatie in Nederland en België.

De impact van individuele acties op de bijenpopulatie

Elke actie telt als het gaat om het beschermen van bijenpopulaties. Door bewust te kiezen voor bijvriendelijke planten en het vermijden van pesticiden, kunnen individuen een directe impact hebben op de lokale bijenpopulatie. Het creëren van een bijvriendelijke omgeving in je eigen tuin of balkon is een eenvoudige maar effectieve manier om bij te dragen.

Het is cruciaal om te begrijpen dat kleine veranderingen in onze dagelijkse gewoonten een groot verschil kunnen maken voor de bijenpopulatie.

Hieronder volgt een lijst met acties die je kunt ondernemen om bijen te ondersteunen:

 • Plant inheemse bloemen en planten die rijk zijn aan nectar en stuifmeel.
 • Vermijd het gebruik van chemische pesticiden en kies voor natuurlijke plaagbestrijdingsmethoden.
 • Zorg voor een waterbron voor bijen in je tuin, zoals een ondiepe schaal met stenen.
 • Neem deel aan lokale of nationale beschermingsinitiatieven en projecten.

Conclusie

In dit artikel hebben we de rijke diversiteit en het belang van de 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België verkend. Deze bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen, vooral in de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. Ondanks hun belang, worden veel van deze soorten bedreigd door factoren zoals het gebruik van pesticiden, habitatverlies en klimaatverandering. Het is daarom van essentieel belang dat we ons bewust worden van de waarde van deze bijen en actie ondernemen om hun leefomgeving te beschermen en te verbeteren. Door bewustwording te vergroten en concrete stappen te zetten, zoals het verminderen van pesticidengebruik en het creëren van bij-vriendelijke habitats, kunnen we helpen om de toekomst van deze onmisbare bestuivers te verzekeren. Laten we samenwerken om de solitaire bijen en daarmee onze eigen toekomst te beschermen.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Worden solitaire bijen bedreigd?

Ja, bijna 60% van de solitaire bijensoorten in Nederland en België staat op de rode lijst en wordt dus als bedreigd beschouwd.

Wat is het belangrijkste verschil tussen honingbijen en solitaire bijen?

Honingbijen leven in volkeren met een sociale structuur en produceren honing, terwijl solitaire bijen op zichzelf leven en niet veel honing produceren.

Wat is de rol van bijen in de bestuiving?

Bijen, waaronder solitaire bijen, spelen een cruciale rol in de bestuiving van bloemen en vele voedselgewassen, wat essentieel is voor de biodiversiteit en voedselvoorziening.

Waarom gaat het slecht met de honingbij?

De voornaamste redenen voor de achteruitgang van de honingbij zijn het gebruik van pesticiden, droogte en habitatverlies.

Hoe kan ik bijdragen aan de bescherming van bijen?

Je kunt bijen ondersteunen door een bijvriendelijke tuin te creëren, deel te nemen aan beschermingsinitiatieven en door bewust te zijn van de impact van je eigen acties op de bijenpopulatie.