350 soorten solitaire bijen in Nederland en België: Een diverse bijenwereld vlakbij huis

In Nederland en België bevindt zich een verrassend diverse wereld van bijen, met maar liefst 350 verschillende soorten solitaire bijen. Deze bijen spelen een cruciale rol in de biodiversiteit en bestuiving, essentieel voor de productie van veel van ons voedsel. Ondanks hun belang, staan veel van deze soorten op de rode lijst, bedreigd door verlies van habitat, pesticiden en klimaatverandering. Dit artikel verkent de rijke diversiteit van bijen in deze regio’s en benadrukt het belang van het behouden van deze essentiële bestuivers.

Belangrijke Punten

 • Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België, waarvan bijna 60% op de rode lijst staat.
 • De biodiversiteit en de bestuiving, cruciaal voor onze voedselproductie, worden ernstig bedreigd door het verlies van deze bijensoorten.
 • RoboBees en andere technologische oplossingen worden onderzocht als mogelijke toekomstige methoden voor bestuiving.
 • De economische gevolgen van het verlies aan biodiversiteit en bestuivers zijn aanzienlijk, met potentiële schade uitgedrukt in miljarden euro’s.
 • Het Europese verbod op neonicotinoïden in 2018 markeert een belangrijke stap in de bescherming van bijen, maar de export naar landen zonder verbod blijft een zorg.

1. Honingbij

De honingbij speelt een cruciale rol in ons ecosysteem door de bestuiving van vele planten en gewassen. Honingbijen zijn sociale insecten die leven in grote kolonies, geleid door een koningin. In tegenstelling tot solitaire bijen, die elk voor zichzelf zorgen, werken honingbijen samen binnen hun kolonie.

Honingbijen zijn zwart en beige gestreept, hebben een brede taille en zijn behaard.

Deze bijen zijn niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor de economie. Zonder bijen zou de bestuiving van veel gewassen niet plaatsvinden, wat leidt tot een directe impact op de voedselvoorziening.

2. Wilde bijen

Wilde bijen spelen een cruciale rol in de biodiversiteit en zijn essentieel voor de bestuiving van vele planten en gewassen. In tegenstelling tot honingbijen, leven wilde bijen niet in kolonies maar leiden een solitair bestaan of vormen kleine groepen. Nederland en België zijn rijk aan een diversiteit van wilde bijensoorten, waaronder enkele die recentelijk zijn ontdekt.

2023 was opnieuw een jaar met heel wat straffe ontdekkingen op vlak van wilde bijen en wespen, waaronder ook enkele nieuwe soorten voor België.

Deze bijen zijn van onschatbare waarde voor de natuurlijke bestuiving en dragen bij aan de productie van fruit, groenten en andere gewassen. Het verlies van wilde bijenpopulaties zou ernstige gevolgen hebben voor ons ecosysteem en de voedselvoorziening.

3. Solitaire bijen

In Nederland en België zijn er meer dan 350 soorten solitaire bijen. Deze bijen leven niet in kolonies zoals honingbijen, maar leiden een solitair bestaan. Elk vrouwtje bouwt haar eigen nest en zorgt zelf voor haar nakomelingen. Dit maakt solitaire bijen uiterst belangrijk voor de bestuiving van wilde planten en gewassen.

Solitaire bijen zijn essentieel voor de biodiversiteit en de bestuiving van vele plantensoorten.

Een interessant initiatief is de Bijenstichting, die workshops aanbiedt om solitaire bijen te herkennen. Deze workshops zijn niet alleen informatief, maar ook cruciaal voor het behoud van deze bijensoorten. Deelnemers leren niet alleen over de verschillende soorten solitaire bijen, maar ook hoe ze hun tuin bij-vriendelijk kunnen maken.

4. RoboBees

De ontwikkeling van RoboBees, autonoom vliegende microrobots ter grootte van een stuiver, belooft een revolutionaire stap in de bestuivingstechnologie. Deze technologische innovatie biedt mogelijkheden voor de toekomst, vooral in gebieden waar de natuurlijke bestuiverspopulaties onder druk staan.

Voor de echte ‘believers’ in technologie bieden RoboBees misschien toekomstperspectief.

Hoewel de RoboBees nog in de experimentele fase zijn, is het potentieel voor landbouw en biodiversiteit aanzienlijk. Ze kunnen ingezet worden voor de bestuiving van gewassen, zonder afhankelijk te zijn van natuurlijke bestuivers zoals bijen, die te lijden hebben onder diverse bedreigingen zoals ziektes, pesticiden en habitatverlies.

Voordelen van RoboBees:

 • Precieze bestuiving
 • Niet beïnvloed door pesticiden
 • Kan ingezet worden in gebieden met lage natuurlijke bestuiverpopulaties
 • Vermindert afhankelijkheid van natuurlijke bestuivers

De introductie van RoboBees kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit en de stabiliteit van ecosystemen. Het is echter essentieel om de impact op natuurlijke bestuivers en ecosystemen zorgvuldig te evalueren voordat ze op grote schaal worden ingezet.

5. Biodiversiteit

Biodiversiteit is de basis van ons ecosysteem en de verscheidenheid aan leven op aarde. De bescherming van biodiversiteit is cruciaal voor het behoud van gezonde ecosystemen en de ondersteuning van solitaire bijen. Deze bijen spelen een sleutelrol in de bestuiving, wat essentieel is voor de productie van voedsel en het in stand houden van natuurlijke habitats.

Verlies van biodiversiteit heeft niet alleen ecologische, maar ook economische gevolgen. Vijfenvijftig procent van de wereldeconomie is afhankelijk van goed functionerende biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

De uitdagingen voor het behoud van biodiversiteit zijn groot, maar niet onoverkomelijk. Het vereist inspanningen op meerdere fronten, waaronder het verminderen van habitatverlies, het tegengaan van vervuiling en het ondersteunen van duurzame landbouwpraktijken.

6. Bestuiving

Bestuiving is een cruciaal proces voor de productie van veel van onze voedingsmiddelen. Bestuivers, zoals bijen, vogels en vleermuizen, spelen een essentiële rol in de bevruchting van bloemen, wat leidt tot de vorming van vruchten en zaden. Zonder deze natuurlijke dienst zouden veel planten niet in staat zijn zich voort te planten, wat een directe impact heeft op onze voedselvoorziening.

Het verlies aan biodiversiteit en daarmee aan bestuivers bedreigt niet alleen de stabiliteit van ecosystemen, maar ook van economieën wereldwijd.

De afhankelijkheid van bestuiving voor de teelt van fruit en groente is aanzienlijk. Een groot deel van wat we eten, zoals appels, kersen, aardbeien en pompoenen, heeft bestuiving door insecten nodig. Dit benadrukt het belang van het behoud van bestuivers voor onze voedselzekerheid.

7. Neonicotinoïden

Neonicotinoïden, een groep biociden die voorheen veelvuldig als gewasbeschermingsmiddelen werden ingezet, hebben een aanzienlijke impact op de bijenpopulatie gehad. Het Europese verbod op deze stoffen in 2018 markeerde een belangrijke stap in de bescherming van bijen tegen massale sterfte. Ondanks dit verbod blijft de export van neonicotinoïden naar landen buiten Europa, waar geen verbod geldt, een punt van zorg.

De paradox van de landbouw: dader en slachtoffer tegelijk. Zonder bestuiving geen vruchten, en toch draagt de landbouw bij aan de afname van bestuivers door het gebruik van schadelijke stoffen zoals neonicotinoïden.

De gevolgen van het verlies van biodiversiteit en de afname van bestuivers zijn niet te onderschatten. Een rapport van Wageningen Economic Research benadrukt de economische schade die het uitsterven van insecten, waaronder bestuivers, met zich meebrengt.

8. Pollinators

Bestuivers spelen een cruciale rol in het ecosysteem door het proces van bestuiving, waarbij stuifmeel wordt overgebracht van de ene bloem naar de andere. Dit proces is essentieel voor de productie van fruit, groenten en noten. De diversiteit aan bestuivers, waaronder bijen, vogels, motten, zweefvliegen en wespen, is van vitaal belang voor de biodiversiteit en de landbouw.

‘Wat als insecten en vogels onze gewassen niet meer zouden bestuiven?’

Hoewel bestuiving ook kan plaatsvinden door de lucht of zelfbestuiving bij tweeslachtige planten, zijn bestuivers onmisbaar voor de teelt van veel voedselgewassen. Het verlies van bestuivers zou leiden tot een significante afname in de beschikbaarheid van essentiële voedingsmiddelen, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid en economie.

Bestuiver Voorbeeld van bestuiving
Bijen Appels, kersen
Vogels Bessen
Motten Aardbeien
Zweefvliegen Pompoenen
Wespen Vele soorten wilde bloemen

9. Economische gevolgen

De economische impact van het verlies aan biodiversiteit, en in het bijzonder de afname van bestuivers zoals bijen, is aanzienlijk. De landbouw-, voedsel-, horeca- en toerismesectoren zijn sterk afhankelijk van natuurlijk kapitaal en worden bedreigd door het verlies aan biodiversiteit. Dit heeft niet alleen directe economische gevolgen, maar ook indirecte, zoals de invloed op de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking, wat leidt tot hogere zorgkosten en verlies aan arbeidsproductiviteit.

Als ecosysteemdiensten niet meer functioneren, kan dat leiden tot aanzienlijke financiële schade.

De financiële sector is zich bewust van de risico’s die het verlies aan biodiversiteit met zich meebrengt voor hun klanten, vooral in termen van bestuiving. Een rapport van Wageningen Economic Research belicht de potentiële jaarlijkse verliezen in de landbouwsectoren van Duitsland en Nederland, respectievelijk 1,8 en 1,4 miljard euro, wat neerkomt op dalingen van ongeveer 3 en 4 procent van hun bruto binnenlands product.

Land Jaarlijks verlies (miljard euro) Percentage van BBP
Duitsland 1,8 ~3%
Nederland 1,4 ~4%

10. Uitsterven van insecten

Het uitsterven van insecten is een alarmerend fenomeen dat wereldwijd miljoenen soorten treft. In sommige onderzochte gebieden is in de afgelopen 25 jaar maar liefst driekwart van de insectenpopulatie verdwenen. Dit verlies is zowel een oorzaak als een gevolg van de afnemende biodiversiteit, waardoor insecten geen gezonde leefomgeving meer hebben. Natuurlijke habitats worden opgeofferd voor bebouwing, infrastructuur en landbouw, terwijl het gebruik van insectenbestrijdingsmiddelen in de intensieve akker- en tuinbouw bijdraagt aan dit probleem.

‘Wat als insecten en vogels onze gewassen niet meer zouden bestuiven?’

De ironie is dat de landbouw, die grotendeels verantwoordelijk is voor deze situatie, ook het slachtoffer is. Zonder de bestuiving van bloemen door insecten, kunnen er geen vruchten gevormd worden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de productie van essentiële plantaardige producten, maar ook voor de gezondheid van hele bevolkingsgroepen, vooral in midden- en lage-inkomenslanden. Een modelstudie uit 2022 berekende dat een verlies van 3 tot 5 procent aan bestuiving jaarlijks een significant economisch verlies betekent.

11. Bestuivers

Bestuivers spelen een cruciale rol in de biodiversiteit en zijn essentieel voor de productie van veel soorten groente en fruit. Bestuiving is niet alleen afhankelijk van insecten zoals bijen en vlinders, maar vindt ook plaats door de lucht en zelfbestuiving bij tweeslachtige planten.

De impact van het verlies van bestuivers op onze voedselvoorziening is aanzienlijk. Zonder hen zouden we een groot deel van de groenten en fruit die we dagelijks consumeren, missen.

Een rapport van Wageningen Economic Research benadrukt de economische schade door het uitsterven van bestuivende insecten, uitgedrukt in miljarden euro’s. Dit onderstreept het belang van het behoud van deze essentiële dieren voor ons ecosysteem en onze economie.

 • Bijen
 • Vlinders
 • Vogels
 • Motten
 • Zweefvliegen
 • Wespen

Deze lijst toont de diversiteit aan bestuivers die bijdragen aan de bestuiving van planten. Elk van deze dieren speelt een unieke rol in het ecosysteem, wat de noodzaak van hun bescherming benadrukt.

12. Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn cruciaal voor het welzijn van onze planeet en de economie. De waarde van deze diensten is niet te onderschatten, aangezien ze bijdragen aan zowel de biodiversiteit als de economische stabiliteit. Het proces van bestuiving, uitgevoerd door bijen en andere bestuivers, is een voorbeeld van zo’n essentiële dienst. Deze natuurlijke processen zorgen voor de bevruchting van planten, wat essentieel is voor de productie van voedsel.

Als ecosysteemdiensten niet meer functioneren, kan dat leiden tot aanzienlijke financiële schade.

Het toekennen van een economische waarde aan ecosysteemdiensten is een relatief nieuw veld, maar van groot belang voor het begrijpen en beschermen van onze natuurlijke hulpbronnen. Wageningen Economic Research speelt een belangrijke rol in het onderzoek naar deze waarde en de impact van klimaatverandering op deze diensten.

13. Landbouw

De landbouwsector staat voor grote uitdagingen, waaronder stikstofproblematiek, verlies van biodiversiteit, en het behoud en herstel van het ecosysteem. Deze problemen vereisen innovatieve oplossingen en een heroverweging van traditionele landbouwpraktijken.

De landbouw is zowel dader als slachtoffer in de strijd tegen afnemende bestuiving en biodiversiteit.

Een belangrijke stap in de richting van duurzamere landbouw is de integratie van natuurlijke bestuivers in het landbouwecosysteem. Maatregelen zoals het aanleggen van stroken met kruiden en bloemen langs de akkerranden kunnen helpen om bestuivers aan te trekken en te ondersteunen. Echter, de economische effecten van dergelijke aanpassingen zijn nog minimaal. Het is duidelijk dat er een balans gevonden moet worden tussen economische levensvatbaarheid en ecologische duurzaamheid.

14. Infrastructuur

De impact van infrastructuur op bijenpopulaties kan niet worden onderschat. Wegen, gebouwen en andere menselijke constructies fragmenteren de natuurlijke habitats van bijen, wat hun vermogen om te overleven en te gedijen beperkt. Dit heeft directe gevolgen voor de biodiversiteit en de bestuivingsdiensten die bijen aan de natuur en de mensheid bieden.

Het project ‘Natuur-Inbouw’ streeft ernaar gebouwen diervriendelijker te maken door specifieke aanpassingen. Dit initiatief toont aan dat infrastructuur en natuur niet altijd in conflict hoeven te zijn.

Een belangrijke stap in het verzoenen van infrastructuur met natuurbehoud is het integreren van groene daken, bijenhotels en andere ecologische elementen in nieuwe en bestaande bouwwerken. Deze aanpak biedt niet alleen een leefgebied voor bijen maar draagt ook bij aan de esthetiek en duurzaamheid van de bebouwde omgeving.

15. Bebouwing

Bebouwing en stedelijke ontwikkeling hebben een significante impact op de lokale bijenpopulaties en hun habitat. De integratie van groene ruimtes in stedelijke gebieden is cruciaal voor het behoud van bijen en andere bestuivers. Het creëren van ‘bijvriendelijke’ omgevingen door het planten van inheemse bloemen en het aanleggen van groendaken kan de biodiversiteit in stedelijke gebieden aanzienlijk verhogen.

Het is essentieel om bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen en stedelijke infrastructuur rekening te houden met de behoeften van lokale bijenpopulaties.

Een aantal eenvoudige stappen kan al een groot verschil maken:

 • Het planten van inheemse bloemen en planten.
 • Het aanleggen van groendaken en groene muren.
 • Het creëren van bijenhotels en andere nestgelegenheden.
 • Het verminderen van het gebruik van pesticiden in stedelijke gebieden.

Deze maatregelen dragen niet alleen bij aan de bescherming van bijen, maar verbeteren ook de leefbaarheid van stedelijke gebieden voor de mens.

16. Insectenbestrijdingsmiddelen

Insectenbestrijdingsmiddelen spelen een cruciale rol in de moderne landbouw, maar hebben een aanzienlijke impact op de bijenpopulatie. Het gebruik van deze middelen, vooral neonicotinoïden, heeft geleid tot massale sterfte onder bijenvolken. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de biodiversiteit, maar ook voor de economie, aangezien bijen essentieel zijn voor de bestuiving van veel gewassen.

Het Europese verbod op neonicotinoïden in 2018 was een belangrijke stap voorwaarts in de bescherming van bijen en andere bestuivers.

Echter, de export van neonicotinoïden naar landen buiten Europa, waar het verbod niet geldt, blijft een punt van zorg. Dit onderstreept de noodzaak van wereldwijde actie om de bijenpopulatie te beschermen.

17. Groente en fruit

Groente en fruit spelen een cruciale rol in onze dagelijkse voeding, maar ze zijn ook afhankelijk van bestuivers zoals bijen voor hun voortplanting. Zonder de bestuiving door bijen zouden veel van de groenten en fruitsoorten die we dagelijks consumeren niet bestaan.

PFAS op groenten en fruit, vooral in Nederland, is een groeiend zorgpunt dat de kwaliteit van ons voedsel kan beïnvloeden.

Hieronder volgt een lijst van enkele veelvoorkomende groenten en fruit die afhankelijk zijn van bijenbestuiving:

 • Appels
 • Kersen
 • Tomaten
 • Courgettes
 • Aardbeien

Deze afhankelijkheid benadrukt het belang van bijen en andere bestuivers voor onze voedselvoorziening. Het beschermen van bijenpopulaties is daarom essentieel voor het behoud van onze voedseldiversiteit en -kwaliteit.

18. Wageningen Economic Research

Wageningen Economic Research (WER) speelt een cruciale rol in het toekennen van waarde aan ecosysteemdiensten en de veranderingen daarin, vooral in relatie tot klimaatverandering. Dit is van groot belang voor verzekeraars, banken, investeerders en vermogensbeheerders zoals Allianz, die de impact van deze veranderingen op de investeringen van hun klanten en de economie als geheel willen begrijpen.

Het verlies aan biodiversiteit en de afname van bestuivers hebben directe gevolgen voor de stabiliteit van economieën wereldwijd.

Een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Allianz, onderzocht de economische gevolgen van de verslechtering van bestuiving. De studie, getiteld ‘Bending the curve for biodiversity loss’, stelde de vraag: ‘Wat als insecten en vogels onze gewassen niet meer zouden bestuiven?’ De bevindingen benadrukken de potentiële economische impact van het verlies aan bestuivers.

Een voorzichtige conclusie van het rapport is dat vergroeningsmaatregelen niet altijd economisch voordelig zijn. Technologieën zoals wisselteelt en bodemverbetering vereisen investeringen die niet altijd rendabel zijn. Echter, aanpassingen aan landbouwgrond om bestuivers te ondersteunen, zoals het aanleggen van stroken met kruiden en bloemen, worden al geïmplementeerd, hoewel de economische effecten nog minimaal zijn.

19. Allianz

Financiële instellingen zoals Allianz maken zich zorgen over het verslechteren van ecosystemen en de enorme tol die dit kan eisen, vooral als de schade onherstelbaar is of alleen tegen hoge kosten te repareren is. Het verlies aan biodiversiteit wordt gezien als een risico voor het financiële systeem, waarbij vijfenvijftig procent van de wereldeconomie afhankelijk is van goed functionerende biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Dit heeft directe implicaties voor investeringen en de economie in het algemeen.

Een van de opmerkelijke conclusies van het WER/Allianz-rapport is dat het afschaffen van subsidies op landbouw, bosbouw en visserij de schade wereldwijd door het financiële verlies door biodiversiteitverslechtering met driekwart zal verminderen.

Allianz en andere financiële instellingen zijn geïnteresseerd in het toekennen van waarde aan ecosysteemdiensten en de (klimaat)veranderingen daarin, om de gevolgen voor de investeringen van hun klanten en de economie in het algemeen te begrijpen.

20. Europese verbod

In 2018 heeft de Europese Unie een baanbrekend verbod ingesteld op neonicotinoïden, een klasse van pesticiden die in verband is gebracht met de massale sterfte van bijen. Dit verbod markeert een belangrijke stap in de bescherming van bestuivers en de biodiversiteit in het algemeen. De impact van dit verbod is echter tweeledig, aangezien recente rapporten aantonen dat Europese bedrijven nog steeds grote hoeveelheden neonicotinoïden exporteren naar landen waar deze verboden stoffen niet gereguleerd zijn.

Ondanks het verbod blijft de export van neonicotinoïden een zorgwekkend fenomeen, wat de effectiviteit van het Europese beleid in twijfel trekt.

De Europese Green Deal streeft ernaar de negatieve gevolgen van intensieve landbouwpraktijken te neutraliseren, met als doel het pesticidegebruik tegen 2030 te halveren. Deze ambitieuze doelstellingen worden echter ondermijnd door politieke druk en economische belangen, wat de uitdagingen benadrukt in het streven naar een duurzamere toekomst voor onze landbouw en natuurlijke ecosystemen.

21. Greenpeace

Greenpeace speelt een cruciale rol in de bescherming van de biodiversiteit en het bevorderen van duurzame praktijken wereldwijd. De organisatie zet zich in voor het behoud van bijenpopulaties, die essentieel zijn voor de bestuiving en daarmee voor de voedselvoorziening van de mens. Hun inspanningen omvatten het promoten van biologische landbouw en het bestrijden van het gebruik van schadelijke pesticiden.

Greenpeace voert campagnes tegen het gebruik van neonicotinoïden, een klasse van insecticiden die bijzonder schadelijk is voor bijen.

De organisatie werkt samen met wetenschappers, beleidsmakers en het publiek om bewustzijn te creëren en beleidsveranderingen te stimuleren. Hun werk heeft bijgedragen aan het verbeteren van de leefomgeving van bijen en andere bestuivers, wat cruciaal is voor het behoud van de biodiversiteit en het ondersteunen van ecosystemen wereldwijd.

22. Vogels

Vogels spelen een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit en het bestuivingsproces. Naast insecten zoals bijen en vlinders, dragen ook vogels bij aan de bestuiving van planten. Dit gebeurt vooral in ecosystemen waar vogels nectar consumeren en zo onbedoeld stuifmeel overbrengen.

‘Wat als insecten en vogels onze gewassen niet meer zouden bestuiven?’

De interactie tussen vogels en planten is een essentieel onderdeel van het ecosysteem. Het verlies van vogelpopulaties kan daarom ernstige gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de voedselvoorziening. Het behoud van vogels is niet alleen belangrijk voor de natuurlijke schoonheid en diversiteit, maar ook voor de landbouw en onze voedselproductie.

 • De huidige bijenidylle wordt vergroot.
 • Hiermee neemt het habitat voor insecten, vlinders, vogels en zoogdieren toe.
 • In het bos worden meer inspanningen geleverd voor natuurherstel.

23. Motten

Zweefvliegen spelen, net als motten en bijen, een cruciale rol in het bestuivingsproces van vele planten. Deze insecten zijn vooral bekend om hun vermogen om stil in de lucht te hangen, wat hen een unieke positie geeft in het ecosysteem.

 • Zweefvliegen zijn uitstekende bestuivers.
 • Ze zijn vaak te vinden in tuinen en op bloemrijke weiden.
 • Hun larven spelen een belangrijke rol in het beheersen van bladluizen.

‘Wat als insecten en vogels onze gewassen niet meer zouden bestuiven?’

De afname van insectenpopulaties, waaronder zweefvliegen, heeft directe gevolgen voor de biodiversiteit en de beschikbaarheid van voedsel. Het is essentieel om de habitats van deze belangrijke bestuivers te beschermen en te herstellen.

24. Zweefvliegen

Zweefvliegen spelen een cruciale rol in het ecosysteem als bestuivers. Ze zijn, naast bijen en hommels, onmisbaar voor de bestuiving van vele plantensoorten. Hun vermogen om stil te hangen in de lucht, vergelijkbaar met een helikopter, maakt ze uitermate geschikt voor het bezoeken van bloemen.

Zweefvliegen zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving, maar dragen ook bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen.

Zweefvliegen zijn te herkennen aan hun opvallende zweefgedrag en de vaak heldere, gestreepte patronen op hun lichaam. Ze komen zeer algemeen voor in Nederland en België, wat hun belang binnen lokale ecosystemen onderstreept.

25. Wespen

Wespen spelen, net als bijen, een cruciale rol in het ecosysteem door hun bijdrage aan de bestuiving. Hoewel ze vaak als hinderlijk worden ervaren, zijn wespen essentieel voor de biodiversiteit en helpen ze bij de bestrijding van schadelijke insecten.

Wespen zijn niet alleen bestuivers, maar ook natuurlijke plaagbestrijders. Ze voeden zich met andere insecten, waardoor ze helpen de populaties van schadelijke soorten in toom te houden.

‘Wat als insecten en vogels onze gewassen niet meer zouden bestuiven?’

De afname van insectenpopulaties, waaronder die van wespen, heeft zorgwekkende gevolgen voor de biodiversiteit en de voedselvoorziening. Het is daarom van groot belang om de leefomgeving van wespen en andere bestuivers te beschermen en te verbeteren.

 • Bescherming van hun natuurlijke habitat
 • Vermindering van het gebruik van insecticiden
 • Aanleg van bloemrijke gebieden en bijenhotels

Conclusie

De wereld van de solitaire bijen in Nederland en België is zowel fascinerend als zorgwekkend. Met ongeveer 350 soorten die onze lokale biodiversiteit verrijken, spelen deze bijen een cruciale rol in de bestuiving en dus in de voedselvoorziening en het behoud van ecosystemen. Echter, de dreiging van uitsterven en de afname van biodiversiteit onderstrepen de urgentie van actie om deze essentiële bestuivers te beschermen. Het is duidelijk dat de toekomst van onze voedselproductie en natuurlijke habitats nauw verbonden is met het welzijn van de solitaire bijen. Het behoud van deze bijen is niet alleen een kwestie van ecologische verantwoordelijkheid, maar ook van economische stabiliteit. Laten we daarom gezamenlijk inzetten op het beschermen van de biodiversiteit en het ondersteunen van de solitaire bijen, voor een duurzame toekomst waarin zowel mens als natuur kan floreren.

Veelgestelde Vragen

Hoeveel soorten solitaire bijen leven er in Nederland en België?

Er leven ongeveer 350 soorten solitaire bijen in Nederland en België.

Wat zijn RoboBees?

RoboBees zijn autonoom vliegende microrobots ter grootte van een stuiver, ontwikkeld als een technologische oplossing voor bestuiving.

Wat is de impact van het verlies van biodiversiteit op insecten?

Het verlies van biodiversiteit leidt tot een ongezonde leefomgeving voor insecten, wat bijdraagt aan hun massale uitsterven.

Wat is de rol van bestuivers in de landbouw?

Bestuivers zijn essentieel voor de teelt van veel soorten fruit en groente, omdat ze noodzakelijk zijn voor de bestuiving van planten.

Wat was het gevolg van het Europese verbod op neonicotinoïden?

Het Europese verbod op neonicotinoïden in 2018 was bedoeld om massale sterfte onder bijenvolken te voorkomen, maar export naar landen zonder verbod blijft een probleem.

Hoe heeft de afname van insecten invloed op de economie?

De afname van insecten en daarmee de verslechtering van bestuiving kan ernstige economische gevolgen hebben, aangezien een groot deel van de wereldeconomie afhankelijk is van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.