60% van onze wilde bijen op de rode lijst: Wat we kunnen doen

In Nederland en België is bijna 60% van de wilde bijensoorten op de rode lijst geplaatst, wat duidt op een zorgwekkende afname van hun populaties. Deze situatie vraagt om directe actie om de bijen en daarmee de biodiversiteit en ecologie van onze omgeving te beschermen. Dit artikel belicht de huidige staat van wilde bijen, het belang van biodiversiteit, acties die we kunnen ondernemen en innovatieve projecten die bijdragen aan het behoud van bijenpopulaties.

Belangrijke Inzichten

 • Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.
 • BeeFall is een tool ontwikkeld door Naturalis Biodiversity Center om ecologische gegevens van wilde bijen te verzamelen en de kennishiaten in kaart te brengen.
 • Gemeente Zaanstad heeft succesvolle initiatieven geïmplementeerd zoals het bijen en bollenlint en spaarzaam maaien om de bijenpopulaties te ondersteunen.
 • Het is cruciaal om veldonderzoeken in verwaarloosde gebieden te prioriteren en bestaande gegevens te digitaliseren om de kennis over wilde bijen te vergroten.
 • Samenwerking tussen gemeenschappen, wetenschappers en beleidsmakers is essentieel om effectieve maatregelen te nemen ter bescherming van wilde bijen.

De huidige staat van wilde bijen in Nederland en België

Overzicht van wilde bijensoorten

In Nederland en België is een rijke diversiteit aan wilde bijensoorten te vinden, variërend van de algemeen bekende honingbij tot zeldzamere soorten zoals de metselbij en de hommel. Deze variëteit is cruciaal voor de bestuiving van zowel wilde planten als gewassen die belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening.

De bescherming en het behoud van deze bijensoorten is essentieel voor het behoud van biodiversiteit en ecologische balans.

 • Gorcumse stadsnatuur trekpleister voor bijzondere bijen
 • Start ‘Bijenlandschap West-Brabant’ voor verbetering leefgebied van de bij
 • Belang biodiversiteit voor boer groter dan gedacht
 • Alle hommels in kaart gebracht

Uiteindelijk onderstreept het onderzoek hoe belangrijk het is om te blijven werken aan een uitgebreide Europese wildebijendatabase, die dient als waardevolle bron voor burgers, wetenschappelijk onderzoek en geïnformeerde beleidsvorming.

De rode lijst: wat betekent het?

De rode lijst is een cruciaal instrument voor het behoud van biodiversiteit, specifiek gericht op het identificeren van soorten die bedreigd zijn met uitsterven. Voor wilde bijen in Nederland en België is deze lijst een duidelijke indicatie van de urgentie van hun situatie.

De rode lijst categoriseert soorten op basis van hun risico op uitsterven, variërend van ‘Minst Zorgwekkend’ tot ‘Uitgestorven in het Wild’.

Hieronder volgt een vereenvoudigde weergave van de categorieën:

 • Minst Zorgwekkend (LC)
 • Bijna Bedreigd (NT)
 • Kwetsbaar (VU)
 • Bedreigd (EN)
 • Ernstig Bedreigd (CR)
 • Uitgestorven in het Wild (EW)

Deze indeling helpt bij het prioriteren van beschermingsmaatregelen en het richten van inspanningen op de meest bedreigde soorten. Het is een oproep tot actie voor zowel beleidsmakers als burgers om samen te werken aan het behoud van deze essentiële bestuivers.

Initiatieven voor het verzamelen van gegevens

Om de afname van wilde bijenpopulaties effectief tegen te gaan, is het verzamelen van accurate en uitgebreide gegevens essentieel. Initiatieven zoals BeeFall.org spelen hierin een cruciale rol door het identificeren van kennishiaten en het stimuleren van gericht onderzoek. BeeFall.org maakt het mogelijk voor onderzoekers en geïnteresseerden om snel te zien waar gegevens ontbreken, en biedt een platform voor het delen van informatie over de diversiteit, verspreiding en ecologie van wilde bijen.

Het belangrijkste doel van dergelijke initiatieven is het openbaar beschikbaar stellen van gegevens, en het aanmoedigen van onderzoek in verwaarloosde gebieden en het digitaliseren van oude collecties.

Deze inspanningen zijn van vitaal belang voor het ontwikkelen van effectieve strategieën voor bijenbehoud. Door samen te werken en gegevens te delen, kunnen we een beter begrip krijgen van de uitdagingen waar wilde bijen voor staan en hoe we deze kunnen aanpakken.

Het belang van biodiversiteit en ecologie voor bijen

De rol van biodiversiteit in bijenpopulaties

Biodiversiteit speelt een cruciale rol in de gezondheid en stabiliteit van bijenpopulaties. Diverse ecosystemen bieden bijen een rijkdom aan voedselbronnen, wat essentieel is voor hun voortbestaan. Een gevarieerd landschap met verschillende bloemsoorten ondersteunt niet alleen de voedingsbehoeften van bijen, maar draagt ook bij aan hun weerstand tegen ziektes en plagen.

Biodiversiteit zorgt voor een natuurlijke balans in het ecosysteem, wat indirect bijdraagt aan de gezondheid van bijenpopulaties.

Het creëren van bij-vriendelijke omgevingen, zoals bloemenweides en ecologische tuinen, kan de biodiversiteit aanzienlijk verhogen. Deze acties zijn niet alleen gunstig voor bijen, maar ook voor andere bestuivers en het gehele ecosysteem.

Ecologische gegevens en hun belang

Het verzamelen van ecologische gegevens is cruciaal voor het begrijpen van de complexe relaties binnen ecosystemen en het identificeren van de specifieke behoeften van wilde bijen. Deze gegevens helpen ons de verspreiding, variatie, trends en interacties van bijen in kaart te brengen, wat essentieel is voor effectieve beschermingsmaatregelen.

Door een tekort aan gegevens weten we weinig over de wilde bijen in Europa. Het verzamelen van deze informatie is daarom van groot belang.

Een voorbeeld van een succesvol project is BeeFall, dat zich richt op het verzamelen van ecologische gegevens om kennishiaten te identificeren en aan te pakken. Dit soort initiatieven zijn onmisbaar voor het behoud van bijenpopulaties.

 • Voordelen voor natuur: Behoud en herstel van biodiversiteit
 • Voor iedereen: Bijdraagt aan een gezonde leefomgeving
 • Wetenschap en beleid: Informeert onderzoek en beleidsvorming

Voorbeelden van succesvolle projecten

Een van de meest inspirerende voorbeelden van succesvolle projecten ter bevordering van de bijenpopulatie is de aanpak van gemeente Zaanstad. Deze gemeente heeft zich ingezet voor de creatie van bij-vriendelijke omgevingen door middel van de Pact-aanpak in de wijken Poelenburg en Peldersveld. De resultaten laten een grotere betrokkenheid van de gemeenschap zien en een positieve impact op de lokale bijenpopulaties.

Door samen te werken met lokale ondernemers, scholen en bewoners, heeft Zaanstad een omgeving gecreëerd die niet alleen de bijen ten goede komt, maar ook de gemeenschap als geheel versterkt.

Een ander voorbeeld is het initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie, waarbij vijf gemeenten zijn uitgekozen om hun succesvolle aanpakken breder te delen en andere gemeenten te inspireren. Deze gemeenten ontvangen elk een bijdrage van 50.000 euro om hun projecten verder te ontwikkelen en uit te breiden.

 • Gemeente Zaanstad: Pact-aanpak in Poelenburg en Peldersveld
 • Ambassadeursgemeenten: Ondersteund door Jantje Beton en IVN Natuureducatie

Deze voorbeelden tonen aan dat lokale acties en samenwerkingen een significante bijdrage kunnen leveren aan het behoud en de groei van bijenpopulaties. Het is cruciaal dat we deze initiatieven blijven ondersteunen en uitbreiden om een duurzame toekomst voor onze bijen te waarborgen.

Acties die we kunnen ondernemen om bijen te helpen

Burgerwetenschap en datacollectie

Burgerwetenschap speelt een cruciale rol in het verzamelen van data over wilde bijen. Door de inzet van enthousiaste vrijwilligers kunnen we een schat aan informatie verzamelen die anders onbereikbaar zou blijven. De participatie van burgers in wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor het verbeteren van onze kennis over bijenpopulaties.

Door het gebruik van online platforms zoals BeeFall.org, kunnen burgerwetenschappers eenvoudig bijdragen aan het verzamelen van cruciale gegevens. Dit maakt het mogelijk om de verspreiding, variatie en trends van bijen beter in kaart te brengen.

Hier zijn enkele acties die individuen kunnen ondernemen om bij te dragen:

 • Deelnemen aan lokale veldonderzoeken.
 • Gegevens en waarnemingen delen via online platforms.
 • Bijdragen aan het identificeren van bijensoorten.
 • Het bewustzijn over bijenproblematiek vergroten door informatie te delen met vrienden en familie.

Deze acties helpen niet alleen bij het verzamelen van data, maar dragen ook bij aan een groter bewustzijn over het belang van bijen voor onze ecosystemen. Het is van cruciaal belang dat we allemaal een steentje bijdragen om de toekomst van onze wilde bijen veilig te stellen.

Het creëren van bij-vriendelijke omgevingen

Het creëren van bij-vriendelijke omgevingen is essentieel voor het behoud van bijenpopulaties. Een diversiteit aan bloemen en planten zorgt voor voedsel en onderdak voor bijen gedurende het hele jaar. Het is belangrijk om planten te kiezen die op verschillende tijdstippen bloeien, zodat bijen altijd toegang hebben tot nectar en stuifmeel.

Bij het inrichten van een bij-vriendelijke tuin is het cruciaal om een plan te hebben. Begin met een ruwe schets van je droomtuin.

Hier zijn enkele praktische tips voor het creëren van een bij-vriendelijke omgeving:

 • Kies inheemse plantensoorten die goed aangepast zijn aan het lokale klimaat en de lokale bodem.
 • Vermijd het gebruik van pesticiden en chemische meststoffen die schadelijk kunnen zijn voor bijen.
 • Zorg voor een waterbron, zoals een kleine vijver of een vogelbad, waar bijen veilig kunnen drinken.
 • Laat wat ruimte onbewerkt voor wilde bijen om te nestelen en hun eitjes te leggen.

Beleidsmaatregelen en bewustwording

Om de bijenpopulaties in Nederland en België te ondersteunen, is het essentieel dat beleidsmaatregelen en bewustwordingscampagnes hand in hand gaan. Beleidsmakers en burgers moeten samenwerken om een duurzame toekomst voor bijen te waarborgen.

 • Bewustwording vergroten over het belang van bijen en de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd.
 • Het stimuleren van lokale initiatieven die bijdragen aan de bescherming van bijenhabitats.
 • Het implementeren van beleid dat het gebruik van pesticiden beperkt en de biodiversiteit bevordert.

Door gezamenlijke inspanningen kunnen we een omgeving creëren die niet alleen bijen ondersteunt, maar ook de algehele biodiversiteit ten goede komt.

Innovatieve projecten en initiatieven in de strijd tegen bijensterfte

BeeFall: een tool voor het identificeren van kennishiaten

BeeFall.org is een innovatieve online tool ontwikkeld door het onderzoeksteam om de kennislacunes over wilde bijen aan te pakken. Het stelt gebruikers in staat om snel te identificeren welke soorten en locaties gebrek hebben aan gegevens, en dit te vergelijken met andere landen en regio’s. Het doel is om een uitgebreid overzicht te bieden van de diversiteit, verspreiding en ecologie van wilde bijen, en zo de onderzoeksinspanningen te richten op de meest kritieke gebieden.

BeeFall moedigt aan tot het prioriteren van veldonderzoeken in verwaarloosde gebieden, het digitaliseren van oude collecties, en het mobiliseren van nog niet vrijgegeven gegevens.

Om de effectiviteit van BeeFall te maximaliseren, wordt voorgesteld:

 • Veldonderzoeken in verwaarloosde gebieden te prioriteren
 • Oude collecties te digitaliseren
 • Onderzoekers en instellingen aan te moedigen hun gegevens te delen

Door deze stappen te volgen, kunnen we de kennislacunes over wilde bijen vullen en hun bescherming verbeteren.

Zaanstad: een voorbeeld van lokale actie

In de gemeente Zaanstad is een opmerkelijk initiatief genomen om de bijenpopulatie te ondersteunen. Door spaarzaam te maaien en natuurinclusieve maatregelen te implementeren, creëert Zaanstad een veiligere en voedzamere omgeving voor wilde bijen. De focus ligt op het behoud van natuurlijke habitats en het bevorderen van biodiversiteit.

Dit initiatief toont aan dat lokale acties een significant verschil kunnen maken in de strijd tegen bijensterfte.

Enkele kernpunten van het Zaanstad-project zijn:

 • Implementatie van spaarzaam maaien om de natuurlijke groei te bevorderen.
 • Het creëren van natuurinclusieve gebieden die bijen en andere bestuivers aantrekken.
 • Actieve betrokkenheid van de gemeenschap bij het beschermen en ondersteunen van bijenpopulaties.

Deze aanpak illustreert hoe lokale overheden en gemeenschappen samen kunnen werken om een positieve impact te hebben op het milieu en de biodiversiteit. Het Zaanstad-project is een inspirerend voorbeeld van hoe kleine veranderingen in beleid en praktijk een groot verschil kunnen maken voor de toekomst van onze bijen.

Het belang van samenwerking tussen gemeenschappen en wetenschappers

De strijd tegen bijensterfte vereist een gecoördineerde aanpak waarbij de samenwerking tussen gemeenschappen en wetenschappers centraal staat. Gemeenschappen bieden lokale kennis en observaties, die essentieel zijn voor het begrijpen van de specifieke uitdagingen waarmee bijen in verschillende gebieden worden geconfronteerd. Wetenschappers kunnen deze informatie gebruiken om gerichte onderzoeken en interventies te ontwikkelen.

Samenwerking tussen verschillende belanghebbenden is cruciaal voor het succes van projecten gericht op het behoud van bijenpopulaties.

Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is te zien in de inspanningen om een uitgebreide Europese wildebijendatabase op te bouwen. Deze database dient als een waardevolle bron voor burgers, wetenschappelijk onderzoek en beleidsvorming. Door samen te werken, kunnen we kennishiaten identificeren en aanpakken, en zo bijdragen aan de bescherming van wilde bijenpopulaties in heel Europa.

Conclusie

Het is duidelijk dat de situatie van wilde bijen in Nederland en België, en bij uitbreiding in heel Europa, zorgwekkend is met bijna 60% van de soorten op de rode lijst. De inspanningen van projecten zoals BeeFall en initiatieven zoals het Zaanse bijen en bollenlint tonen aan dat er hoop is door samenwerking en gerichte acties. Het is van cruciaal belang dat we onze kennis over wilde bijen blijven uitbreiden, de hiaten in onze gegevens opvullen en actief werken aan het verbeteren van hun leefomgeving. Door bewustwording te vergroten, onderzoek te ondersteunen en beleid te informeren, kunnen we een verschil maken voor de wilde bijenpopulaties. Laten we de handen ineenslaan om de wilde bijen, deze essentiële bestuivers, te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.

Veelgestelde vragen

Hoeveel soorten wilde bijen leven er in Nederland en België?

Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Wat betekent het als een bijensoort op de rode lijst staat?

Als een bijensoort op de rode lijst staat, betekent dit dat de soort bedreigd is en risico loopt op uitsterven.

Wat is het doel van BeeFall?

Het doel van BeeFall is het verzamelen van uitgebreide gegevens over de diversiteit, verspreiding en ecologie van wilde bijen om kennishiaten op te vullen.

Wat kunnen gemeenten doen om bijen te helpen?

Gemeenten kunnen bijvoorbeeld spaarzaam maaien om meer bloemen te laten groeien, wat beter is voor bijen, vlinders en andere insecten.

Wat is het belang van biodiversiteit voor bijen?

Biodiversiteit is cruciaal voor bijen omdat het zorgt voor een rijke variatie aan planten en bloemen, wat essentieel is voor hun voeding en voortplanting.

Hoe kunnen burgers bijdragen aan de bescherming van bijen?

Burgers kunnen bijdragen door deel te nemen aan burgerwetenschap en datacollectie, bij-vriendelijke omgevingen te creëren en bewustwording te vergroten.